Regel I/1: Definisjoner og presiseringer

 1. Med mindre annet er uttrykkelig fastsatt, menes i konvensjonen:
  1. «Regler» betyr regler som er tatt inn i vedlegget til konvensjonen,
  2. «Godkjent» betyr godkjent av parten i samsvar med disse reglene,
  3. «Skipsfører» betyr den personen som har høyeste myndighet om bord på et skip,
  4. «Offiser» betyr et annet medlem av besetningen enn skipsføreren, som har denne betegnelsen ifølge nasjonal lov eller forskrift, eller hvis slik betegnelse ikke finnes, ifølge tariffavtale eller sedvane,
  5. «Dekksoffiser» betyr en offiser med kvalifikasjoner i samsvar med bestemmelsene i kapittel II i konvensjonen,
  6. «Overstyrmann» betyr den dekksoffiseren som har rang nest etter skipsføreren, og som overtar dennes myndighet i tilfelle skipsføreren blir ute av stand til å ivareta sine plikter,
  7. «Maskinoffiser» betyr en offiser med kvalifikasjoner i samsvar med bestemmelsene i regel III/1, III/2 eller III/3 i konvensjonen,
  8. «Maskinsjef» betyr den overordnete maskinoffiseren som er ansvarlig for skipets mekaniske framdrift og for drift og vedlikehold av mekaniske og elektriske installasjoner om bord,
  9. «Førstemaskinist» betyr den maskinoffiseren som har rang nest etter maskinsjefen, og som overtar ansvaret for skipets mekaniske framdrift og for drift og vedlikehold av mekaniske og elektriske installasjoner om bord i tilfelle maskinsjefen blir ute av stand til å ivareta sine plikter,
  10. «Maskinassistent» betyr en person under opplæring som maskinoffiser, og som har denne betegnelsen etter nasjonal lov eller forskrift,
  11. «Radiooperatør» betyr en person som har behørig sertifikat utstedt eller godkjent av administrasjonen i henhold til radioreglementets bestemmelser,
  12. «GMDSS-radiooperatør» betyr en person som er kvalifisert i samsvar med bestemmelsene i konvensjonens kapittel IV,
  13. «Mannskap» betyr et annet medlem av skipets besetning enn skipsfører eller offiserer,
  14. «Fart nær kystlandet» betyr fart i nærheten av en part, som definert av vedkommende part,
  15. «Framdriftskraft» betyr den totale maksimale kontinuerlige merkeytelsen i kilowatt av skipets samlete hovedframdriftsmaskineri som er angitt på skipets registreringsbevis eller annet offisielt dokument,
  16. «Radiotjeneste» innbefatter eventuelt vakthold og teknisk vedlikehold og reparasjoner i samsvar med radioreglementet, Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974 (SOLAS), med endringer, og de av organisasjonens rekommandasjoner som hver enkelt administrasjon finner relevante,
  17. «Oljetankskip» betyr skip som er bygget for og benyttet til å føre petroleum og petroleumsprodukter i bulk,
  18. «Kjemikalietankskip» betyr skip som er bygd eller ombygd for og benyttet til å føre i bulk hvilke som helst av de flytende produktene som er oppført i kapittel 17 i Den internasjonale regelverket for bygging og utrusting av skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk (IBC-koden),
  19. «Gasstankskip» betyr skip som er bygd eller ombygd for og benyttet til å føre i bulk hvilke som helst av de flytende gassene eller andre produktene som er oppført i kapittel 19 i Det internasjonale regelverket for bygging og utrusting av skip som transporterer flytende gass i bulk (IGC-koden),
  20. «Passasjerskip» betyr skip som definert i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974, med endringer,
  21. «Roro-passasjerskip» betyr et passasjerskip med roro-rom eller spesiallasterom som definert i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974 (SOLAS), med endringer,
  22. «Måned» betyr en kalendermåned eller 30 dager som utgjøres av perioder på mindre enn en måned,
  23. «STCW-koden» betyr regelverket for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW) som vedtatt ved 1995-konferansens resolusjon 2, med eventuelle endringer av organisasjonen,
