Generelt om konstruksjonskrav

I utgangspunktet gjelder kravene til konstruksjon for fiskefartøy i sjarkforskriftens kapittel 2 for fiskebåter med største lengde 6 til 15 meter som er bygget etter 1. januar 1992, jf. § 3, første ledd, mens båter som er bygget før 1. januar 1992 skal oppfylle kravene som gjaldt på byggetidspunktet, jf. § 3, andre ledd. I tillegg til dette sier § 4, tredje ledd, at fartøy som forandres eller ombygges i vesentlig omfang skal oppfylle kravene til nytt fartøy.

Det er viktig å være oppmerksom på at dersom en omregistrerer et fritidsfartøy, lasteskip eller annet til fiskefartøy, så anses dette som en vesentlig forandring og båten må oppfylle kravene til nytt fartøy for å kunne få en fartøyinstruks.

 

Det er spesielt viktig å legge merke til § 4, første ledd, som sier at båtene skal være konstruert, dimensjonert og utrustet i henhold til Nordisk Båt Standard (1990). Dette innebærer at kravene i følgende avsnitt skal være oppfylt:

  • Y4 - Dører, luker og vinduer
  • Y5 - Lenseporter og skroggjennomføringer
  • Y6 - Vanntett oppdeling og lensing
  • Y7 - Ror og styring
  • Y10 - Aksel og propeller
  • Y12 - Innredning
  • Y13 - Personsikring
  • Y16 - Fortøyning og ankerutrustning
  • Y18-Y29 om styrkekrav, dimensjonering og bygging avhengig av hva som er aktuelt for fartøyet.
  • Y30 - Fiskebåttillegg

Dette betyr ikke at kravene i de andre kapitlene i Nordisk Båt Standard (1990) ikke skal være oppfylt, men at kravene som berører andre fagområder er spesifisert i andre deler av forskriften.

 

Sikkerhetstiltak

I tillegg til kravene som er spesifisert i forskriftens kapittel 2 og Nordisk Båtstandard, skal også kravene som er spesifisert i forskriftens kapittel 6. Sikkerhetstiltak være oppfylt. Her er det blant annet beskrevet krav til drenering, lukningsmidler og annet fastmotert utstyr.

 

Konflikter mellom Nordisk Båtstandard (1990) for yrkesbåter og forskriften

I tilfeller der det er konflikt mellom krav som er spesifisert i Nordisk Båtstandard og forskriften gjelder forskriftskravene som minimum.

CE-merking

Kravet om CE-merking av båter gjelder for fritidsfartøy. Kravene for å få CE-merking samsvarer ikke med kravene som er spesifisert i forskriften og Nordisk Båt Standard (1990) og det er derfor ikke sikkert at en båt oppfyller kravene i forskriften selv om den har CE-merke.

Laste- og losseinretninger (kran)

Krav til laste- og losseinretninger gjelder uavhengig av fartøystørrelse. Vi viser derfor til egen temaside om dette: Informasjon om sertifisering av laste- og losseinretninger på fiskefartøy og krav til kvalifikasjon for kranfører. Konstruksjonsmessige krav til fundamentet er ikke beskrevet på denne siden.

Oljevern

Fartøy som benyttes i oljevern skal i tillegg til kravene i forskriftens kapittel 2 oppfylle kravene i forskrift 8. februar 2011 nr. 130 om bruk av fartøy i oljevern. I § 8 i denne forskriften er det blant annet beskrevet krav til innfesting av slepekrok. Mer informasjon om krav til fartøy som skal benyttes i oljevernoperasjoner og -øvelser kan du finne her.