Dokumentasjon på motor

En dieselmotor skal være sertifisert og testet i henhold til NOx Technical Code 2008.  Reder må ved kjøp eller skifte av motor forsikre seg om at den testsyklus som er benyttet er tilpasset bruken av motoren, ref. kapittel 3 i koden:

 1. For motorer med konstant hastighet brukt til hovedfremdrift av skipet, herunder dieselelektrisk drift, får prøvesyklus E2 anvendelse,
 2. For motorer med propell med vribar stigning får prøvesyklus E2 anvendelse,
 3. For hoved- og hjelpemotorer som følger propellkurven, får prøvesyklus E3 anvendelse,
 4. For hjelpemotorer med konstant hastighet får prøvesyklus D2 anvendelse og
 5. For hjelpemotorer med variabel hastighet og variabel belastning som ikke kommer inn under punktene ovenfor, får prøvingssyklus C1 anvendelse.

Som dokumentasjon på dette skal følgende dokumentasjon kunne fremlegges for Sjøfartsdirektoratet:

 • EIAPP sertifikat utstedt av et anerkjent klasseselskap, eller en relevant utenlandsk myndighet.
 • IMO NOx Technical File fra produsenten.
 • Record Book of Engine Parameters, hvor bytte av komponenter som vil påvirke NOx-utslipp må loggføres i henhold til teknisk file.

OBS! Sjøfartsdirektoratet utsteder ikke EIAPP sertifikat.

For skip som har krav til Internasjonalt sertifikat for luftforurensning (IAPP- sertifikat) danner EIAPP sertifikatet også grunnlag for dette.

Bakgrunn for kravet:

Miljøforskriftens kapittel IV om luftforurensning  (MARPOL Regel 13, Nitrogenoksider NOx)

Gjelder alle skip, uansett fartsområde og tonnasje, som har:

 • Dieselmotorer med utgangseffekt over 130 kW som er installert på et skip bygd 1. januar 2000 eller senere.
 • Dieselmotorer med utgangseffekt over 130 kW, og som har hatt en større ombygging 1. januar 2000 eller senere. Større ombygging omfatter også bytte av motor med en ikke-identisk motor.
 • Dieselmotorer installert på skip bygget mellom 1. januar 1990 og 1. januar 2000 med effekt på mer enn 5000 kW og et deplasement per sylinder på minst 90 liter, ref. MARPOL regel 13.7

Større ombygging/Endringer

Hva som menes med større ombygging er beskrevet i MARPOL, Vedlegg VI, regel 13.2 og i NOx Code 2008, regel 1.3.2 (Res. MEPC.177(58) som endret).  Se også fortolkning i MEPC.1/Circ.795 som endret.

Verdt å merke seg er at hvis en motor, som tidligere ikke har hatt krav om EIAPP sertifikat, ombygges slik at effekten økes med mer enn 10 % så regnes det som en større ombygging og EIAPP sertifikat og NOx Technical File skal utstedes på motoren.

De-rating, ombygging for NOx reduksjon, eller rutinemessige utskiftninger av komponenter som ikke påvirker NOx-utslippet vil normalt ikke regnes som en større ombygging.