  24. «Funksjon» betyr et sett av oppgaver, plikter og ansvarsområder, som spesifisert i STCW-koden, som er nødvendige for drift av skip, sikkerhet for menneskeliv til sjøs og vern av havmiljøet,
  25. «Rederi» betyr skipets eier, eller enhver annen organisasjon eller person, f.eks. reder eller totalbefrakter, som har overtatt ansvaret for driften av skipet fra eieren, og som ved overtakelse av ansvaret har samtykket i å overta alle plikter og alt ansvar som rederiet er pålagt i henhold til disse reglene,
  26. «Fartstid» betyr tjeneste om bord på et skip som har relevans for utstedelse eller forlengelse av et sertifikat eller annet kvalifikasjonsdokument,
  27. «ISPS-regelverk» betyr det internasjonale regelverket for sikkerhet for fartøyer og havneanlegg (ISPS) vedtatt 12. desember 2002 ved resolusjon 2 av konferansen av kontraherende regjeringer i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (SOLAS-konvensjonen), 1974, med eventuelle endringer av organisasjonen,
  28. «Fartøyets sikkerhetsoffiser» betyr den personen om bord på skipet som er ansvarlig overfor skipsføreren og utpekt av rederiet som ansvarlig for sikkerheten om bord på skipet, herunder gjennomføringen og vedlikeholdet av skipets sikkerhetsplan og kontakt med rederiets sikkerhetsoffiser og havneanleggets sikkerhetsansvarlige,
  29. «Sikkerhetsoppgaver» omfatter alle sikkerhetsoppgaver og plikter om bord på skip som definert i kapittel XI-2 i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (SOLAS-konvensjonen 1974, med endringer) og det internasjonale regelverk for sikkerhet for fartøyer og havneanlegg (ISPS-regelverket),
  30. «Kompetansesertifikat» betyr et sertifikat som er utstedt og påtegnet til skipsførere, offiserer og GMDSS-radiooperatører i samsvar med bestemmelsene i kapittel II, III, IV eller VII i dette vedlegget og som gir dets lovlige innehaver rett til å tjenestegjøre i og til å utføre de funksjonene som er omfattet på det ansvarsnivået som er angitt i sertifikatet,
  31. «Ferdighetssertifikat» betyr et sertifikat, med unntak av kompetansesertifikat utstedt til sjøfolk, som erklærer at de relevante kravene i konvensjonen til opplæring, kompetanse eller fartstid er oppfylt,
  32. «Dokumentasjon» betyr dokumentasjon, med unntak av kompetansesertifikat eller ferdighetssertifikat, som anvendes til å fastslå at de relevante kravene i konvensjonen er oppfylt,
  33. «Skipselektrikeroffiser» betyr en offiser med kvalifikasjoner i samsvar med bestemmelsene i regel III/6 i konvensjonen,
  34. «Matros» betyr mannskap med kvalifikasjoner i samsvar med bestemmelsene i regel II/5 i konvensjonen,
  35. «Motormann» betyr mannskap med kvalifikasjoner i samsvar med bestemmelsene i regel III/5 i konvensjonen, og
  36. «Skipselektriker» betyr mannskap med kvalifikasjoner i samsvar med bestemmelsene i regel III/7 i konvensjonen.
 2. Disse reglene suppleres av de obligatoriske bestemmelsene i STCW-kodens del A og:
  1. enhver henvisning til et krav i en regel utgjør også en henvisning til tilsvarende avsnitt i STCW-kodens del A,
  2. når disse reglene anvendes, bør det i størst mulig grad tas hensyn til relevant veiledning og forklarende materiale i STCW-kodens del B for å oppnå en mer enhetlig gjennomføring av konvensjonens bestemmelser på verdensbasis,
  3. endringer i STCW-kodens del A skal vedtas, tre i kraft og få virkning i samsvar med bestemmelsene i konvensjonens artikkel XII, som omhandler framgangsmåten for endringer som skal benyttes for vedlegget, og
  4. STCW-kodens del B skal endres av IMOs sjøsikkerhetskomité i samsvar med dennes prosedyreregler.
 3. Henvisningene i konvensjonens artikkel VI til «administrasjonen» og «den utstedende administrasjonen» skal ikke forstås dithen at de hindrer noen part i å utstede sertifikater og påtegninger til sertifikater etter bestemmelsene i disse reglene.

