1. Med mindre annet er uttrykkelig fastsatt, menes i konvensjonen:
  1. «Regler» betyr regler som er tatt inn i vedlegget til konvensjonen,
  2. «Godkjent» betyr godkjent av parten i samsvar med disse reglene,
  3. «Skipsfører» betyr den personen som har høyeste myndighet om bord på et skip,
  4. «Offiser» betyr et annet medlem av besetningen enn skipsføreren, som har denne betegnelsen ifølge nasjonal lov eller forskrift, eller hvis slik betegnelse ikke finnes, ifølge tariffavtale eller sedvane,
  5. «Dekksoffiser» betyr en offiser med kvalifikasjoner i samsvar med bestemmelsene i kapittel II i konvensjonen,
  6. «Overstyrmann» betyr den dekksoffiseren som har rang nest etter skipsføreren, og som overtar dennes myndighet i tilfelle skipsføreren blir ute av stand til å ivareta sine plikter,
  7. «Maskinoffiser» betyr en offiser med kvalifikasjoner i samsvar med bestemmelsene i regel III/1, III/2 eller III/3 i konvensjonen,
  8. «Maskinsjef» betyr den overordnete maskinoffiseren som er ansvarlig for skipets mekaniske framdrift og for drift og vedlikehold av mekaniske og elektriske installasjoner om bord,
  9. «Førstemaskinist» betyr den maskinoffiseren som har rang nest etter maskinsjefen, og som overtar ansvaret for skipets mekaniske framdrift og for drift og vedlikehold av mekaniske og elektriske installasjoner om bord i tilfelle maskinsjefen blir ute av stand til å ivareta sine plikter,
  10. «Maskinassistent» betyr en person under opplæring som maskinoffiser, og som har denne betegnelsen etter nasjonal lov eller forskrift,
  11. «Radiooperatør» betyr en person som har behørig sertifikat utstedt eller godkjent av administrasjonen i henhold til radioreglementets bestemmelser,
  12. «GMDSS-radiooperatør» betyr en person som er kvalifisert i samsvar med bestemmelsene i konvensjonens kapittel IV,
  13. «Mannskap» betyr et annet medlem av skipets besetning enn skipsfører eller offiserer,
  14. «Fart nær kystlandet» betyr fart i nærheten av en part, som definert av vedkommende part,
  15. «Framdriftskraft» betyr den totale maksimale kontinuerlige merkeytelsen i kilowatt av skipets samlete hovedframdriftsmaskineri som er angitt på skipets registreringsbevis eller annet offisielt dokument,
  16. «Radiotjeneste» innbefatter eventuelt vakthold og teknisk vedlikehold og reparasjoner i samsvar med radioreglementet, Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974 (SOLAS), med endringer, og de av organisasjonens rekommandasjoner som hver enkelt administrasjon finner relevante,
  17. «Oljetankskip» betyr skip som er bygget for og benyttet til å føre petroleum og petroleumsprodukter i bulk,
  18. «Kjemikalietankskip» betyr skip som er bygd eller ombygd for og benyttet til å føre i bulk hvilke som helst av de flytende produktene som er oppført i kapittel 17 i Den internasjonale regelverket for bygging og utrusting av skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk (IBC-koden),
  19. «Gasstankskip» betyr skip som er bygd eller ombygd for og benyttet til å føre i bulk hvilke som helst av de flytende gassene eller andre produktene som er oppført i kapittel 19 i Det internasjonale regelverket for bygging og utrusting av skip som transporterer flytende gass i bulk (IGC-koden),
  20. «Passasjerskip» betyr skip som definert i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974, med endringer,
  21. «Roro-passasjerskip» betyr et passasjerskip med roro-rom eller spesiallasterom som definert i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974 (SOLAS), med endringer,
  22. «Måned» betyr en kalendermåned eller 30 dager som utgjøres av perioder på mindre enn en måned,
  23. «STCW-koden» betyr regelverket for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW) som vedtatt ved 1995-konferansens resolusjon 2, med eventuelle endringer av organisasjonen,
