Selskaper

 1. Selskapene bør ha særskilte innføringsprogrammer som har som formål å bistå nytilsatte sjøfolk med hensyn til å gjøre seg fortrolig med alle prosedyrene og alt utstyret som berører deres ansvarsområder. Selskapene skal også påse at:
  1. alle sjøfolk på et skip utstyrt med fritt-fallslivbåter skal få opplæring for å gjøre seg kjent med ombordstigning og sjøsetting av slike livbåter,
  2. sjøfolk utpekt som besetning for fritt-fallslivbåter må før de slutter seg til et skip, ha gjennomgått passende opplæring i ombordstigning, utsetting og ombordtaking av slike livbåter, herunder deltakelse i minst ett tilfelle av fritt-fall-utsetting, og
  3. personell som kan bli nødt til å betjene GMDSS-utstyret, får opplæring i GMDSS når de slutter seg til skipet og med passende mellomrom etter dette.
 2. Opplæringen som kreves i punkt 3 i avsnitt A-I/14 må i det minste sikre oppnåelse av de ferdighetene som kreves for den rollen som skal fylles, og de pliktene og ansvarsforholdene som skal tas opp, som følger:

Konstruksjon og driftsmessige begrensninger

 1. Evne til å forstå riktig og observere driftsmessige begrensninger som er påtvunget skipet, og å forstå og ta i bruk ytelsesrestriksjoner, herunder hastighetsbegrensninger i dårlig vær, som har til hensikt å opprettholde sikkerheten for liv, skip og last.

Rutiner for åpning, lukking og sikring av åpninger i skroget

 1. Evne til å anvende riktig prosedyrene som er fastsatt for skipet med hensyn til åpning, lukking og sikring av baugporter, akterporter og sideporter og ramper, og i å betjene de tilknyttede systemene riktig.

Lovgivning, koder og avtaler som berører ro-ro-passasjerskip

 1. Evne til å forstå og anvende internasjonale og nasjonale krav til ro-ro-passasjerskip som er relevant for det berørte skipet og pliktene som skal utføres.

Krav til og begrensninger for stabilitet og belastning

 1. Evne til å ta korrekt hensyn til belastningsbegrensninger for følsomme deler av skipet, som f. eks. baugporter og andre lukkeanordninger som holder seg helt vanntette, og til særskilte stabilitetshensyn som kan påvirke sikkerheten til ro-ro-passasjerskip.

Rutiner for vedlikehold av spesialutstyr på ro-ro-passasjerskip

 1. Evne til å riktig bruk av rutinene om bord for vedlikehold av spesielt utstyr for ro-ro-passasjerskip som f. eks. baugporter, akterporter, sideporter og ramper, spygatt og tilknyttede systemer.

Håndbøker og kalkulatorer for lasting og lastsikring

 1. Evne til å gjør riktig bruk av håndbøkene for lasting og sikring med hensyn til alle typer kjøretøyer og jernbanevogner der dette er relevant, og til å beregne og anvende belastningsbegrensninger for bildekkene.

Områder med farlig last

 1. Evne til å sikre korrekt etterlevelse av spesielle forholdsregler og begrensninger som gjelder områder utpekt for farlig last.

Nødrutiner

 1. Evne til å sikre korrekt anvendelse av alle spesielle rutiner for å:
  1. hindre eller redusere inntrenging av vann på bildekkene,
  2. fjerne vann fra bildekkene, og
  3. minimalisere virkningene av vann på bildekkene.

Skipsfører

 1. Skipsføreren bør treffe alle nødvendige tiltak for å gjennomføre eventuelle instrukser fra selskapet som er utstedt i samsvar med avsnitt A-I/14. Slike tiltak bør omfatte:
  1. å identifisere alle sjøfolk som er nytilsatt om bord på skipet, før de settes til å utføre plikter,
  2. å sørge for at alle sjøfolk som er nye om bord, kan:
   1. besøke de rommene der deres primære plikter skal utføres,
   2. gjøre seg kjent med plassering av, kontrollinstrumenter for og bildekarakteristika ved utstyret de skal betjene eller bruke,
   3. aktivere utstyret når dette er mulig og utøve funksjoner ved å bruke utstyrets kontrollinstrumenter, og
   4. observere og stille spørsmål til noen som allerede er fortrolig med utstyret, rutinene og andre ordninger, og som kan formidle informasjon på et språk de forstår,
  3. å sørge for en passende tilsynsperiode når det finnes tvil om en nytilsatt er fortrolig med utstyret om bord på skipet, driftsrutinene og andre ordninger som er nødvendige for at vedkommende skal kunne utføre sine plikter på en forsvarlig måte.

Besetningsmedlemmer

 1. Sjøfolk som nylig har begynt sin tjeneste om bord på et skip, bør benytte fullt ut hver anledning som bys, til å gjøre seg fortrolig med utstyret om bord på skipet, driftsrutinene og andre ordninger som er nødvendige for at de skal kunne utføre sine plikter på en forsvarlig måte. Alle sjøfolk har ansvar for å gjøre seg kjent med skipets arbeidsmiljø omgående når de kommer om bord for første gang, særlig med hensyn til nytt eller ukjent utstyr, nye eller ukjente rutiner eller ordninger.
 2. Sjøfolk som ikke omgående oppnår en nødvendig grad av fortrolighet med de nevnte forholdene, har plikt til å gjøre dette faktum kjent for den som fører tilsyn eller for besetningsmedlemmet som er utpekt i samsvar med avsnitt A-I/14 nr. 2.2, og å identifisere alt utstyr og alle rutiner eller ordninger som de fremdeles ikke er fortrolige med.