Regel I/2: Sertifikater og påtegninger

 1. Kompetansesertifikater skal bare utstedes av administrasjonen etter at det har blitt verifisert at all nødvendig dokumentasjon er autentisk og gyldig.
 2. Sertifikater utstedt til skipsførere og offiserer i samsvar med bestemmelsene i regel V/1-1 og V/1-2, skal bare være utstedt av en administrasjon.
 3. Sertifikater skal avfattes på det eller de offisielle språk i det utstedende landet. Dersom språket som brukes ikke er engelsk, skal teksten innbefatte en oversettelse til engelsk.
 4. Når det gjelder radiooperatører, kan partene:
   
  1. innbefatte de tilleggskunnskapene som kreves ifølge de relevante reglene i den eksamen som holdes for utstedelse av et sertifikat i samsvar med radioreglementet, eller
  2. utstede et særskilt sertifikat som viser at innehaveren har de tilleggskunnskapene som kreves ifølge de relevante reglene.
 5. Påtegningen som kreves i artikkel VI i konvensjonen for å attestere utstedelsen av et sertifikat, skal bare utstedes dersom alle konvensjonens krav er oppfylt.
 6. Når en part bestemmer det, kan påtegninger bli innarbeidet i formatet for sertifikater som utstedes, som angitt i STCW-kodens avsnitt A-I/2. Dersom slik påtegning er innarbeidet, skal formularet som benyttes være det som er presentert i avsnitt A-I/2, nr. 1. Dersom påtegninger utstedes på annet vis, skal formularet som benyttes være det som er presentert i nr. 2 i samme avsnitt.
 7. En administrasjon som i henhold til regel I/10 godkjenner:                   
  1. et kompetansesertifikat, eller
  2. et ferdighetssertifikat utstedt til skipsførere og offiserer i samsvar med bestemmelsene i regel V/1-1 og V/1-2, skal utstede påtegning til slikt sertifikat for å attestere sin godkjenning bare etter at det har blitt fastslått at sertifikatet er autentisk og gyldig. Påtegningen skal bare utstedes dersom alle konvensjonens krav er oppfylt. Påtegningsformularet skal være det som er presentert i nr. 3 i STCW-kodens avsnitt A-I/2.
 8. Påtegningene det vises til i nr. 5, 6 og 7:                                 
  1. kan utstedes som særskilte dokumenter,
  2. skal bare utstedes av administrasjonen,
  3. skal hver og en tildeles et eget nummer, med unntak av påtegninger som attesterer utstedelsen av et sertifikat, som kan få tildelt det samme nummeret som vedkommende sertifikat under forutsetning av at dette har et eget nummer, og
  4. skal utløpe så snart sertifikatet påtegningen gjelder for utløper eller det trekkes tilbake, settes midlertidig ut av kraft eller gjøres ugyldig av den parten som utstedte det, og i alle tilfeller ikke senere enn fem år etter påtegningenes utstedelsesdato.
 9. Den stillingen som innehaveren av et sertifikat er bemyndiget til å gjøre tjeneste i, skal være oppført i påtegningsformularet med en betegnelse som er identisk med den som anvendes i administrasjonens gjeldende krav til sikkerhetsbemanning.
 10. Administrasjonene kan bruke et format som er forskjellig fra formatet i avsnitt A-I/2 i STCW-koden, under forutsetning av at et minstekrav er oppfylt om at de nødvendige opplysningene foreligger med latinske bokstaver og arabertall, og der det tas hensyn til den variasjonen som er tillatt i henhold til avsnitt A-I/2.
 11. Med forbehold for bestemmelsene i regel I/10, nr. 5, må ethvert sertifikat som konvensjonen krever holdes tilgjengelig i sin opprinnelige form om bord på skipet der innehaveren gjør tjeneste.
 12. Hver part skal forvisse seg om at sertifikater bare utstedes til søkere som oppfyller kravene i denne regelen.
 13. Kandidater som søker om sertifikat skal på tilfredsstillende måte dokumentere:
  1. sin identitet,
  2. at deres alder ikke er lavere enn det som er fastsatt i den relevante regelen for sertifikatet det søkes om,
  3. at de oppfyller de normer for helsetilstand som er angitt i STCW-kodens avsnitt A-I/9,
  4. at de har opptjent fartstid og fullført enhver tilknyttet obligatorisk opplæring som kreves i disse reglene for sertifikatet det søkes om, og
  5. at de oppfyller de kompetansenormene som er fastsatt i disse reglene for de stillingene, funksjonene og nivåene som vil bli angitt i sertifikatets påtegning.
 14. Hver part påtar seg å føre register eller registre over alle sertifikater og påtegninger for skipsførere og offiserer, og om nødvendig for mannskaper, som er utstedt, har utløpt eller er forlenget, er midlertidig satt ut av kraft, gjort ugyldige eller er meldt tapt eller ødelagt, og over dispensasjoner som er utstedt.
 15. Hver part påtar seg å gjøre opplysninger om status for slike kompetansesertifikater, påtegninger og dispensasjoner tilgjengelige for andre parter og selskaper som ber om bekreftelse på autentisitet og gyldighet hva angår sertifikater som forelegges dem av sjøfolk som ønsker godkjenning av sine sertifikater i henhold til regel I/10 eller tilsetting om bord på skip.
 16. Fra om med 1. januar 2017 skal informasjon om status på opplysninger som skal stilles til rådighet i samsvar med nr. 15 i denne regelen, gjøres tilgjengelig på engelsk ved hjelp av elektroniske midler.

