Kvalifikasjoner for instruktører og personell som foretar bedømmelser

 1. Hver part bør sikre at instruktører og personell som foretar bedømmelser, har passende kvalifikasjoner og erfaring for de ulike typene av og nivåene for opplæring eller bedømmelse av sjøfolks kompetanse, slik konvensjonen krever, i samsvar med retningslinjene i dette avsnitt. 
 2. Opplæring og bedømmelse i tjenesten
 3. Enhver person om bord eller i land som under tjenesten gir sjøfolk opplæring som er ment å inngå i kvalifikasjonene for å få sertifikat i henhold til konvensjonen, bør ha fått passende veiledning i instruksjonsteknikker*.
 4. Enhver person som er ansvarlig for å føre tilsyn med opplæring av sjøfolk i tjenesten som er ment å inngå i kvalifikasjonene for å få sertifikat i henhold til konvensjonen, må ha passende kjennskap til instruksjonsteknikker, opplæringsmetoder og opplæringspraksis.
 5. Enhver person, om bord eller i land, som foretar en bedømmelse av sjøfolks kompetanse i tjenesten som er ment å inngå i kvalifikasjonene for å få sertifikat i henhold til konvensjonen, bør ha: 
  1. fått passende veiledning i bedømmelsesmetoder og bedømmelsespraksis; og
  2. fått praktisk erfaring med bedømmelse under tilsyn av en person som er erfaren når det gjelder å foreta bedømmelse, og til dennes tilfredshet.
 6. Enhver person som er ansvarlig for å føre tilsyn med bedømmelse av sjøfolks kompetanse i tjenesten som er ment å inngå i kvalifikasjonene for å få sertifikat i henhold til konvensjonen, bør fullt ut forstå bedømmelsessystemet, bedømmelsesmetodene og bedømmelsespraksis*.
 7. Bruk av fjernundervisning og e-læring
 8. Parter kan tillate opplæring av sjøfolk via fjernundervisning og e-læring i samsvar med normene for opplæring og bedømmelse fastsatt i avsnitt A-I/6 og veiledningen gitt nedenfor.
 9. Veiledning for opplæring via fjernundervisning og e-læring
 10. Hver part må sikre at eventuelle fjernundervisnings- og e-læringsprogrammer:
  1. den tilbys av en enhet som er godkjent av parten,
  2. egner seg til de valgte formålene og opplæringsoppgavene, slik at disse tilfredsstiller kompetansenivået for det emne som dekkes,
  3. har klare og utvetydige instruksjoner slik at elevene kan forstå hvordan programmet fungerer,
  4. tilbyr resultater av læringen som tilfredsstiller alle kravene om å gi den grunnleggende kunnskapen og dyktighet for emnet,
  5. er strukturert på en måte som setter eleven i stand til systematisk å tenke gjennom det vedkommende har lært både ved selvbedømmelse og øvingsoppgaver karaktersatt av lærer, og
  6. gir profesjonell lærerstøtte via telefon, faks eller e-post.
 11. Selskaper må sikre at det sørges for et trygt læremiljø, og at eleven har nok tid til å studere.
 12. Der e-læring er tilgjengelig, må det brukes vanlige informasjonsformater som XML (Extensible Markup Language), som er en fleksibel metode for å dele både format og data på World Wide Web, intranett og andre steder.
 13. E-læringssystemet må være sikret mot klussing og forsøk på systeminnbrudd (hacking).
 14. Veiledning for bedømmelse av en elevs fremgang og resultater fra opplæring med fjernundervisning og e-læring
 15. Alle parter bør sikre at det sørges for godkjente bedømmelsesrutiner for fjernundervisnings- og e-læringsplaner, herunder:
  1. tydelig informasjon til elevene om hvordan tester og eksamener gjennomføres, og hvordan resultatene formidles,
  2. har testspørsmål som er omfattende og vil vurdere en elevs kompetanse på adekvat vis, og som passer på det nivået eksamineringen er knyttet til,
  3. rutiner på plass for å sikre at spørsmål holdes oppdatert,
  4. forholdene der eksamineringene kan finne sted, samt tilsynsrutinene som må gjennomføres,
  5. sikre rutinene for eksamineringssystemet, slik at det hindrer juks, og
  6. sikre valideringsrutiner for å registrere resultater til fordel for parten.
 16. Register med godkjente opplæringsinstitusjoner, kurser og læreplaner
 17. Alle parter må sikre at det vedlikeholdes et eller flere registre med godkjente opplæringsinstitusjoner, kurser og læreplaner, og at disse gjøres tilgjengelige for selskaper og andre parter på forespørsel.

*          Det eller de relevante IMO-modellkursene kan være til hjelp i utarbeidelsen av kursene.