1. Søknad om navneattest 

Jf. forskrift om skips navn, kjenningssignal og hjemsted mv. Send den signerte søknaden, KR-0019 til post@nis-nor.no

2. Melding om registrering

KR-0030. Meldingen signeres med forpliktende underskrift av befrakteren eller befrakteren sin oppnevnte, norske representant. For selskap: Signatur iht. signaturbestemmelser / daglig leder i firmaattest. Send til post@nis-nor.no.

3. Målebrev

Målebrev må utstedes eller godkjennes av Sjøfartsdirektoratet, underavdeling for flyttbare innretninger.

4. Teknisk og operasjonell tilstand

Innretningens tekniske og operasjonelle sikkerhet skal være vurdert og akseptert av Sjøfartsdirektoratet, underavdeling for flyttbare innretninger.

5. Attest fra primærregisteret

Primærregisteret må gi sin tillatelse til at innretningen kan bareboat-registreres i NIS for varigheten av bareboat certepartiet og midlertidig seile under norsk flagg i den perioden. I attesten må følgende stå: Registrert eier av innretningen, eiers fulle adresse, hvilke rettsstiftelser som er registrert i primærregisteret samt at innretningen ikke har rett til å føre primærstatens flagg i perioden det er bareboat-registrert i NIS. Registrering i NIS vil finne sted på grunnla av en PDF-kopi. Endelig registrering vil være avhengig av mottak av original tillatelse påført apostillestempel eller legalisert ved norsk utenriksstasjon innen tre uker fra dagbokføringstidspuntet i NIS.

6. Samtykke fra innretningens registrerte eier

Registrert eier i primærregisteret må samtykke til at innretningen bareboat-registreres i NIS og seiler under norsk flagg under certepartiets periode. Samtykket signeres med forpliktende underskrift av eier og notarialbekreftes med hensyn til utsteders identitet og fullmakt til å tegne på vegne av selskapet. Notaren godkjennes ved påføring av apostillestempel ev. ved legalisering av norsk utenriksstasjon. Registrering i NIS kan finne sted på grunnla av en PDF-kopi. Endelig registrering være avhengig av mottak av original tillatelse innen tre uker fra dagbokføringstidspunktet.

7. Samtykke til bareboat-registrering fra alle rettighetshavere i innretningen

Hver rettighetshaver i primærregisteret må samtykke til at innretningen bareboat-registreres i NIS. Samtykket sendes inn som løs erklæring i originalformat.

8. Bareboat-certepartiet

Certepartiet skal angi eier, befrakter og periode. Kopi av avtalen sendes NIS i forkant av registreringen. Kopien sendes til post@nis-nor.no.

9. Erklæring om nasjonalitet

NIS er åpen for befraktere av alle nasjonaliteter, jf. lov om norsk internasjonalt skipsregister (NIS-loven) § 1 jf. lov om sjøfarten (sjøloven) § 1:

  • Dersom befrakter tilfredsstiller NIS-loven § 1 nr. 2 eller 3, må størstedelen av den tekniske og/eller kommersielle driften foretas av et rederi med hovedkontor i Norge.
  • Utenlandskregistrerte selskap (NIS-loven § 1 nr. 3) må i tillegg oppnevne en representant til å motta søksmål på vegne av befrakteren. Representanten må fylle de nasjonalitetskrav som stilles til bestyrende reder i sjøloven § 103.
  • Befrakter som tilfredsstiller vilkårene i NIS-loven § 1 fyller ut egenerklæring om nasjonalitet. Alternativt må befrakterens representant fylle ut egenerklæring om nasjonalitet. Velg riktig skjema, KR-0001 – KR-0007. Skjemaet signeres med forpliktende underskrift av befrakter eller befrakterens norske representant og sendes til post@nis-nor.no.

10. Oppnevnelse av representant

Dersom befrakter tilfredsstiller nasjonalitetsvilkårene i NIS-loven § 1 nr. 3 (etablert i utlandet), må norsk representant oppnevnes skriftlig og representanten må akseptere oppnevnelsen. Begge parter signerer KR-0060 (kun tilgjengelig på engelsk) og sender en PDF-kopi til post@nis-nor.no.