Regel I/3: Prinsipper som gjelder for fart nær kystlandet

 1. En part som definerer «fart nær kystlandet» for konvensjonens formål, skal ikke pålegge sjøfolk i tjeneste på skip som har rett til å føre en annen parts flagg, og som anvendes til slik fart, krav til opplæring, erfaring eller sertifikater som medfører strengere krav for disse enn for sjøfolk som gjør tjeneste om bord på skip som har rett til å føre partens eget flagg. En slik part skal ikke i noe tilfelle pålegge sjøfolk som gjør tjeneste om bord på skip som har rett til å føre en annen parts flagg, krav som går lenger enn konvensjonens krav for skip som ikke anvendes i fart nær kystlandet.
 2. En part hvis skip gis fordelene som følger av konvensjonens bestemmelser om fart nær kystlandet, herunder fart utenfor andre parters kyst slik disse definerer fart nær sitt kystland, skal inngå en avtale med de berørte partene hvor det angis opplysninger både om involverte handelsområder og andre relevante forhold.
 3. Når det gjelder skip som har rett til å føre en parts flagg og som regelmessig anvendes i fart nær kystlandet utenfor en annen parts kyst, skal den parten som skipet har rett til å føre flagget til, fastsette krav til opplæring, erfaring og sertifikater for sjøfolk i tjeneste på slike skip som minst svarer til kravene til den parten som skipet seiler utenfor kysten til, under forutsetning av at kravene ikke går lenger enn konvensjonens krav vedrørende skip som ikke anvendes i fart nær kystlandet. Sjøfolk som gjør tjeneste på et skip som forlenger reisen utover det som av en part er definert som fart nær kystlandet, og seiler inn i farvann som ikke dekkes av definisjonen, skal oppfylle konvensjonens relevante normer for kompetanse.
 4. En part kan gi et skip som har rett til å føre dens flagg de fordelene som følger av konvensjonens bestemmelser for fart nær kystlandet, når skipet regelmessig anvendes utenfor kysten til en stat som ikke er part, i fart nær kystlandet slik denne er definert av parten.
 5. Sjøfolks sertifikater som er utstedt av en part for fart innenfor grensene av hva parten definerer som fart nær kystlandet, kan godtas av andre parter for anvendelse innenfor grensene av hva disse definerer som fart nær sitt kystland, forutsatt at de berørte partene inngår en avtale der de angir opplysninger om hvilke handelsområder som omfattes og andre relevante forhold.
 6. Parter som i samsvar med kravene i denne regelen definerer fart nær kystlandet, skal. 
  1. oppfylle prinsippene angitt i avsnitt A-I/3 for fart nær kystlandet,
  2. i henhold til kravene i regel I/7 meddele generalsekretæren innholdet i de vedtatte bestemmelsene, og
  3. innlemme grensene for fart nær kystlandet i påtegningene utstedt i henhold til regel I/2, nr. 5, 6 eller 7.
 7. Intet i denne regelen skal på noen måte innskrenke noen stats jurisdiksjon, uansett om staten er part i konvensjonen eller ikke.

