På denne siden er dokumentasjonskravene for registrering av fiskefartøy under 15 meter i NOR oppsummert. For å sikre en smidig prosess oppmuntrer vi til forhåndsklarering av dokumentene.

1. Meldingsskjema

Bruk meldingsskjema KR-0012. Eier signerer med forpliktende underskrift. Hvis selskap: Iht. signaturbestemmelsene i firmaattesten Hvis fartøyet ikke har fått tildelt et norsk kjenningssignal/ VHF tidligere, vil tildeling skje i forbindelse med registreringen. Det er derfor viktig at all aktuell informasjon fylles ut.En elektronisk kopi av det signerte dokumentet sendes til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

2. Bekreftelse på merking av kjenningssignal

Kjenningssignalet skal varig merkes om bord ved innhugging, påsveising, kjørning eller fresing i en fast del av skroget. Merket skal ikke kunne fjernes jf. forskrift om skips navn, kjenningssignal, merking og hjemsted mv. § 9.

3. Bilde som viser merkingen

Send bilde i JPG- eller PDF-format til post@nis-nor.no.

4. Bekreftelse av fartøyets mål

Ta kontakt med et godkjent kontrollforetak for måling. Foretaket bekrefter måledata overfor registeret.

Les mer om krav til fiskefartøy og finn oversikt over godkjente kontrollforetak her.

5. Dokumentasjon av eierforhold

Det skal dokumenteres, eller bevises, en ubrutt eierrekkefølge helt tilbake til bygger.Hvis fartøyet har vært registrert i et annet lands skipsregister er det tilstrekkelig at rekkefølgen bevises tilbake til den siste eieren der.

Rekkefølgen bevises ved hjelp av bilbrev, skjøter o.l. (hjemmelsdokumenter).

 • Byggeverftet utsteder et bilbrev til første eier.
 • Første eier utsteder skjøte til eier nr. 2 osv. frem til dagens eier.

Enkeltpersonforetak, identifikasjon av partene 

Et enkeltpersonforetak er ikke et selvstendig rettssubjekt og kan derfor ikke stå som hjemmelshaver til et fartøy i Skipsregisteret. Når du skal tinglyse et skjøte eller annet hjemmelsdokument må du derfor oppgi navnet og fødselsnummeret til den personen som er ansvarlig for virksomheten. Organisasjonsnummeret til enkeltpersonforetaket oppgis i tillegg til eiers fødselsnummer. 
Mangler fødselsnummeret, vil dokumentet bli returnert i uregistrert stand.

Krav til bekreftelse av norske dokumenter

Alle hjemmelsdokumenter som bilbrev og skjøter må undertegnes med forpliktende underskrift av selger. Hvis selger er et firma er det signaturbestemmelsene i selgers firmaattest som gjelder.

Selgers underskrift kan bekreftes av:

 • to myndige personer bosatt i Norge
 • advokat /advokat fullmektig
 • statsautorisert/registrert revisor eller
 • notarius publicus

Kjøper og hans nærmeste familie kan ikke opptre som vitner.

Krav til bekreftelse av utenlandske dokumenter

Bilbrev og skjøter utstedt i utlandet skal være notarialbekreftet og deretter legalisert eller påført Apostille.

Notarius Publicus skal bekrefte:

 • utsteders identitet
 • at utstederen er over 18 år
 • hvis selger er et selskap eller organisasjon: at vedkommende har signaturrett.

Det må bekreftes at notaren er en offentlig funksjonær som innehar stillingen som er angitt i dokumentet og dermed har rett til å signere.
Notarbekreftelser utstedt av notarer i land som har tiltrådt Haag-konvensjonen bekreftes ved påføring av Apostille av lokale myndigheter i landet.
Notarbekreftelser utstedt av notarer i land som ikke har ratifisert Haag-konvensjonen legaliseres av norsk utenriksstasjon i det aktuelle landet.
Notarbekreftelser fra de nordiske landene er unntatt fra krav om legalisering.
Her finner du listen over land som er parter i Haag-konvensjonen om Apostille.

Forskrift om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister § 18 definerer hvem som kan bekrefte underskrifter.

Alle hjemmelsdokumenter sendes Skipsregistrene i original.

Elektroniske kopier kan legges til grunn ved registrering. Endelig registrering er avhengig av mottak av originaldokumentet innen tre uker fra dagbokføringsdato.

6. Hvis fartøyet er et nybygg og det i bilbrevet ikke kommer fram at levering har funnet sted

En elektronisk kopi av leveringsprotokollen må sendes inn før registrering. Byggeverftet og eier må signere. Originalen skal ikke ettersendes.

7. Eierrekkefølgen lar seg ikke bevise/dokumentere?

Registrering er likevel mulig. Du må i så fall oppnå eierskap via lov om sjøfarten (sjøloven) § 36 eller 35.

Sjøloven § 36: Erverv av registerhjemmel etter kunngjøring.

 1. Eierrekkefølgen sannsynliggjøres minimum 10 år tilbake i tid. Fra 1.juli 2016: Eller tilbake til båten var ny/ til produsenten.
 2. Finner Registerfører at vilkårene er til stede vil en kunngjøring bli rykket inn i Norsk Lysningsblad og på www.sdir.no.
 3. Mulige rettighetshavere blir bedt om å melde seg til registeret innen 1 måned.
 4. Melder ingen seg vil eier få hjemmel til fartøyet.

Sjøloven § 35: Erverv av registerhjemmel ved søksmål mot mulige rettighetshavere under ett.

