Hva er bareboat-registrering?

Bareboat-registrering innebærer at et skip som er registrert i én stat (primærstaten), på grunnlag av et bareboat-certeparti (leieavtale), samtidig registreres midlertidig i en annen stat (bareboatstaten). Skipet får sistnevnte stats nasjonalitet og gis rett til å seile under denne statens flagg i en begrenset periode. Samtidig mister skipet retten til å seile under primærstatens flagg. 

Når et skip bareboat-registreres, fordeles skipsregistreringens offentligrettslige og privatrettslige funksjoner mellom de to statene.
Dette innebærer blant annet at flaggstatsjurisdiksjonen overføres til bareboat-staten, mens eierskap og rettsstiftelser forblir registrert i primærstaten i hele perioden skipet er bareboat-registrert.  

Hvilke skip kan bareboat-registreres?

Passasjerskip og lasteskip med største lengde 15 meter eller mer samt boreplattformer og andre flyttbare innretninger kan bareboat-registreres i NIS og NOR.

Hvorfor bareboat-registrere?

Bareboat-registrering gir rederne den fleksibilitet som etterspørres i markedet og som finnes i utenlandske, konkurrerende skipsregistre.
Før norsk lovgivning åpnet for bareboat-registrering, ble norske rederier tvunget til å slette sine skip fra de norske skipsregistrene når det var behov for bareboat-utflagging.

En del stater krever nasjonalt flagg for å tillate skip å seile i innenriksfart eller operere på statens kontinentalsokkel (kabotasje). Også bareboatbefrakter kan ha ønske om at skipet skal seile under et bestemt flagg i certepartiperioden.

Hva er fordelene ved bareboat-registrering?

Muligheten for å kunne bareboat-utflagge skip fra de norske skipsregistrene gir næringen tilgang til nye markeder og hindrer samtidig permanent utflagging fra Norge.
Dette øker sannsynligheten for at skipene hentes "hjem" under norsk flagg når de går av kontrakt og det ikke lenger er nødvendig eller ønskelig å seile under bareboat-statens flagg.
Bareboat-registrering vil også kunne øke antall skip under norsk flagg og samtidig øke Skipsregistrenes internasjonale konkurranseevne og totale attraktivitet.
Alle større registre tilbyr bareboat-registrering.

Hvilke krav stiller de norske Skipsregistrene?

Vilkårene som er satt er fleksible og konkurransedyktige sammenlignet med andre registre.

Det er ikke satt begrensninger for hvilke land et skip kan bareboat-utflagges til. Både reder og samtlige rettighetshavere må samtykke før tillatelse til bareboat-utflagging gis. Skipseiere og bank- og finansinstitusjoner har lang erfaring med kvalitetssikring av bareboat-stater som følge av at rederier har registrert sine skip i utenlandske skipsregistre i mange år. Både skipets eier og eventuelle panthavere har økonomiske interesser i skipet, og det er derfor i deres interesse å gjennomføre en god kvalitets/risikokontroll av bareboat-staten.

Det legges til grunn at rettighetshavere generelt vil være restriktive med å tillate bareboat-utflagging til stater som tar lett på sikkerhets-, miljø- og mannskapsbestemmelser da dette er forhold som kan medvirke til at skipets verdi forringes.

Hvilken varighet kan bareboat-avtalen ha?

Utleieperioden varierer fra avtale til avtale. For størst mulig fleksibilitet er det besluttet at bareboat-avtalen kan inngås for 10 år med muligheten for forlengelse med 5 år om gangen.

Hvilke kostnader vil være knyttet til bareboat-registreringer i de norske skipsregistrene?

Siden arbeidsmengden ved denne typen registreringer vil være tilsvarende som ved ordinære inn- og utflagginger, vil gebyrene være like som ved ordinære nyregistreringer og slettinger.
Se vår gebyrkalkulator her.

Hvordan går vi frem for å bareboat-registrere skip inn eller ut av de norske skipsregistrene?

Dokumentasjonskravene for bareboat-registrering er oppsummert på de ulike registreringssidene her.

Hvem kan vi kontakte om bareboat-registrering?

Ta kontakt med avdeling for skipsregistrene på telefon 55 54 12 50 eller e-post: nis-nor@sdir.no.