Regel I/4: Kontrollprosedyrer

 1. Kontroll som utøves av en behørig bemyndiget tjenestemann i henhold til artikkel X, skal begrenses til følgende:
  1. å verifisere i samsvar med artikkel X(1) at alle sjøfolk som gjør tjeneste om bord, og som i henhold til konvensjonen skal ha sertifikat, er i besittelse av et behørig sertifikat eller en gyldig dispensasjon, eller kan dokumentere at søknad om påtegning er blitt forelagt administrasjonen i samsvar med regel I/10, nr. 5,
  2. å verifisere at antallet sjøfolk som gjør tjeneste om bord, og deres sertifikater, er i henhold til administrasjonens gjeldende krav til sikkerhetsbemanning, og
  3. å vurdere, i henhold til avsnitt A-I/4 i STCW-koden, dyktigheten til skipets sjøfolk med hensyn til å iaktta de normene for vakthold eller eventuelt for sikring som konvensjonen krever, hvis det er klare grunner til å anta at slike normer ikke iakttas fordi noe av det følgende har funnet sted:
   1. skipet har vært innblandet i en kollisjon, grunnstøting eller stranding, eller
   2. det har forekommet et utslipp av stoffer fra skipet mens det var underveis, lå for anker eller ved kai, som er ulovlig ifølge en hvilken internasjonal konvensjon som helst, eller
   3. skipet har vært manøvrert på en irregulær eller farlig måte ved å unnlate å følge tiltak vedtatt av organisasjonen vedrørende seilingsruter eller regler og prosedyrer for sikker navigering, eller
   4. skipet i andre henseender drives på en slik måte at det utgjør en fare for personer, eiendom, miljøet eller sikkerheten.
 2. Følgende mangler er blant dem som kan anses å utgjøre en fare for personer, eiendom eller miljøet:
  1. at sjøfolk ikke er i besittelse av et sertifikat, ikke har behørig sertifikat, ikke har gyldig dispensasjon eller ikke kan dokumentere at søknad om påtegning er blitt forelagt administrasjonen i samsvar med regel I/10, nr. 5,
  2.  at administrasjonens gjeldende krav til sikkerhetsbemanning ikke er oppfylt,
  3.  at dekks- eller maskinvakt-ordninger ikke oppfyller de kravene som er fastlagt for skipet av administrasjonen,
  4. at det på en vakt mangler en person som er kvalifisert til å bruke utstyr som er viktig for sikker navigering, sikkerhetsmessig radiokommunikasjon eller for å hindre havforurensning, og
  5. at det ikke kan skaffes personer til den første vakten ved påbegynnelsen av en reise og til etterfølgende avløsningsvakter som er tilstrekkelig uthvilte og ellers i stand til å gjøre tjeneste.
 3. Unnlatelse av å utbedre noen av manglene nevnt i nr. 2, i den utstrekning det er fastslått av den parten som utfører kontrollen at de utgjør en fare for personer, eiendom eller miljøet, skal være det eneste grunnlaget for en part til å holde et skip tilbake i henhold til artikkel X.

