Transport av farlig last på innenriks bilferge

 • Publisert: 21.05.2021

Forskrift om farlig last på norske skip stiller krav til opplæring av personell. Denne artikkelen gir veiledning til rederier og sjøfolk om opplæringskravene som gjelder innenriks bilferger.

Forskriftens § 10 åttende ledd sier at «Rederiet skal sørge for at personell som skal utføre oppgaver som bl.a. omfatter vurdering og behandling av farlig last, gis opplæring i samsvar med krav i IMDG-koden og ADR».

Regelen viser til både IMDG og ADR, og ordlyden inkluderer ansatte ved rederiets landorganisasjon, skipsfører og andre som har sitt arbeid om bord.

IMDG-koden sier innledningsvis, i kapittel 1.3, at en vellykket gjennomføring av reglene om transport av farlig last og oppnåelse av reglenes formål, i stor grad avhenger av kompetansen til alt involvert personell.

De må kjenne til risikoene som er involvert og ha en detaljert forståelse av reglene. Dette kan bare oppnås ved nøye planlagt opplæringsprogram, inkludert oppdateringskurs, for alle personer som er involvert i transporten av farlig gods.

ADR kapittel 1.3 omhandler opplæring av personell og sier blant annet at «Personell skal være opplært om risikoen og farene knyttet til farlig gods i forhold til hvor stor risiko det er for at uhell med farlig gods skal gi skade eller at noen utsettes for fare. Opplæringen skal ta sikte på å gjøre personell kjent med hva som er sikker håndtering og hva som skal gjøres i en nødssituasjon».

Vi vil i tillegg vise til ISM-koden og særlig kapittel 6, 7 og 8, samt kapittel 2 i forskrift om arbeidsmiljø mv. på skip sine krav til vurdering av risiko for de som har sitt arbeid om bord.

Opplæringen kan skje på følgende måte og må være tilpasset den enkeltes ansvar og arbeidsoppgaver. Opplæringen skal ta sikte på å gjøre personell kjent med hva som er sikker håndtering, og hva som skal gjøres i en nødssituasjon. Det må i tillegg gis fartøysspesifikk opplæring.

Opplæringen bør som minimum gi kunnskap om

 • innholdet i §§ 10 og 11 og vedleggene til forskrift om farlig last på norske skip
 • hvordan man bruker ADR og IMDG som oppslagsverk
 • fareklassene og listen over farlig gods i ADR-koden
 • transportdokumenter og sikkerhetsdatablad
 • risiko knyttet til transport av farlig last, inkludert nødprosedyrer og førstehjelp
 • risiko knyttet til samlasting av ulike typer farlig last

IMDG-koden kapittel 1.3.1.7 anbefaler at punktene nedenfor tas med i opplæringen av personell. Rederiene må selv vurdere hva som er relevant for hvert enkelt skip og besetningsmedlem.

 • International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code, med endringer
 • The EmS Guide: Emergency Response Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods (EmS), med endringer
 • Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG), med endringer
 • United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods – Model Regulations, med endringer
 • United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods – Manual of Tests and Criteria, med endringer
 • CTU Code
 • Recommendations on the Safe Transport of Dangerous Cargoes and Related Activities in Port Areas
 • International Convention for Safe Containers (CSC), 1972, med endringer
 • Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing (CSS Code), med endringer
 • Recommendations on the safe use of pesticides in ships applicable to the fumigation of cargo transport units (MSC.1/Circ.1361).

Opplæringen skal regelmessig suppleres med oppdateringskurs for å ta hensyn til endringer i regelverket og personellets behov for faglig oppdatering. Sdir anbefaler oppdateringskurs minst hvert tredje år.

Oversikt over opplæring som er gjennomgått i henhold til dette avsnittet skal oppbevares av rederiet og skal på forespørsel gjøres tilgjengelig for den ansatte eller Sjøfartsdirektoratet.

Oversikt over opplæringen skal oppbevares av arbeidsgiver for en periode fastsatt av vedkommende myndighet. Oversikt over gjennomgått opplæring skal kontrolleres ved nyansettelse.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen