Isolasjon av maskinrom på nye og eksisterende fartøy i tre

Trefartøy skal ha isolert maskinrom i samsvar med gjeldende regler. Kravene om isolasjon kan fravikes dersom det er installert fast brannslokningsanlegg. Kravet ble gjort gjeldende for nye og eksisterende fiskefartøy gjennom § 17 i forskrift 4. september 1987 nr. 743, og er ikke et nytt krav.

Kontrollskjema KS-0319 er revidert for å ivareta dette kravet. Dersom trefartøy ikke er forskriftsmessig isolert må det som et alternativ til isolering installeres fast brannslokningsanlegg. Forholdene kontrolleres ved neste kontroll hos godkjent foretak eller eventuelt av reder ved reders egenkontroll.

  1. Maskinrom i nye og eksisterende fartøy av tre skal isoleres med ubrennbart materiale av godkjent type, og om nødvendig skal isolasjonen beslås med tynnplate av galvanisert stål eller aluminium. Isolasjon skal foretas etter følgende retningslinjer:
    1. I maskinrom uten garnering isoleres casing av tre, bjelker og underside av dekk, samt skott i for- og akterkant av maskinrom. Dørk skal være av stål eller aluminiumsplate.
    2. I maskinrom med garnering skal alt treverk isoleres ned til underkant av dørk. Bak brenseloljetank kan isolasjon sløyfes når den øvrige isolasjon slutter tett inntil (rundt) tanken. Dørk skal være av stål eller aluminiumsplate.
    3. Ovennevnte krav til isolasjon kan frafalles når det er installert et Halon brannslokningsanlegg.
  2. I fartøy hvor motor ikke er anbrakt i eget rom, skal brennbart materiale som utsettes for varme fra eksosmanifolder, eksosrør etc., isoleres.
  3. Når motorkasse (deksel) benyttes, skal denne være isolert innvendig, og isolasjonen skal omgis av galvanisert stålplate eller aluminiumsplate.

Brannslokningsanlegg på trefartøy

Fartøy med største lengde 10,67 meter og derover registrert som fiskefartøy etter 2. januar 1988, og trefartøy uavhengig av byggeår der maskinrommet ikke er isolert, skal ha installert fastmontert brannslokningsanlegg i motorrom.

Brannslokningsanlegg i maskinrom skal være vedlikeholdt i henhold til retningslinjer fra anleggsleverandør. Bruksanvisning fra anleggsleverandør skal finnes om bord. Anlegget skal kunne utløses utenfor maskinrommet.

Fartøy registrert som fiskefartøy før 1.7.2014 som tidligere har fått godkjent slokkeanlegg av typen aerosol, uten manuell utløser utenfor maskinrom, kan benytte slike anlegg inntil de må skiftes ut. Nye installasjoner av slike anlegg hvor kravene i forskriften ikke er oppfylt aksepteres ikke.

Trefartøy under 10,67 meter største lengde der maskinrommet ikke er isolert skal ha installert slokkesystem. Det aksepteres system med automatisk utløsning forutsatt at:

- anleggsleverandør bekrefter at systemet er egnet til bruk om bord i fartøy

- systemet er beregnet for å slokke brann i maskinrom

- systemet ikke er til fare for personlig sikkerhet

- systemet dekker området som skal beskyttes (volum av maskinrom)

- leverandørens retningslinjer for installasjon, bruk, vedlikehold og levetid overholdes

- dokumentasjonen på det overnevnte oppbevares ombord

Installasjon av «ikke godkjent» brannsikringsutstyr

Sjøfartsdirektoratet kan akseptere at det installeres brannsikringsutstyr om bord i fartøyet som ikke er godkjent forutsatt at dette utstyret er i tillegg til kravene som stilles i forskriften og at utstyret ikke under noen omstendigheter kan medføre skade på mennesker eller miljø. «Ikke godkjent» utstyr som installeres i tillegg til påkrevd utstyr må ikke redusere virkningen av det påbudte brannsikringsutstyret.

Om « ikke godkjent» utstyr installeres, skal brukerveiledninger, vedlikeholdsrutiner og retningslinjer fra fabrikant/produsent følges, og dokumentasjonen skal oppbevares om bord. Det skal kunne fremlegges dokumentasjon (datablad etc.) på at utstyret ikke medfører fare for helse og eller miljø under noen omstendigheter.

Installasjonsbevis for elektrisk anlegg

Fartøy bygd etter 1967 skal ha installasjonsbevis for det elektriske anlegget. Installasjonsbeviset må fornyes ved eventuell endring av det elektriske anlegget. Kontrollen skal utføres av elektroinstallatør (minimum gruppe L), og det utstedes installasjonsbevis fastsatt av Sjøfartsdirektoratet. 
Les mer om dette her:

Faktaark informasjon om kontroll av elektrisk anlegg fiskefartøy under 15 meter

EIAPP (Engine International Air Pollution Prevention) sertifikat

Det er krav til at alle motorer over 130kw som er installert etter 01.01.2000 skal ha EIAPP sertifikat.

Informasjon om dette er beskrevet i rundskrivet Dieselmotor med effekt over 130 kW og krav til EIAPP sertifikat.