Regel I/5: Nasjonale bestemmelser

 1. Hver part skal etablere prosesser og prosedyrer for en upartisk undersøkelse av enhver innrapportert inkompetanse, handling, unnlatelse eller sikkerhetsrisiko, hva angår innehaverne av sertifikater eller påtegninger som er utstedt av parten, som kan utgjøre en direkte trussel mot sikkerheten for menneskeliv eller eiendom til sjøs eller mot havmiljøet, i forbindelse med innehavernes utøvelse av plikter knyttet til sertifikatene, og for å trekke tilbake, sette midlertidig ut av kraft eller gjøre ugyldig slike sertifikater på slikt grunnlag, og for å forhindre bedrageri.
 2. Hver part skal treffe og håndheve passende tiltak for å forhindre bedrageri og annen ulovlig praksis som omfatter utstedte sertifikater og påtegninger.
 3. Hver part skal, når det gjelder skip som har rett til å føre dens flagg eller sjøfolk som er behørig sertifisert av parten, fastsette straffer eller disiplinære forføyninger for de tilfellene der bestemmelsene i partens nasjonale regelverk som iverksetter konvensjonen ikke er oppfylt.
 4. Slike straffer eller disiplinære forføyninger skal særlig fastsettes og håndheves i tilfeller der: 
  1. et selskap eller en skipsfører har tilsatt en person som ikke er i besittelse av et sertifikat i henhold til konvensjonens krav, 
  2. skipsfører har tillatt en hvilken funksjon eller tjeneste som helst i en hvilken stilling som helst, der det er krav i disse regler om at personen som utfører nevnte skal være i besittelse av et behørig sertifikat, å bli utført av en person som ikke er i besittelse av det sertifikatet som kreves, en gyldig dispensasjon eller dokument i henhold til krav i regel I/10, nr. 5, eller
  3. en person ved hjelp av bedrageri eller forfalskete dokumenter har fått tilsetting for å ivareta en hvilken funksjon som helst og gjøre tjeneste i hvilken stilling som helst der det er krav i disse regler om at en person som ivaretar en slik funksjon eller gjør slik tjeneste, skal være i besittelse av et sertifikat eller en dispensasjon.
 5. En part skal, når det finnes et selskap eller en person under denne partens jurisdiksjon som det finnes klare grunner til å tro har vært ansvarlig for, eller har kjennskap til, en hvilken som helst åpenbar mangel på etterlevelse av konvensjonen som fastsatt i nr. 4, tilby et så omfattende samarbeid som mulig til enhver annen part som meddeler parten sin hensikt når det gjelder å iverksette tiltak under dens jurisdiksjon.

Regel I/6: Opplæring og bedømmelse

Hver part skal sørge for at:

 1. opplæring og bedømmelse av sjøfolk, i henhold til konvensjonens krav, administreres, føres tilsyn med og overvåkes i samsvar med bestemmelsene i avsnitt A-I/6 i STCW-koden, og
 2. de som er ansvarlige for opplæring og bedømmelse av sjøfolks kompetanse, i henhold til konvensjonens krav, er behørig kvalifisert i samsvar med bestemmelsene i avsnitt A-I/6 i STCW-koden for type av og nivå for den aktuelle opplæring eller bedømmelse.

Regel I/7: Meddelelse av opplysninger

 1. I tillegg til de opplysningene som skal meddeles i henhold til artikkel IV, skal hver part forsyne generalsekretæren, innenfor de foreskrevne tidsfristene og i det formatet som er presentert i avsnitt A-I/7 i STCW-koden, med alle andre opplysninger som koden måtte kreve om andre tiltak som treffes av parten for å iverksette konvensjonen fullt og helt.
 2. Når fullstendige opplysninger i henhold til artikkel IV og avsnitt A-I/7 i STCW-koden er mottatt, og slike opplysninger bekrefter at alle konvensjonens bestemmelser er fullt ut iverksatt, skal generalsekretæren meddele dette i en rapport til sjøsikkerhetskomiteen.
 3. Etter at sjøsikkerhetskomiteen deretter avgir en bekreftelse, i samsvar med prosedyrer vedtatt av komiteen, av at opplysningene som er gitt viser at alle konvensjonens bestemmelser er fullt ut iverksatt:
  1. skal den maritime sjøsikkerhetskomiteen navngi vedkommende parter,
  2. oppdatere listen over parter som gav opplysninger som viser at de fullt og helt iverksetter de relevante bestemmelsene i konvensjonen, slik at listen bare består av de berørte partene, og
  3. andre parter skal ha rett til, med forbehold om bestemmelsene i regel I/4 og I/10, å akseptere, i prinsippet, at sertifikater utstedt av eller på vegne av partene som er navngitt i nr. 3.1, oppfyller konvensjonens krav.
 4. Endringer av konvensjonen og STCW-koden som trer i kraft på en senere dato enn datoen opplysningene ble eller vil bli meddelt generalsekretæren i samsvar med bestemmelsene i nr. 1, omfattes ikke av bestemmelsene i avsnitt A-I/7, nr. 1 og 2.