 1. Dersom det er umulig eller uforholdsmessig vanskelig for eieren å skaffe seg hjemmel på annen måte (herunder sjøloven § 36) kan saken reises for tingretten.
 2. Finner retten at vilkårene er til stede vil kunngjøring bli foretatt med en frist på minst 3 måneder.
 3. Melder ingen seg vil eier få hjemmel ved dom.

8. Eiers nasjonalitet

Sjøloven § 1 setter krav til eiers nasjonalitet. For å sikre at eier fyller kravene må en egenerklæring sendes inn. Dersom eier ikke er norsk er det representanten som skal erklære sin nasjonalitet jf. punkt under. For privatpersoner er det tilstrekkelig å fylle ut skjemaet «melding om registrering». Øvrige juridiske personer bes velge riktig skjema, KR-0001 – KR-0007. Skjemaet signeres med forpliktende underskrift og sendes til post@nis-nor.no.

Dersom eier tilfredsstiller vilkårene i sjøloven § 1, tredje ledd (EØS borger eller selskap) og ikke er bosatt i Norge skal også følgende sendes inn:

For selskap: Driftsavtale for å underbygge at fartøyet inngår som ledd i en økonomisk virksomhet som er etablert i Norge, og at skipet drives fra Norge. Benytt gjerne BIMCO's standardavtale. En bekreftet "rett kopi" sendes til post@nis-nor.no.

For selskap og privatpersoner: Norsk representant oppnevnes på skjema KR-0060. Representanten må tilfredsstille nasjonalitetsvilkårene i sjøloven § 1 og bekrefter det ved å fylle ut "Erklæring om Nasjonalitet" som skissert over. Send begge skjema til post@nis-nor.no.

Dersom eier ikke tilfredsstiller nasjonalitetsvilkårene i sjøloven § 1

Dispensasjon kan oppnås. Send søknad til Nærings- og fiskeridepartementet, Maritim avdeling.

9. Attest fra tidligere skipsregister/ land

Gjelder kun for fartøy innført fra utlandet. For å sikre at fartøyet ikke er registrert i to land og for å se sammenhengen mellom sist registrerte eier i forrige register og den som melder fartøyet til registrering må bekreftelse fra tidligere lands realregister innhentes.

Har fartøyet ikke vært registrert i landet det kommer fra må det bekreftes av det aktuelle registeret.

a. Fartøyet har vært registrert

Slettelsesattest (Deletion Certificate) utstedes. Attesten skal inneholde følgende opplysninger:

 1. når fartøyet ble slettet
 2. eier på slettelsestidspunktet
 3. bekreftelse på at fartøyet ble slettet fri for heftelser.

b. Fartøyet har ikke vært registrert

Realregisteret i det landet fartøyet kommer fra bekrefter det skriftlig.

c. Fartøyet har vært eiet i flere land før registrering i NOR - men ikke vært registrert

Realregisteret i alle land må utstede en bekreftelse på at fartøyet ikke har vært registrert.

Bekreftelse av attestene

Attester utstedt av land som har tiltrådt Haag-konvensjonen bekreftes ved påføring av Apostille av lokale myndigheter i landet.
Attester utstedt av land som ikke har ratifisert Haag-konvensjonen legaliseres av norsk utenriksstasjon i det aktuelle landet.
Attester fra de nordiske lands skipsregistre er unntatt fra krav om legalisering.
Her finner du listen over land som er parter i Haag-konvensjonen om Apostille.

Innsending av attestene

 • Ved registrering kan vi godta en kopi hvis den blir sendt direkte fra register til register.
 • Originalen ettersendes på hurtigst mulig måte.
 • Endelig registrering er avhengig av mottak av originaldokumentet.

10. Bekreftelse på tildelt fiskerimerke

Fiskeridirektoratet sender en elektronisk kopi direkte til Skipsregistrene.

11. Gebyr for registreringen per 1. januar 2024

Kr. 2 884, - for registrering av fartøyet.
Kr. 2 884, - per pantedokument (nytt)

Faktura sendes ut i etterkant. Fakturamottaker bes fylle ut "betalingsinformasjon", KR-0070 slik at vi fakturerer riktig. Send til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

I tillegg kommer førstegangs- og årsgebyr basert på skipets nettotonnasje, samt gebyrer for dispensasjonssøknader og særskilte sertifikater jf. Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff/ gebyrforskrift. Innkjøpt skip som tidligere har vært registrert i NOR eller NIS, er fritatt for førstegangsgebyr. Årsgebyr utstedes første gang året etter at skipet registreres i NOR.
Se gebyrtariffen § 6 om særskilte sertifikater og tillatelser som ikke dekkes av førstegangsgebyret.

12. Viktig å vite

Driftsansvar etter skipssikkerhetsloven

Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) legger ned overordnede regler for sikker drift av skip. Hvilke fartøy som er omfattet er definert i § 2. Iht. skipssikkerhetsloven § 5 skal fartøyets eier melde fra dersom ansvaret for driften overlates til en annen.

Skjema for oppnevning av driftsansvarlig selskap, KR-0061 bes benyttet (kun tilgjengelig på engelsk). Dette signeres av begge parter og sendes direkte til post@nis-nor.no. Etter registering vil et fargeskann bli returnert på e-post for oppbevaring om bord.

Språk

Alle dokumenter, notarialbekreftelser osv. skal være utstedt på skandinavisk, engelsk eller oversatt av offentlig godkjent translatør.

Alle dokumenter knyttet til registreringen må sendes direkte til skipsregistrene

Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene
Postboks 73 Nygårdstangen
5838 BERGEN

Vi ber om at originaldokumenter i størst mulig grad sendes registrene samlet.

Ta kontakt og vi vil guide deg gjennom registreringsprosessen

Tlf. 52 74 50 00

post@nis-nor.no