1. Søknad om navneattest

Jf. forskrift om skips navn, kjenningssignal og hjemsted mv. Send den signerte søknaden, KR-0019 , til post@nis-nor.no.

2. Melding om registrering

KR-0030. Meldingen signeres med forpliktende underskrift av befrakteren eller befrakteren sin oppnevnte, norske representant. For selskap: Signatur iht. signaturbestemmelser / daglig leder i firmaattest. Send til post@nis-nor.no.

3. Målebrev

Godkjent klasseselskap, ev. Sjøfartsdirektoratet (dersom fartøyet er under 500 bruttotonn), må utstede nytt eller godkjenne eksisterende målebrev før registering i NIS kan finne sted. Ved godkjenning påføres også godkjent navn og tildelt, norsk kjenningssignal. Dette sendes til post@nis-nor.no.

4. SOLAS-bekreftelse eller bekreftelse på tilsyn/sertifisering

Før fartøyet kan seile under norsk flagg må det utstedes en SOLAS-bekreftelse, fartssertifikat eller sikkerhetssertifikater. SOLAS-bekreftelsen utstedes av et av de godkjente klasseselskapene som sender en kopi til post@nis-nor.no.

For fartøy under 500 bruttotonn vil et fartssertifikat bli utstedt av Sjøfartsdirektoratet etter at dokumentkontroll og inspeksjon av fartøyet er gjennomført. Før registrering må denne prosessen være påbegynt. Skjemaet "begjæring om tilsyn" skal være innsendt for å dokumentere dette.

Dersom rederiet velger frivillig delegering, vil prosessen i stedet igangsettes når klasseselskapet sender en «Declaration of safety», se IC-4-2012.

5. Attest fra primærregisteret

Primærregisteret må gi sin tillatelse til at skipet kan bareboat-registreres i NIS for varigheten av bareboat certepartiet og midlertidig seile under norsk flagg i den perioden. Attesten må også inneholde informasjon om registrert eier av skipet, eiers fulle adresse, hvilke rettsstiftelser som er registrert i primærregisteret samt at skipet ikke har rett til å føre primærstatens flagg i perioden det er bareboat-registrert i NIS.
Registrering i NIS vil finne sted på grunnlag av en PDF-kopi. Endelig registrering være avhengig av mottak av original tillatelse påført apostillestempel eller legalisert ved norsk utenriksstasjon innen tre uker fra dagbokføringstidspunktet i NIS.

6. Samtykke fra skipets eier

Registrert eier i primærregisteret må samtykke til at skipet bareboat-registreres i NIS og seiler under norsk flagg under certepartiets periode. Samtykket signeres med forpliktende underskrift av eier og notarialbekreftes med hensyn til utsteders identitet og fullmakt til å tegne på vegne av selskapet. Notaren godkjennes ved påføring av apostillestempel ev. ved legalisering av norsk utenriksstasjon. Registrering i NIS kan finne sted på grunnla av en PDF-kopi. Endelig registrering vil være avhengig av mottak av original tillatelse innen tre uker fra dagbokføringstidspuntet.

7. Samtykke til bareboat-registrering fra alle rettighetshavere i skipet

Hver rettighetshaver i primærregisteret må samtykke til at skipet bareboat-registreres i NIS. Samtykket sendes inn som løs erklæring i originalformat.

8. Bareboatcertepartiet

Certepartiet skal angi eier, befrakter og periode. Kopi av avtalen sendes NIS i forkant av registreringen. Kopien sendes til post@nis-nor.no.

9. Erklæring om nasjonalitet

NIS er åpen for befraktere av alle nasjonaliteter, jf. lov om norsk internasjonalt skipsregister (NIS-loven) § 1 jf. lov om sjøfarten (sjøloven) § 1:

  • Dersom befrakter tilfredsstiller NIS-loven § 1 nr. 2 eller 3, må størstedelen av den tekniske og/eller kommersiell driften foretas av et rederi med hovedkontor i Norge.
  • Utenlandsk registrerte selskap (NIS-loven § 1 nr. 3) må i tillegg oppnevne en representant til å motta søksmål på vegne av befrakteren. Representanten må fylle de nasjonalitetskravene som stilles til bestyrende reder i sjøloven § 103.

Befrakter som tilfredsstiller vilkårene i NIS-loven § 1, fyller ut egenerklæring om nasjonalitet. Alternativt må befrakterens representant fylle ut egenerklæring om nasjonalitet. Velg riktig skjema, KR-0001 – KR-0007. Skjemaet signeres med forpliktende underskrift av befrakter eller befrakterens norske representant og sendes til post@nis-nor.no.

10. Oppnevnelse av representant

Dersom befrakter tilfredsstiller nasjonalitetsvilkårene i NIS-loven § 1 nr. 3 (etablert i utlandet), må norsk representant oppnevnes skriftlig og representanten må akseptere oppnevnelsen. Begge parter signerer KR-0060 (kun tilgjengelig på engelsk) og sender en PDF-kopi til post@nis-nor.no.

