Ny revisjon av byggebekreftelsen

I den nyeste revisjonen av byggebekreftelsen (2021) er det blitt gjort noen større endringer. I tillegg til å fylle ut selve byggebekreftelsen, må utsteder fylle ut en tilhørende sjekkliste som skal legges ved byggebekreftelsen når denne sendes til Fiskeridirektoratet. Det vil også bli nødvendig å legge ved ytterligere dokumentasjon som sjekklisten etterspør, avhengig av om sjekkliste for åpen eller lukket båt brukes.  

 

Punktene i sjekklisten dekker ikke alle forskriftskravene fartøyet skal tilfredsstille, men baserer seg på fokusområder Sjøfartsdirektoratet mener er spesielt viktige for å ivareta sikkerheten ombord. Sjekklisten har som formål å tydeliggjøre for utstederen at det er strenge tekniske krav til både konstruksjon og stabilitet for fartøyet som skal være tilfredsstilt før byggebekreftelse kan utstedes.  

 

Siste revisjon av byggebekreftelsen kan du finne i skjemakatalogen.

Hvor er kravet til byggebekreftelse hjemlet? 

Hvem trenger en byggebekreftelse?

Alle fartøy fra 6 til 8 meter som ikke tidligere har vært registrert i merkeregisteret til Fiskeridirektoratet, og som skal benyttes til yrkesfiske, skal ha byggebekreftelse. Med yrkesfiske menes her ervervsmessig fiske, slik det er definert i forskrift 7. desember 2012 nr. 1144 ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy mv.) § 1. 

Hvor lenge er byggebekreftelsen gyldig etter utstedelse?

Etter at byggebekreftelsen er utstedt vil den følge båten frem til den eventuelt endres eller bygges om. 

Når blir byggebekreftelsen ugyldig?

Byggebekreftelsen blir ugyldig først når fartøyet endres eller bygges om. Dette er på grunn av at underlagsdokumentasjonen som byggebekreftelsen er basert på ikke lenger samsvarer med hvordan fartøyet framstår i virkeligheten. Om fartøyet blir betydelig skadet kan dette også medføre at byggebekreftelsen blir ugyldig, dette må det tas en vurdering på fra sak til sak. 

 

Det er reders eget ansvar å holde byggebekreftelsen oppdatert dersom fartøyet endres eller bygges om. Dersom reder er usikker på om byggebekreftelsen fortsatt er gyldig, anbefales det å kontakte fagpersoner som f.eks. en skipskonsulent eller et godkjent foretak. 

Kan alle fartøy få utstedt byggebekreftelse?

Utgangspunktet er at et fartøy som skal ha byggebekreftelse må oppfylle kravene i forskriften. Før det er gjort beregninger og vurderinger av et fartøy kan en ikke på forhånd vite om fartøyet oppfyller kravene eller ikke.

Spesielt om fritidsbåter

 Fritidsbåter som ønskes brukt som fiskefartøy skaper utfordringer ettersom disse båtene i utgangspunktet ikke er designet med tanke på å brukes i yrkesfiske. 

Regelverket for fiskefartøy under 15 meter inneholder strengere krav til bl.a. stabilitet, skrogstyrke, skroggjennomføringer, værtetthet (vinduer, dører, luker, luftinntak m.m.), fribord og lensing. Mange fritidsfartøy vil ikke kunne oppfylle disse kravene uten å modifiseres. 

At fritidsfartøy er bygget etter kravene i EUs fritidsbåtdirektiv og er CE-merket har ikke betydning for om de kan få utstedt byggebekreftelse. 

Feilaktig byggebekreftelse 

Byggebekreftelsen inneholder informasjon om fartøyets kapasiteter og begrensinger og skal alltid oppbevares om bord. Det er svært uheldig og kan få alvorlige konsekvenser om feilaktige opplysninger i byggebekreftelsen fører til at fartøyet lastes slik at det ikke lenger oppfyller de kravene til stabilitet som er beskrevet i forskriften. 

Byggebekreftelsen er ugyldig dersom den er ustedt på feilaktig grunnlag. Dette kan bety at fartøyet ikke oppfyller de sikkerhetsmessige krav det skal oppfylle. Fartøyet vil i så fall kunne bli tilbakeholdt ved tilsyn fra Sjøfartsdirektoratet og Fiskeridirektoratet vil kunne avslå søknad om ervervstillatelse eller inndra en eksisterende ervervstillatelse. 

Ved en eventuell ulykke kan forsikringen bli avkortet om det viser seg at byggebekreftelsen gir ukorrekt informasjon. 

Hvem kan utstede byggebekreftelse?

Den som utsteder en byggebekreftelse trenger nødvendig kompetanse for å vurdere fartøyets konstruksjon og stabilitet. Dette kan f.eks. være båtbygger, godkjent foretak, anerkjent klasseinstitusjon eller skipskonsulent. De ulike forholdene kan være vurdert av flere personer. Eksempelvis må en ha nødvendig kompetanse og godkjent programvare for å utarbeide stabilitetsberegninger. 

 

Utsteder bekrefter med byggebekreftelsen at et fartøy er bygget i samsvar med forskriften.  

Hvem vil kreve byggebekreftelse?

Fiskeridirektoratet vil etterspørre byggebekreftelsen når et fiskefartøy fra 6 til 8 meter skal registreres i merkeregisteret. Ved tilsyn vil Sjøfartsdirektoratets inspektører etterlyse byggebekreftelse. 

Man må i tillegg regne med at opplysninger på en byggebekreftelse skal kunne bli etterprøvd av myndighetene og bli bedt om å bli framlagt i forbindelse med ulykker.