HMS (helse, miljø og sikkerhet)

Regelverk

Formålet med ASH-forskriften er å sikre at arbeid og fritid om bord tilrettelegges og organiseres slik at arbeidstakernes sikkerhet og fysiske og psykiske helse ivaretas.

Forskriften skal videre sikre at arbeidstakernes sikkerhet og helse beskyttes mot farer som oppstår eller kan oppstå ved eksponering for kjemikalier og biologiske faktorer i arbeidsmiljøet. Sikkerhet og helse skal ivaretas i tilknytning til både arbeid og fritid om bord.

Det stilles i forskriften blant annet krav til opplæring, personlig verneutstyr, arbeidsuststyr, manuell håndtering, vern mot eksponering for kjemikalier og biologiske faktorer og vern mot støy.

Forskriften beskriver også kravene i forbindelse med verneombud og verne- og miljøutvalg, samt arbeidstakernes rett og plikt til å medvirke.

 

Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv stiller krav til at rederiet skal etablere, gjennomføre og utvikle et dokumenterbart sikkerhetsstyringssystem. 

Sikkerhetsstyringssystemet skal være tilgjengelig og tilpasset fartøyets eierstruktur, størrelse, driftsform, besetning, tekniske innretninger m.m.

Det er laget en veileder til utarbeidelse av sikkerhetsstyringssystem for små yrkesfartøy, inkludert énmannssjarker og de minste arbeidsbåtene, den finner du her.

 

Sjarkforskriften stiller krav til sikkerhet om bord, både med tanke på konstruksjon av fartøyet, men også operasjonell sikkerhet.

I kapittel 5. Redningsredskaper og -arrangementer og kapittel 6. Sikkerhetstiltak stilles det krav som blant annet omhandler redningsvester/-drakter, livbøyer, redningsflåter, øvelser, rekkverk/ holdetau/ avsperringer for forsvarlig ferdsel om bord, kontroll av gassfare og sklisikring av dekk.

Risiko og risikovurderinger

Regelverk

ASH-forskriften stiller i § 2-2 krav til Risikovurdering. Farer om bord skal avdekkes, og det skal foretas en vurdering av den risiko faren utgjør. Dersom det avdekkes risiko for de som har sitt arbeid om bord sin sikkerhet og helse, skal det iverksettes nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere farene.

Risikovurderingen skal dokumenteres skriftlig og til enhver tid være tilgjengelig for de som har sitt arbeid om bord eller deres verneombud.

Risikovurderinger skal gjøres regelmessig og ved:

  • innføring av nytt arbeidsutstyr eller ny teknologi, og
  • øvrige endringer organisering eller planlegging av arbeid som kan ha betydning for de som har sitt arbeid om bord sin sikkerhet og helse

Det skal sikres at de som har sitt arbeid om bord gis og har forstått nødvendig informasjon om sikkerhets- og helserisiko, og at de informeres om alle tiltak som iverksettes for forbedring av sikkerhet og helse om bord.

Krav til håndtering av risiko er også omhandlet under andre kapittel i forskriften.

 

Forskriftens § 6 Operasjon om bord og risikovurderinger sier blant annet at det skal utarbeides risikovurderinger for operasjoner om bord som påvirker sikkerhet, herunder miljøsikkerhet.

I veilederen til utarbeidelse av sikkerhetsstyringssystem for små yrkesfartøy finner du nærmere veiledning til det som omhandler risikovurdering i § 6;

Risikovurderingene skal være dokumenterbare og gjennomføres i samarbeid med de som jobber om bord (og ev. verneombud). Hensikten er å redusere risikoen for tap av liv, helse, miljø og materielle verdier knyttet til arbeidet.

For å gjennomføre risikovurderinger kan hjelpeverktøy brukes, for eksempel Sjøfartsdirektoratet sitt risikovurderingsverktøy.

Verktøyet er gratis, og hvem som helst kan registrere seg og bruke det. Verktøyet er lett å bruke, og bidrar til å tenke gjennom hvert steg i de ulike arbeidsoperasjonene på en systematisk måte.

Det er ikke påkrevd å bruke et risikovurderingsverktøy, men det kan være til god støtte og nytte for mindre rederi som ikke har et eget dedikert verktøy for risikovurdering.