Tilsyn gjennomføres normalt på sjømannslegens kontor, men kan også gjennomføres som videomøter eller tilsvarende.

Sjøfartsdirektoratet vil ved tilsyn spesielt vil se etter at du som sjømannslege ivaretar relevante krav i regelverk og rundskriv knyttet til oppgaven som er delegert fra Sjøfartsdirektoratet.

Særlig fokus legges på kvalitetssystem og implementering av minimumskravene i rundskriv RSV 12-2014 Kvalitetssystem for sjømannsleger, saksbehandling ved utstedelse av helse- og udyktighetserklæringer og utførelse av medisinsk vurdering.

Tilsynskriterier

  • Rundskriv RSV 12-2014 Kvalitetssystem for sjømannsleger
  • LOV-1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
  • FOR 2014-06-05-nr. 805 Forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger (helseforskriften)
  • Veiledning til forskrift om helseundersøkelse på skip

Tilsynsfunn

Definisjoner:

  • Avvik: Mangel på oppfyllelse av krav
  • Anmerkning: Mangel på oppfyllelse av krav der systemet er på plass, men avvik likevel er funnet
  • Forbedringsmulighet: Observasjon som avdekker mulighet for effektivisering
  • Styrke: Smart måte å jobbe på.

Tilsynslag

Tilsynslaget kan bestå av tilsynsleder, revisor, fagekspert og observatør foruten sjømannslegen og eventuelt annet personale fra legekontoret.