Regel I/8: Kvalitetsnormer

 1. Hver part skal sørge for at: 
  1. all virksomhet knyttet til opplæring, bedømmelse av kompetanse, sertifikater, herunder helseattester, påtegning og forlengelse som utøves av ikke-statlige instanser eller enheter som står under partens myndighet, blir kontinuerlig overvåket, i samsvar med bestemmelsene i avsnitt A-I/8 i STCW-koden, gjennom et system for kvalitetsnormer for å sikre oppnåelse av definerte mål, herunder den virksomhet som vedrører kvalifikasjoner og erfaring hos instruktører og eksaminatorer, og
  2. når statlige instanser eller enheter utøver slik virksomhet, skal det finnes et system for kvalitetsnormer.
 2. Hver part skal også sørge for at det med jevne mellomrom gjennomføres en evaluering, i samsvar med bestemmelsene i avsnitt A-I/8 i STCW-koden, som foretas av kvalifiserte personer som ikke selv er involvert i den berørte virksomheten. Denne evalueringen skal omfatte alle endringer av nasjonale forskrifter og prosedyrer i samsvar med endringene av konvensjonen og STCW-koden, som trer i kraft på en senere dato enn datoen opplysningene ble meddelt generalsekretæren.
 3. En rapport med resultatene fra evalueringen som kreves i henhold til nr. 2, skal meddeles generalsekretæren i samsvar med formatet som er presentert i avsnitt A-I/7 i STCW-koden.

Regel I/9: Normer for helse

 1. Hver part skal fastsette normer for helsetilstand for sjøfolk og framgangsmåter for utstedelse av en helseattest i samsvar med bestemmelsene i denne regelen og avsnitt A-I/9 i STCW-koden.
 2. Hver part skal sørge for at de som er ansvarlige for å vurdere sjøfolks medisinske helsetilstand, er praktiserende leger som har fått godkjennelse av parten til å foreta legeundersøkelser av sjøfolk, i samsvar med bestemmelsene i avsnitt A-I/9 i STCW-koden.
 3. Alle sjøfolk som tjenestegjør til sjøs og er i besittelse av et sertifikat utstedt i henhold til konvensjonens bestemmelser, skal også være i besittelse av en gyldig helseattest utstedt i samsvar med bestemmelsene i denne regelen og avsnitt A-I/9 i STCW-koden.
 4. Alle som søker om sertifikat skal:                    
  1. ha fylt 16 år,
  2. på tilfredsstillende måte dokumentere sin identitet, og
  3. oppfylle gjeldende normer for helsetilstand som er fastsatt av parten.
 5. Helseattester skal være gyldige i et tidsrom på høyst to år, med mindre sjømannen er under 18 år, i hvis tilfelle det tidsrommet for gyldighet skal være høyst ett år.
 6. Dersom tidsrommet for en helseattests gyldighet utløper under en reise, skal helseattesten fortsatt ha gyldighet fram til neste anløpshavn, hvor en praktiserende lege som er godkjent av parten er tilgjengelig, forutsatt at tidsrommet ikke skal overstige tre måneder.
 7. I nødssituasjoner kan administrasjonen tillate at en sjømann arbeider uten gyldig helseattest fram til neste anløpshavn, hvor en praktiserende lege som er godkjent av parten er tilgjengelig, forutsatt at:
  1. tidsrommet for slik tillatelse ikke overstiger tre måneder, og
  2. vedkommende sjømann er i besittelse av en utløpt helseattest av nyere dato.

