Krav til passasjerskip i territorialfarvannet ved Svalbard

1. januar 2020 trådte nye regler i kraft for passasjerskip som opererer i territorialfarvannet ved Svalbard. De nye reglene finner du her . Det er en overgangsordning på fem år for skip som har operert på Svalbard de siste årene.

Rederier som skal sertifisere norske skip etter de nye reglene må sende inn skjema KS-0123 "Melding om ombygging" . Vi vil sende et svar med informasjon om hvilken dokumentasjon rederiet må sende inn. Rederiet må beregne minst tre måneder saksbehandlingstid.

For skip som har rett til overgangsordning viser vi til rundskriv RSV 3-2020.

Bruk av småbåter til sightseeing

Båter som skal brukes til sightseeing eller andre lignende turer, skal enten være sertifisert som passasjerskip (se avsnittet over) eller følge reglene for skip som fører 12 eller færre passasjerer. Dette gjelder også for båter som blir satt ut fra et større passasjerskip.

I ny forskrift om fartøy under 24 meter som fører 12 eller færre passasjerer (i kraft 1. februar 2020) er det noen nye krav knyttet til operasjon på Svalbard. Rederiet skal registrere opplysninger om virksomheten hos Sjøfartsdirektoratet før passasjertransporten starter. Registreringen gjelder i ett år og må fornyes for hver sesong.

Det er også innført et krav om at alle fartøy skal holde sikker avstand til brefronter. Avstanden skal være minimum fem ganger brefrontens høyde, men ikke mindre enn 200 meter. Fartøyet skal ha utstyr for å måle avstanden til brefronten.

Det er innført krav om at alle fartøy skal ha AIS-sender (minimum klasse B) og fartøy som opererer utenfor VHF-dekningsområde skal ha enten MF-radio med DSC eller satellittelefon (for eksempel Iridium).

Melde- og rapporteringsplikt ved ulykker

Både norske og utenlandske fartøy har plikt til å innrapportere ulykker og nestenulykker.

Rapportene er viktige for Sjøfartsdirektoratets sikkerhetsarbeid. Statistikk fra innrapporterte ulykker er grunnlaget for direktoratets årlig fokusområde og er nyttige i forbindelse med regelverksarbeid og norske innspill i internasjonale organisasjoner (f.eks. IMO).

SARex

Universitetet i Stavanger og Kystvakten har gjennomført tre store øvelser på Svalbard i 2016, 2017 og 2018 med hovedfokus på bruk av ulike redningsmidler i polart farvann.

Rapportene fra øvelsene kan lastes ned her:

Sjøfartsdirektoratet var representert med deltakere i alle øvelsene. Vi anbefaler at rederier som skal operere passasjerskip på Svalbard tar hensyn til det som kommer frem i disse rapportene i den grad det er relevant for det enkelte skipet ut fra operasjonsområde.