  24. «Funksjon» betyr et sett av oppgaver, plikter og ansvarsområder, som spesifisert i STCW-koden, som er nødvendige for drift av skip, sikkerhet for menneskeliv til sjøs og vern av havmiljøet,
  25. «Rederi» betyr skipets eier, eller enhver annen organisasjon eller person, f.eks. reder eller totalbefrakter, som har overtatt ansvaret for driften av skipet fra eieren, og som ved overtakelse av ansvaret har samtykket i å overta alle plikter og alt ansvar som rederiet er pålagt i henhold til disse reglene,
  26. «Fartstid» betyr tjeneste om bord på et skip som har relevans for utstedelse eller forlengelse av et sertifikat eller annet kvalifikasjonsdokument,
  27. «ISPS-regelverk» betyr det internasjonale regelverket for sikkerhet for fartøyer og havneanlegg (ISPS) vedtatt 12. desember 2002 ved resolusjon 2 av konferansen av kontraherende regjeringer i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (SOLAS-konvensjonen), 1974, med eventuelle endringer av organisasjonen,
  28. «Fartøyets sikkerhetsoffiser» betyr den personen om bord på skipet som er ansvarlig overfor skipsføreren og utpekt av rederiet som ansvarlig for sikkerheten om bord på skipet, herunder gjennomføringen og vedlikeholdet av skipets sikkerhetsplan og kontakt med rederiets sikkerhetsoffiser og havneanleggets sikkerhetsansvarlige,
  29. «Sikkerhetsoppgaver» omfatter alle sikkerhetsoppgaver og plikter om bord på skip som definert i kapittel XI-2 i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (SOLAS-konvensjonen 1974, med endringer) og det internasjonale regelverk for sikkerhet for fartøyer og havneanlegg (ISPS-regelverket),
  30. «Kompetansesertifikat» betyr et sertifikat som er utstedt og påtegnet til skipsførere, offiserer og GMDSS-radiooperatører i samsvar med bestemmelsene i kapittel II, III, IV eller VII i dette vedlegget og som gir dets lovlige innehaver rett til å tjenestegjøre i og til å utføre de funksjonene som er omfattet på det ansvarsnivået som er angitt i sertifikatet,
  31. «Ferdighetssertifikat» betyr et sertifikat, med unntak av kompetansesertifikat utstedt til sjøfolk, som erklærer at de relevante kravene i konvensjonen til opplæring, kompetanse eller fartstid er oppfylt,
  32. «Dokumentasjon» betyr dokumentasjon, med unntak av kompetansesertifikat eller ferdighetssertifikat, som anvendes til å fastslå at de relevante kravene i konvensjonen er oppfylt,
  33. «Skipselektrikeroffiser» betyr en offiser med kvalifikasjoner i samsvar med bestemmelsene i regel III/6 i konvensjonen,
  34. «Matros» betyr mannskap med kvalifikasjoner i samsvar med bestemmelsene i regel II/5 i konvensjonen,
  35. «Motormann» betyr mannskap med kvalifikasjoner i samsvar med bestemmelsene i regel III/5 i konvensjonen, og
  36. «Skipselektriker» betyr mannskap med kvalifikasjoner i samsvar med bestemmelsene i regel III/7 i konvensjonen.
 2. Disse reglene suppleres av de obligatoriske bestemmelsene i STCW-kodens del A og:
  1. enhver henvisning til et krav i en regel utgjør også en henvisning til tilsvarende avsnitt i STCW-kodens del A,
  2. når disse reglene anvendes, bør det i størst mulig grad tas hensyn til relevant veiledning og forklarende materiale i STCW-kodens del B for å oppnå en mer enhetlig gjennomføring av konvensjonens bestemmelser på verdensbasis,
  3. endringer i STCW-kodens del A skal vedtas, tre i kraft og få virkning i samsvar med bestemmelsene i konvensjonens artikkel XII, som omhandler framgangsmåten for endringer som skal benyttes for vedlegget, og
  4. STCW-kodens del B skal endres av IMOs sjøsikkerhetskomité i samsvar med dennes prosedyreregler.
 3. Henvisningene i konvensjonens artikkel VI til «administrasjonen» og «den utstedende administrasjonen» skal ikke forstås dithen at de hindrer noen part i å utstede sertifikater og påtegninger til sertifikater etter bestemmelsene i disse reglene.