1. Søknad om navneattest

Søknad om navneattest, jf. forskrift om skips navn, kjenningssignal og hjemsted mv. Send den signerte søknaden, KR-0019 til post@nis-nor.no.

2. Melding om registrering

KR-0030. Meldingen signeres med forpliktende underskrift av befrakteren eller befrakteren sin oppnevnte, norske representant. For selskap: Signatur iht. signaturbestemmelser/ daglig leder i firmaattest. Send til post@nis-nor.no.

3. Målebrev

Målebrev må være påtegnet eller utstedt av Sjøfartsdirektoratet før registrering kan finne sted. Målebrev som er påtegnet eller utstedt av et godkjent klasseselskap kan aksepteres for lasteskip med bruttotonnasje 500 og mer i utenriks fart når rederiet skriftlig har avtalt med klasseselskapet om frivillig delegering i samsvar med Annex III i klasseavtalen. Dersom det ikke er allerede er gjort, send inn søknad om målebrev for nybygg eller søknad om målebrev ved innførsel.

4.  Bekreftelse på tilsyn/sertifisering

Før fartøyet kan seile må det ha et gyldig fartssertifikat eller sikkerhetssertifikater. Dette blir utstedt når dokumentkontroll og inspeksjon av fartøyet er gjennomført. For at fartøyet skal bli registrert må denne prosessen være initiert. Skjemaet "begjæring om tilsyn" skal være innsendt for å dokumentere dette. Dersom rederiet velger frivillig delegering vil prosessen i stedet initieres når klasseselskapet sender en «Declaration of safety», se IC-4-2012.

5. Attest fra primærregisteret

Primærregisteret må gi sin tillatelse til at skipet kan bareboat-registreres i NOR for varigheten av bareboat certepartiet og midlertidig seile under norsk flagg i den perioden. I attesten må også følgende stå: Registrert eier av skipet, eiers fulle adresse, hvilke rettsstiftelser som er registrert i primærregisteret samt at skipet ikke har rett til å føre primærstatens flagg i perioden det er bareboat-registrert i NOR.
Registrering i NOR vil finne sted på grunnla av en PDF-kopi.
Endelig registrering være avhengig av mottak av original tillatelse påført Apostille eller legalisert ved norsk utenriksstasjon innen tre uker fra dagbokføringstidspuntet i NOR.

6. Samtykke fra skipets eier

Registrert eier i primærregisteret må samtykke til at skipet bareboat-registreres i NOR og seiler under norsk flagg under certepartiets periode. Samtykket signeres med forpliktende underskrift av eier og notarialbekreftes med hensyn til utsteders identitet og fullmakt til å tegne på vegne av selskapet. Notaren godkjennes ved påføring av Apostille evt. ved legalisering av norsk utenriksstasjon.
Registrering i NOR kan finne sted på grunnla av en PDF-kopi.
Endelig registrering være avhengig av mottak av original tillatelse innen tre uker fra dagbokføringstidspuntet.

7. Samtykke til bareboat-registrering fra alle rettighetshavere i skipet

Hver rettighetshaver i primærregisteret må samtykke til at skipet bareboat-registreres i NOR. Samtykket sendes inn som løs erklæring, i original.

8. Bareboat certepartiet

Certepartiet skal angi eier, befrakter og periode. Kopi av avtalen sendes NOR i forkant av registreringen. Send til post@nis-nor.no.

9. Befrakterens nasjonalitet

Sjøloven § 1 setter krav til befrakterens nasjonalitet. For å sikre at befrakteren fyller kravene må en egenerklæring sendes inn. Dersom befrakteren ikke er norsk er det representanten som skal erklære sin nasjonalitet jf. punkt under. Velg aktuelt skjema, KR-0001 – KR-0007. Skjemaet signeres med forpliktende underskrift og sendes til post@nis-nor.no.

Dersom befrakteren tilfredsstiller vilkårene i sjøloven § 1, tredje ledd (EØS borger eller selskap) og ikke er bosatt i Norge skal også følgende sendes inn:

  • For selskap: Driftsavtale for å underbygge at fartøyet inngår som ledd i en økonomisk virksomhet som er etablert i Norge, og at skipet drives fra Norge. Benytt gjerne BIMCO's standardavtale. En bekreftet "rett kopi" sendes til post@nis-nor.no.
  • For selskap og privatpersoner: Norsk representant oppnevnes på skjema KR-0060. Representanten må tilfredsstille nasjonalitetsvilkårene i sjøloven § 1 og bekrefter det ved å fylle ut "Erklæring om Nasjonalitet" som skissert over. Send begge skjema til post@nis-nor.no.
  • Dersom befrakteren ikke tilfredsstiller nasjonalitetsvilkårene i sjøloven § 1: Dispensasjon kan oppnås. Send søknad til Nærings- og fiskeridepartementet, Maritim avdeling.  

