Innledning

  1. Formålet med kontrollrutinene i regel I/4 er å gjøre offiserer som er behørig bemyndiget av havnestater, i stand til å forvisse seg om at sjøfolk om bord har tilstrekkelig kompetanse til å sikre trygg og ikke-forurensende drift av skipet.
  2. Denne bestemmelsen er ikke prinsipielt forskjellig fra behovet for å foreta kontroll av skipets konstruksjon og utstyr. Tvert imot bygger den på disse inspeksjonene, slik at det samlet skjer en vurdering av det totale systemet for trygghet, sikkerhet og hindring av forurensning om bord. 
Vurdering
  1. Ved å begrense vurderingen i samsvar med avsnitt A-I/4 reduseres subjektiviteten, en uunngåelig bestanddel i alle kontrollrutiner, til et minstemål, og ikke mer enn det som forekommer i andre typer av kontrollinspeksjon.
  2. De klare grunnene som er gitt i regel I/4 nr. 1.3, vil vanligvis være nok til å lede inspektørens oppmerksomhet mot bestemte kompetanseområder, som deretter kan følges opp ved å søke bevis på opplæring i de relevante ferdighetene. Dersom dette beviset er utilstrekkelig eller ikke overbevisende, kan den bemyndigede inspektøren be om å få se den relevante ferdigheten demonstrert.
  3. Det overlates til inspektørens profesjonelle vurdering når vedkommende er om bord, enten etter en hendelse** som nevnt i regel I/4 eller for å foreta en rutinemessig inspeksjon, å avgjøre om skipet drives på en måte som med sannsynlighet vil utgjøre en fare for personer, eiendom eller miljø.

 

-----------

*          Det eller de relevante IMO-modellkursene kan være til hjelp i utarbeidelsen av kursene.

**         Se Code of International Standards and Recommended Practices for a Safety Investigation into a marine casualty or marine incident (Casualty Investigation Code)