Kvalitetssystemet skal vere i samsvar med ein internasjonalt anerkjent standard, sjå helseforskrifta § 7 første ledd, bokstav h.

Sjøfartsdirektoratet har utarbeidd eit rundskriv som er meint å visa kva eit kvalitetssystem minimum bør innehalda.

Rundskrivet RSV 12-2014 Kvalitetssystem for sjømannsleger bygger på prinsipp frå internasjonale standardar for kvalitetssystemer, men er ikkje fullstendig i høve til dei respektive krava i dei ulike standardane.