11. Driftsavtale

Dersom befrakteren tilfredsstiller vilkårene i NIS-loven § 1 nr. 2 eller 3, må en driftsavtale utstedes for å dokumentere at teknisk eller kommersiell drift foretas fra Norge. Avtalen må vise koblingen mellom registrert befrakter og det norske driftsselskapet. Benytt gjerne BIMCOs standardavtale. Send en bekreftet "rett kopi" til post@nis-nor.no.

12. Selskapsdokumentasjon for befrakteren

For norske selskap støtter vi oss til registrerte opplysninger i Brønnøysundregistrene. For selskap registrert i utlandet må et dokument tilsvarende norsk firmaattest utarbeides. Her kan du se krav til innhold og bekreftelse av utenlandsk selskapsdokumentasjon.

13. Lønnsgaranti

Dersom det er andre ansatte enn EØS-borgere om bord må det stilles garanti for lønn og hjemreise ved arbeidsgivers konkurs jf. forskrift om garanti for arbeidsvederlag og hjemreise for arbeidstakere på flyttbare innretninger registrert i norsk internasjonalt skipsregister. Nærings- og fiskeridepartementet godkjenner garantistene etter søknad. Les mer om ordningen, og se en liste over godkjente garantister her.

14. Oppnevning av ISM-ansvarlig selskap

KR-0014. Skjemaet signeres av befrakteren og det ISM-ansvarlige selskapet. Signert formular må sendes til Skipsregistrene med begge parters signaturer i original.

15. FORM 2

Endringsmelding til «Closed CSR» fra primærregisteret, KR-IMO-02-BB. Merk: Hvert CSR-dokument skal være vedheftet en FORM 3, KR-IMO-03: Indeks over meldte endringer til det spesifikke dokumentet. Send til post@nis-nor.no.

16. Gebyrer for registreringen per 1. januar 2021

NOK 3 7415, – for den formelle registreringen. Faktura sendes ut i etterkant, og vi ber fakturamottaker fylle ut "betalingsinformasjon", KR-0070, slik at vi fakturerer riktig. En kopi av det signerte dokumentet skal sendes til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

I tillegg kommer førstegangs- og årsgebyr jf. Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff/gebyrforskrift § 7.

17. Befinner innretningen seg i utlandet ved overlevering?

Vi vil da ta kontakt med nærmeste, norske utenriksstasjon for assistanse med utstedelse av et midlertidig nasjonalitetsbevis på registreringstidspunktet. Innretningen vil på den måten få en original om bord før det forlater havn. Gi oss nødvendig informasjon, gjerne på skjema KR-0011 som sendes til post@nis-nor.no.

18. Viktig å vite

Språk
Alle dokumenter, notarialbekreftelser osv. skal være utstedt på et skandinavisk språk, engelsk eller oversatt av statsautorisert translatør jf. NIS-forskriften § 17. Dokumenter på fremmed språk.
Alle dokumenter knyttet til registreringen må sendes direkte til
Skipsregistrene Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene 
Gateadresse: Nygårdsgaten 114, 5008 Bergen
Postadresse: Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 BERGEN

Vi ber om at originaldokumenter i størst mulig grad sendes samlet til registrene.
Ta kontakt, så vil vi veilede deg gjennom registreringsprosessen
Tlf. 55 54 12 50, post@nis-nor.no.

19. Maritime sertifikater

Sjøfartsdirektoratet utsteder maritime sertifikat. Les mer om sertifikater for flyttbare innretninger her.

20. Kvalifikasjonskrav og krav til helseerklæringer

Mannskapet skal minst inneha kvalifikasjoner som angitt i kvalifikasjonsforskriften av 22.12.2011 nr. 1523. Sertifikatpliktig personell skal enten inneha norsk sertifikat eller ha en norsk påtegning på sitt nasjonale sertifikat. Se nærmere veiledning om påtegning her. Spørsmål om personellsertifikater bes rettet avdeling for fartøy og sjøfolk, tlf. 52 74 50 00. Les mer om hvilke helseerklæringer som godkjennes på NIS-fartøy her.

21. Husk også å søke om radiolisens

Telenor Kystradio tildeler lisens til alle norske fartøy og offshoreinstallasjoner. Informasjon, søknader og kontaktdetaljer finner du her.

<