10. Selskapsdokumentasjon for befrakteren (hvis etablert i utlandet)

For norske selskap støtter vi oss til registrerte opplysninger i Brønnøysundregistrene. For selskap registrert i utlandet må et dokument tilsvarende norsk firmaattest utarbeides. Du kan her se krav til innhold og bekreftelse av utenlandsk selskapsdokumentasjon.

11. Oppnevning av ISM-ansvarlig selskap

KR-0014. Skjemaet signeres av befrakteren og det ISM-ansvarlige selskapet. Signert formular må sendes til Skipsregistrene med begge parters signaturer i original.

12. FORM 2

Endringsmelding til «Closed CSR» fra primærregisteret, KR-IMO-02-BB. Merk: Hvert CSR-dokument skal være vedheftet en FORM 3, KR-IMO-03: Indeks over meldte endringer til det spesifikke dokumentet. Send til post@nis-nor.no.

13. Gebyrer for registreringen per 1. januar 2021

NOK 3 715, - for den formelle registreringen. Faktura sendes ut i etterkant. Fakturamottaker bes fylle ut "betalingsinformasjon", KR-0070 slik at vi fakturerer riktig. En PDF-kopi sendes til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

I tillegg kommer førstegangs- og årsgebyr basert på skipets nettotonnasje, samt gebyrer for dispensasjonssøknader og særskilte sertifikater jf. Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff/ gebyrforskrift. Innkjøpt skip som tidligere har vært registrert i NOR eller NIS, er fritatt for førstegangsgebyr. Årsgebyr utstedes første gang året etter at skipet registreres i NOR. Se gebyrtariffen § 6 om særskilte sertifikater og tillatelser som ikke dekkes av førstegangsgebyret.  

Beregn gebyrene ved hjelp av vår gebyrkalkulator.

14. Befinner fartøyet seg i utlandet ved overlevering?

Vi vil da ta kontakt med nærmeste, norske utenriksstasjon for assistanse med utstedelse av et midlertidig nasjonalitetsbevis på registreringstidspunktet. Fartøyet vil på den måten få en original om bord før det forlater havn. Gi oss nødvendig informasjon, gjerne på skjema KR-0011 som sendes til post@nis-nor.no.

15. Viktig å vite

Språk
Alle dokumenter, notarialbekreftelser osv. skal være utstedt på skandinavisk, engelsk eller oversatt av statsautorisert translatør. NOR-forskriften § 17. Dokumenter på fremmed språk.

Alle dokumenter knyttet til registreringen må sendes direkte til Skipsregistrene

Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene
Gateadresse: Nygårdsgaten 114, 5008 Bergen
Postadresse: Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 BERGEN
Vi ber om at originaldokumenter i størst mulig grad sendes registrene samlet.

Ta kontakt, og vi vil veilede deg gjennom registreringsprosessen
Tlf. 55 54 12 50, post@nis-nor.no.

16. Husk også å søke om fartøysertifikater

Søknader sendes til postmottak@sjofartsdir.no Bemanning: Sjøfartsdirektoratet fastsetter såkalt sikkerhetsbemanning etter søknad fra rederiet. Les mer om bemanning av fartøy og søknadsprosessen her. Sertifikater, tillatelser og dokumenter for fartøy. Fartøytypen, tonnasjen og lasten avgjør hvilke fartøysertifikater som er aktuelle. Les mer om de ulike sertifikatene og søknadsprosessen her.

17. Kvalifikasjonskrav 

Mannskapet skal minst inneha kvalifikasjoner som angitt i kvalifikasjonsforskriften av 22.12.2011 nr 1523. Sertifikatpliktig personell skal enten inneha norsk sertifikat eller ha en norsk påtegning på sitt nasjonale sertifikat. Se nærmere veiledning om påtegning her. Spørsmål om personellsertifikater skal rettes til underavdeling for sjøfolk, tlf. 52 74 50 00.

18. Husk også å søke om radiolisens

Telenor Kystradio tildeler lisens til alle norske fartøy og offshoreinstallasjoner. Informasjon, søknader og kontaktdetaljer finner du her.