11. Selskapsdokumentasjon for befrakteren

For norske selskap støtter vi oss til registrerte opplysninger i Brønnøysundregistrene. For selskap registrert i utlandet må et dokument tilsvarende norsk firmaattest utarbeides. Du kan her se krav til innhold og bekreftelse av utenlandsk selskapsdokumentasjon

12. Oppnevning av ISM-ansvarlig selskap

KR-0014. Skjemaet signeres av befrakteren og det ISM-ansvarlige selskapet. Signert formular må sendes til Skipsregistrene med begge parters signaturer i originalformat.

13. FORM 2

Endringsmelding til «Closed CSR» fra primærregisteret, KR-IMO-02-BB. Merk: Hvert CSR-dokument skal være vedheftet en FORM 3, KR-IMO-03: Indeks over meldte endringer til det spesifikke dokumentet. Dette sendes til post@nis-nor.no.

14. Gebyrer for registreringen per 1. januar 2021

NOK 3 715, - for den formelle registreringen av fartøyet. Faktura sendes ut i etterkant, og vi ber fakturamottaker fylle ut betalingsinformasjon, KR-0070, slik at vi fakturerer riktig. Send en kopi av det signerte skjemaet til post@nis-nor.no.

I tillegg kommer førstegangs- og årsgebyr basert på skipets nettotonnasje, årsgebyr for å opprettholde registreringen samt gebyrer for dispensasjonssøknader og særskilte sertifikater jf. Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff/gebyrforskrift.
Innkjøpt skip som tidligere har vært registrert i NOR eller NIS, er fritatt for førstegangsgebyr. Det er fritak for årsgebyr det året skipet registreres i NIS. 

Særskilte sertifikater og tillatelser som ikke dekkes av førstegangsgebyr og årsgebyr (sjøfartsdirektoratets gebyrtariff § 6):

  • sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar for skade ved oljesøl (CLC-sertifikat), NOK 1 995, -
  • sertifikat om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter bunkerskonvensjonen 2001, NOK 3 003, -

Beregn gebyer ved hjelp av vår gebyrkalkulator.

15. Befinner skipet seg i utlandet ved overlevering?

Vi vil da ta kontakt med nærmeste, norske utenriksstasjon for assistanse med utstedelse av et midlertidig nasjonalitetsbevis på registreringstidspunktet. Fartøyet vil på den måten få et originaldokument om bord før det forlater havnen. Send oss nødvendig informasjon, gjerne på skjema KR-0011, på post@nis-nor.no.

16. Viktig å vite

Språk
Alle dokumenter, notarialbekreftelser osv. skal være utstedt på et skandinavisk språk, engelsk eller oversatt av statsautorisert translatør. NIS-forskriften § 17. Dokumenter på fremmed språk.

Alle dokumenter knyttet til registreringen må sendes direkte til Skipsregistrene
Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene
Gateadresse: Nygårdsgaten 114, 5008 Bergen
Postadresse: Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 BERGEN
Vi ber om at originaldokumenter i størst mulig grad sendes registrene samlet.

Ta kontakt, så vil vi veilede deg gjennom registreringsprosessen – Tlf. 55 54 12 50, post@nis-nor.no.

17. Husk også å søke om fartøysertifikater

De fleste fartøysertifikater for NIS-fartøy er delegert godkjent klasseselskap, og sertifikatene utstedes da av disse. Noen fartøysertifikater utstedes likevel av Sjøfartsdirektoratet/norske myndigheter. Søknader til Sjøfartsdirektoratet skal sendes til post@sdir.no.

Registrert eier i hovedregisteret sender søknad om:

Befrakteren sender søknad om:

  • Bemanningssertifikat (alle passasjerskip. Lasteskip på 50 BT og over)
  • DMLC-I – sjøfolks arbeids- og levevilkår  
  • PLR – forsikring for passasjerer og bagasje til sjøs
  • Hygienesertifikat. «Rottesertifikat» (hvis aktuelt) – utstedes av Helsedirektoratet.

18. Kvalifikasjonskrav og krav til helseerklæringer

Mannskapet skal minst inneha kvalifikasjoner som angitt i kvalifikasjonsforskriften av 22.12.2011 nr 1523. Sertifikatpliktig personell skal enten inneha norsk sertifikat eller ha en norsk påtegning på sitt nasjonale sertifikat. Se nærmere veiledning om påtegning her. Spørsmål om personellsertifikater skal rettes til underavdeling for sjøfolk, tlf. 52 74 50 00.
Her kan du lese mer om hvilke helseerklæringer som godkjennes på NIS-fartøy.  

19. Husk også å søke om radiolisens

Telenor Kystradio tildeler lisens til alle norske fartøy og offshoreinstallasjoner. Informasjon, søknader og kontaktdetaljer finner du her.