1. Søknad om navneattest

Jf. forskrift om skips navn, kjenningssignal og hjemsted mv. Send den signerte søknaden, KR-0019 til post@nis-nor.no.

2. Melding om registrering

KR-0030. Meldingen signeres med forpliktende underskrift av befrakteren eller befrakteren sin oppnevnte, norske representant. For selskap: Signatur iht. signaturbestemmelser / daglig leder i firmaattest sendes til post@nis-nor.no.

3. Målebrev

Målebrev må utstedes eller godkjennes av Sjøfartsdirektoratet, underavdeling for flyttbare innretninger.

4. Teknisk og operasjonell tilstand

Innretningens tekniske og operasjonelle sikkerhet skal være vurdert og akseptert av Sjøfartsdirektoratet, underavdeling for flyttbare innretninger.

5. Attest fra primærregisteret

Primærregisteret må gi sin tillatelse til at innretningen kan bareboat-registreres i NOR for varigheten av bareboat-certepartiet og midlertidig seile under norsk flagg i den perioden. I attesten må også følgende fremgå: Registrert eier av innretningen, eiers fulle adresse, hvilke rettsstiftelser som er registrert i primærregisteret samt at innretningenikke har rett til å føre primærstatens flagg i perioden det er bareboat-registrert i NOR.
Registrering i NOR vil finne sted på grunnlag av en PDF-kopi.
Endelig registrering vil være avhengig av mottak av original tillatelse påført apostillestempel eller legalisert ved norsk utenriksstasjon innen tre uker fra dagbokføringstidspuntet i NOR.

6. Samtykke fra innretningens registrerte eier

Registrert eier i primærregisteret må samtykke til at skipet bareboat-registreres i NOR og seiler under norsk flagg under certepartiets periode. Samtykket signeres med forpliktende underskrift av eier og notarialbekreftes med hensyn til utsteders identitet og fullmakt til å tegne på vegne av selskapet. Notaren godkjennes ved påføring av apostillestempel ev. ved legalisering av norsk utenriksstasjon.
Registrering i NOR kan finne sted på grunnlag av en PDF-kopi.
Endelig registrering være avhengig av mottak av original tillatelse innen tre uker fra dagbokføringstidspuntet.

7. Samtykke til bareboat-registrering fra alle rettighetshavere i innretningen

Hver rettighetshaver i primærregisteret må samtykke til at innretningen bareboat-registreres i NOR. Samtykket sendes inn som løs erklæring, i original.

8. Bareboat-certepartiet

Certepartiet skal angi eier, befrakter og periode. Kopi av avtalen sendes NOR i forkant av registreringen. Kopien sendes til post@nis-nor.no.

9. Befrakterens nasjonalitet

Sjøloven § 1 setter krav til befrakterens nasjonalitet. For å sikre at befrakteren fyller kravene må en egenerklæring sendes inn. Dersom befrakteren ikke er norsk, er det representanten som skal erklære sin nasjonalitet jf. punkt under. Velg aktuelt skjema, KR-0001 – KR-0007.
Skjemaet signeres med forpliktende underskrift og sendes til post@nis-nor.no.

Dersom befrakteren tilfredsstiller vilkårene i sjøloven § 1, tredje ledd (EØS-borger eller selskap) og ikke er bosatt i Norge, skal også følgende sendes inn:
For selskap: Driftsavtale for å underbygge at innretningen inngår som ledd i en økonomisk virksomhet som er etablert i Norge, og at skipet drives fra Norge. Benytt gjerne BIMCOs standardavtale. En bekreftet "rett kopi" sendes til post@nis-nor.no.  
For selskap og privatpersoner: Norsk representant oppnevnes på skjema KR-0060. Representanten må tilfredsstille nasjonalitetsvilkårene i sjøloven § 1 og bekrefter det ved å fylle ut "Erklæring om Nasjonalitet" som skissert over. Send begge skjemaene til post@nis-nor.no
Dersom befrakteren ikke tilfredsstiller nasjonalitetsvilkårene i sjøloven § 1: Dispensasjon kan oppnås. Send søknad til Nærings- og fiskeridepartementet, Maritim avdeling.

10. Selskapsdokumentasjon for befrakteren (hvis etablert i utlandet)

For norske selskap støtter vi oss til registrerte opplysninger i Brønnøysundregistrene. For selskap registrert i utlandet må et dokument tilsvarende norsk firmaattest utarbeides. Her kan du se krav til innhold og bekreftelse av utenlandsk selskapsdokumentasjon.

11. Oppnevning av ISM-ansvarlig selskap

KR-0014. Skjemaet signeres av befrakteren og det ISM-ansvarlige selskapet. Signert formular må sendes til Skipsregistrene med begge parters signaturer i originalformat.

12. FORM 2

Endringsmelding til «Closed CSR» fra primærregisteret, KR-IMO-02-BB. Merk: Hvert CSR-dokument skal være vedheftet en FORM 3, KR-IMO-03: Indeks over meldte endringer til det spesifikke dokumentet. Sendes til post@nis-nor.no.

13. Gebyrer for registreringen per 1. januar 2021

NOK 3 715, - for den formelle registreringen. Faktura sendes ut i etterkant. Fakturamottaker må fylle ut "betalingsinformasjon", KR-0070 , slik at vi fakturerer riktig. Informajonen sendes til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

I tillegg kommer førstegangs- og årsgebyr basert på skipets nettotonnasje samt gebyrer for dispensasjonssøknader og særskilte sertifikater jf. Sjøfartsdirektoratets gebyrtariffgebyrforskrift.

Beregn gebyrene ved hjelp av vår gebyrkalkulator.

14. Befinner innretningen seg i utlandet ved overlevering?

Vi vil da ta kontakt med nærmeste, norske utenriksstasjon for assistanse med utstedelse av et midlertidig nasjonalitetsbevis på registreringstidspunktet. Fartøyet vil på den måten få et originaldokument om bord før det forlater havn. Gi oss nødvendig informasjon, gjerne på skjema KR-0011 som sendes til post@nis-nor.no.

15. Viktig å vite

Språk
Alle dokumenter, notarialbekreftelser osv. skal være utstedt på et skandinavisk språk, engelsk eller oversatt av statsautorisert translatør. NOR-forskriften § 17. Dokumenter på fremmed språk.

Alle dokumenter knyttet til registreringen må sendes direkte til Skipsregistrene
Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene
Gateadresse: Nygårdsgaten 114, 5008 Bergen
Postadresse: Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 BERGEN
Vi ber om at originaldokumenter i størst mulig grad sendes registrene samlet.

Ta kontakt, så vil vi veilede deg gjennom registreringsprosessen
Tlf. 55 54 12 50, post@nis-nor.no.

16. Husk også å søke om fartøysertifikater

Sjøfartsdirektoratet utsteder maritime sertifikat. Les mer om sertifikater for flyttbare innretninger her.

17. Kvalifikasjonskrav

Mannskapet skal minst inneha kvalifikasjoner som angitt i kvalifikasjonsforskriften av 22.12.2011 nr 1523. Sertifikatpliktig personell skal enten inneha norsk sertifikat eller ha en norsk påtegning på sitt nasjonale sertifikat. Se nærmere veiledning om påtegning her. Spørsmål om personellsertifikater bes rettet underavdeling sjøfolk, tlf. 52 74 50 00.

18. Husk også å søke om radiolisens

Telenor Kystradio tildeler lisens til alle norske fartøy og offshoreinstallasjoner. Informasjon, søknader og kontaktdetaljer finner du her.