LAST NED HELE RUNDSKRIVET SOM PDF.

Sjømannsleger skal etter forskrift 5. juni 2014 nr. 805 om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger (helseforskriften) ha et kvalitetssystem som sikrer at arbeidet blir utført i henhold til kravene i helseforskriften. Kvalitetssystemet skal være i henhold til en internasjonalt anerkjent standard, se helseforskriften § 7 første ledd bokstav h.

Hensikten med dette rundskrivet er å vise hva et slikt kvalitetssystem minimum bør inneholde. Rundskrivet bygger på prinsipper fra internasjonale standarder for kvalitetssystemer, men er ikke fullstendig i forhold til de respektive krav i de ulike standardene.

Helseforskriften trådte i kraft 1. juli 2014, og leger som var godkjent som sjømannslege på dette tidspunktet, omfattes av overgangsordningen i helseforskriften § 19, og må derfor innen 1. juli 2019 ha innført et kvalitetssystem. En lege som ikke var godkjent som sjømannslege da helseforskriften trådte i kraft, må innføre et kvalitetssystem før legen kan bli godkjent som sjømannslege.

Godkjent sjømannslege skal hvert femte år søke om fornying av godkjenningen. Skjemaet «Egenerklæring – kvalitetssystem for godkjente sjømannsleger» skal vedlegges søknaden.

Dersom kvalitetssystemet endres/byttes ut av ulike årsaker, skal nytt egenerklæringsskjema sendes til Sjøfartsdirektoratet uoppfordret.