Introduksjon

1.    Følgende definisjon av fatigue benyttes av IMO i det engelske originaldokumentet av disse retningslinjene:

  • "A state of physical and/or mental impairment resulting from factors such as inadequate sleep, extended wakefulness, work/rest requirements out of sync with circadian rhythms and physical, mental or emotional exertion that can impair alertness and the ability to safely operate a ship or perform safety-related duties."

En norsk oversettelse av definisjonen av fatigue kan være:

  • "En tilstand av fysisk og/eller mental utmattelse/trøtthet som følge av faktorer som utilstrekkelig søvn, langvarige våkenperioder, arbeids- og hviletidsordninger som er usynkrone med den cirkadiske døgnrytmen (naturlig døgnrytme) og fysisk, mental eller emosjonell utmattelse som kan svekke oppmerksomheten og evnen til å føre et skip eller utføre sikkerhetsrelaterte oppgaver på en trygg og sikker måte".

(I denne oversettelsen benyttes også begreper som «utmattelse» og «uttretting» som synonymer for fatigue.)

2.    Fatigue utgjør en risiko/fare fordi tilstanden kan påvirke sjøfolks evne til å utføre arbeidet på en hensiktsmessig og sikker måte. Fatigue påvirker alle, uavhengig av ferdigheter, kunnskap og opplæring. Følgene av fatigue kan være spesielt farlige i transportsektoren, herunder skipsfartsnæringen. Alle berørte parter bør være oppmerksomme på faktorer som kan føre til fatigue, og alle bør gjøre en innsats for å begrense og håndtere risikoene knyttet til fatigue.

3.    For å kunne håndtere fatigue i et maritimt miljø på en hensiktsmessig måte kreves en omfattende og helhetlig tilnærming som anerkjenner betydningen av skipsdesignet og de ulike aktørene sine roller og ansvarsområder når det gjelder begrensning og håndtering av fatigue. En virkningsfull styringsstrategi for å håndtere fatigue starter med å fastsette krav til bemanningsnivået ut fra forutberegnet arbeidsbyrde om bord og støtteressurser på land, kombinert med effektiv styring av arbeidsbelastningen og arbeids- og hviletiden om bord på skipet. Det finnes ingen ensrettet fremgangsmåte for å håndtere fatigue, men det er visse grunnleggende prinsipper som må tas grep om for å sikre at man oppnår kunnskaps- og forståelsesbasert håndtering av dette menneskelige element-anliggende.

Formål

4.    Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) har utviklet disse retningslinjene for å gi alle berørte parter en bedre forståelse av hvilke roller og ansvarsområder de har for å begrense og håndtere risikoen for fatigue.

5.    Retningslinjene gir informasjon om årsakene til og konsekvensene av fatigue og hvilke risikoer dette utgjør for sjøfolks sikkerhet og helse, den operative sikkerheten og sikring og vern av det marine miljøet. Retningslinjene er utformet for å hjelpe alle berørte parter med å bidra til å begrense og håndtere fatigue.

Inndeling

6.    Retningslinjene er satt sammen av ulike moduler som er rettet mot de aktuelle partene. Modulene er inndelt på følgende måte:

.1 Modul 1     Fatigue
.2 Modul 2     Fatigue og rederiet
.3 Modul 3     Fatigue og skipsarbeideren
.4 Modul 4     Fatigue bevisstgjøring og opplæring
.5 Modul 5     Fatigue og skipsdesignet
.6 Modul 6     Fatigue, administrasjonen og havnestatsmyndigheter
.7 Vedlegg 1  Eksempler på verktøy for å overvåke egen søvn og fatigue
.8 Vedlegg 2  Eksempler på kartlegging av fatigue i forbindelse med
                        hendelsesrapportering

Hvordan modulene skal brukes

7.      Alle modulene henger sammen. Alle parter bør gjøre seg kjent med modul 1, som inneholder generell informasjon om fatigue. Det kan være en fordel hvis leseren også gjør seg kjent med andre moduler enn den som umiddelbart virker mest aktuell.

8.     Disse retningslinjene bør tas med i vurderingen ved:

. 1 utvikling, implementering og vedlikehold av sikkerhetsstyringssystemer i samsvar med ISM-koden

.2 arbeid for å begrense og håndtere fatigue

.3 arbeid for å øke kunnskapen om årsakene til og konsekvensene av fatigue samt ved utvikling og gjennomføring av opplæringsprogrammer og kurs

.4 gjennomføring av undersøkelser knyttet til ulykker/hendelser

.5 søknader om sikkerhetsbemanning og ved fastsetting av sikkerhetsbemanningen på skipet

Fremtidig arbeid

9.     Disse retningslinjene danner et dynamisk dokument, tiltenkt jevnlig oppdatering etter hvert som forskningen frembringer ny kunnskap og nye metoder for å håndtere fatigue-problematikken.