Tidsfrist

For søknad om dispensasjon er det ingen tidsfrist.

Frist for å klage på sjømannslegens vedtak er tre uker etter at arbeidstakeren ble gjort kjent med vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29.

Krav om skriftlighet og dokumentasjon

Både søknad om dispensasjon og klage på sjømannsleges vedtak skal være skriftlig, og signert av arbeidstakeren. Søknad/klage sendes til sjømannslegen som fattet vedtaket om udyktighet eller begrenset helseerklæring.

Arbeidstakeren må begrunne søknaden/klagen og skrive hva som ønskes endret. I tillegg vedlegges informasjon om arbeidstakers stilling, arbeidsoppgaver (herunder funksjon ved brann og evakuering), eventuell sikkerhets- eller maskin-/brovaktsfunksjon, type fartøy, arbeidstid, bemanning og fartsområde.

Her finner du skjema som kan benyttes ved klage på sjømannslegens vedtak og/eller søknad om dispensasjon fra krav til helse.

Sjømannslegens ansvar

Sjømannslegen vurderer om vedtaket om udyktighet eller begrenset helseerklæring skal opprettholdes eller endres.

Dersom vedtaket opprettholdes, forbereder sjømannslegen saken for behandling i Fagnemnda for helsesaker, og sender arbeidstakers søknad til Sjøfartsdirektoratet sammen med sin faglige vurdering og annen relevant dokumentasjon (jf. veiledning til forskrift om helseundersøkelse på skip pkt. 12.3 og 12.4.)

Sjømannslegen har ansvar for å sørge for at saken er så godt opplyst som mulig før den sendes videre. Dette innebærer at sjømannslegen må vedlegge sin individuelle risikovurdering i saken, alle relevante medisinske opplysninger og sin begrunnede anbefaling til fagnemnda.

Sjømannslegen har en veiledningsplikt overfor arbeidstakeren etter forvaltningsloven § 11. 

Sjøfartsdirektoratets rolle

Sjøfartsdirektoratet tar imot, registrerer og videresender søknad/klage til Fagnemnda for helsesaker for vurdering og avgjørelse i saken. Dersom saken er mangelfullt opplyst, kan Sjøfartsdirektoratet be sjømannslegen og/eller arbeidstaker om ytterligere dokumentasjon før den oversendes til fagnemnda.

Ved søknad/klage over forhold som sjømannslegen selv har myndighet til å avgjøre, kan Sjøfartsdirektoratet avvise søknaden/klagen.

Fagnemnda for helsesaker

Det er Fagnemnda som avgjør om søknad/klage kan innvilges/gis medhold. Fagnemndas avgjørelse er et vedtak etter forvaltningsloven og skal følge lovens saksbehandlingsregler.

Sjømannslegen kan aldri omgjøre Fagnemnda sitt vedtak. 

Arbeidstaker er ansvarlig for å medbringe Fagnemndas vedtak til helseundersøkelsen. Sjømannslegen er pliktig til å følge vedtaket og utstede helse- eller udyktighetserklæring i samsvar med vedtaket.

Det er ikke klagerett på fagnemndas vedtak.

Innsending av fagnemndsaker

Sjømannsleger i Norge sender søknad om dispensasjon eller klage på sjømannslegens vedtak til:

Sjøfartsdirektoratet
Postboks 2222
5509 Haugesund

Alternativt kan søknaden/klagen sendes digitalt til:

Sjøfartsdirektoratets organisasjonsnummer 974720361

Behandlingstid

Normal saksbehandlingstid er fra én til tre måneder.