Last ned hele rundskrivet som PDF
Forskrift om endring av forskrift om kontroll av maritim tjeneste.pdf

Forslaget var på høring 2009. Fastsettelsen ble utsatt i påvente av at skipsarbeidsloven skulle i tre i kraft. Dette for å sikre at det er hjemmel for å føre tilsyn med arbeidsavtalene til arbeidstakere på norske skip.

Endringene av forskrift om kontroll av maritim tjeneste medfører at arbeidsavtale, helseerklæring og sertifikat til de som har sitt arbeid om bord ikke skal kontrolleres av offentlig kontrollmyndighet i forbindelse tiltredelsen. Det vil nå være rederiets ansvar alene å kontrollere at dokumentene til de som har sitt arbeid om bord er i orden før de tiltrer tjenesten. Krav om rederiets forkontroll er etter høringsinnspill videreført i forskriften § 4.

Forskrift om kontroll av maritim tjeneste § 8 om sjøfartsbok og fartstid, samt § 4 bokstav f om identifikasjonsbevis, er regler som skal videreføres og er flyttet til §§ 5, 7 og 8. I § 7 om fartstid er det etter innspill fra NHO Sjøfart gjort en endring slik at også rederiets mannskapskontor kan føre inn fartstid i sjøfartsboken.

Nærmere om endringene

Kontroll av maritim tjeneste blir heretter slik:

Rederiet har ansvaret for å sikre at de som har sitt arbeid om bord ansettes på rettmessig grunnlag, at de er kvalifisert og at de har den nødvendige helse for å ivareta sine oppgaver i henhold til skipsarbeidsloven og skipssikkerhetsloven med tilhørende forskrifter. Forkontroll foretas av rederiet ved ansettelse på norske skip. Sjøfartsdirektoratet utsteder norske sertifikater og påtegning av utenlandske sertifikater, mens utenriksstasjoner utsteder midlertidige påtegninger (CRA).

Sjøfartsdirektoratet vil føre tilsyn med at dokumentene til de som har sitt arbeid ombord er i orden, blant annet i forbindelse med utstedelse av personlige sertifikater. Myndighetenes tilsyn med arbeids- og levevilkår på norske skip vil heretter skje om bord. Skipsarbeidslovens bestemmelser om tilsyn og sertifisering erstatter sammen med skipssikkerhetsloven den offentlige kontrollen i forkant av tiltredelse.

Utstedelse av sjøfartsbok, fartsoppgave og CRA, samt innføring av fartstid i sjøfartsbok og fartsoppgave, vil på samme måte som tidligere gjøres på maritime NAV-kontorer i Norge og på norske utenriksstasjoner i utlandet.

Ikrafttredelse
Endringene trer i kraft straks.

Økonomiske og administrative konsekvenser.
Det legges til grunn at endringene gir næringen færre byrder ettersom færre dokumenter skal kontrolleres av myndighetene. For øvrig videreføres rederiets plikt til forkontroll.

For offentlige kontrollmyndigheter innebærer endringen en reduksjon dokumentkontrollen i forbindelse med tiltredelse på skip. For Sjøfartsdirektoratet innebærer endringen at også arbeidsavtaler skal kontrolleres om bord.

Olav Akselsen
Sjøfartsdirektør

Bjørn Pedersen
Avdelingsdirektør