Regel I/10: Godkjennelse av sertifikater

 1. Hver administrasjon skal forvisse seg om at bestemmelsene i denne regelen er oppfylt for å kunne godkjenne, ved påtegning i samsvar med regel I/2, nr. 7, et sertifikat utstedt av eller under myndighet av en annen part til en skipsfører, offiser eller radiooperatør og at:
  1. administrasjonen har bekreftet, etter en evaluering av vedkommende part, som kan innbefatte inspeksjon av anlegg og prosedyrer, at konvensjonens normer for kompetanse, opplæring og sertifikater samt kvalitetsnormer er oppfylt fullt ut, og
  2. det er oppnådd enighet med den berørte parten om at det omgående vil bli gitt melding om enhver betydelig endring i ordningene for opplæring og sertifikater som er etablert i henhold til konvensjonen.
 2. Tiltak skal treffes for å sikre at sjøfolk som søker om å få godkjent sertifikater som er utstedt i henhold til bestemmelsene i regel II/2, III/2 eller III/3, eller utstedt i henhold til regel VII/1 på ledelsesnivået, som definert i STCW-koden, har nødvendig kjennskap til de delene av administrasjonens maritime regelverk som er relevant for de funksjonene de har tillatelse til å ivareta.
 3. Opplysninger som gis og tiltak det oppnås enighet om i henhold til denne regelen, skal meddeles generalsekretæren i samsvar med kravene i regel I/7.
 4. Sertifikater utstedt av eller under myndighet av en ikke-part, skal ikke godkjennes.
 5. Dersom omstendighetene krever det, kan en administrasjon i henhold til bestemmelsene i nr. 1, uansett kravet i regel I/2, nr. 7, tillate en sjømann å tjenestegjøre i et tidsrom som ikke overstiger tre måneder om bord på et skip som har rett til å føre dens flagg, dersom vedkommende er i besittelse av behørig og gyldig sertifikat som er utstedt og påtegnet i henhold til en annen parts krav og til bruk om bord i denne partens skip, men som ennå ikke er behørig påtegnet i forhold til tjeneste om bord på skip som har rett til å føre administrasjonens flagg. Dokument som viser at søknad om påtegning er blitt forelagt administrasjonen, skal være lett tilgjengelig.
 6. Sertifikater og påtegninger som utstedes av en administrasjon i henhold til bestemmelsene i denne regelen for å godkjenne, eller attestere godkjenningen av, et sertifikat utstedt av en annen part, skal ikke anvendes som grunnlag for videre godkjenning av en annen administrasjon.

Regel I/11: Forlengelse av sertifikater

 1. Hver skipsfører, offiser og radiooperatør som er i besittelse av et sertifikat som er utstedt eller godkjent i henhold til et hvilket som helst annet kapittel i konvensjonen enn kapittel VI, og som gjør tjeneste til sjøs eller har til hensikt å gjøre slik tjeneste igjen etter en periode i land, skal, for fortsatt å kunne være kvalifisert til å gjøre tjeneste på sjøgående skip, oppfylle krav med mellomrom som ikke overstiger fem år om å:
  1.  oppfylle normer for helsetilstand som er fastsatt i regel I/9, og 
  2. kunne vise til vedlikeholdt yrkeskompetanse i samsvar med avsnitt A-I/11 i STCW-koden.
 2. Hver skipsfører, offiser og radiooperatør skal, for å kunne gjøre videre tjeneste om bord på skip der særskilte opplæringskrav er fastsatt etter internasjonal overenskomst, ha fullført og bestått godkjent, relevant opplæring.
 3. Hver skipsfører og offiser skal, for å kunne gjøre videre tjeneste om bord på tankskip, oppfylle kravene i nr. 1 i denne regelen, og skal med mellomrom som ikke overstiger fem år, kunne vise til vedlikeholdt yrkeskompetanse for tankskip i samsvar med STCW-kodens avsnitt A-I/11 nr. 3.
 4. Hver part skal sammenlikne kravene til kompetanse som parten fastsatte for søkere til sertifikater utstedt før 1. januar 2017 med dem som er fastsatt for vedkommende sertifikat i STCW-kodens del A, og skal avgjøre behovet for å kreve at innehaverne av slike sertifikater skal gjennomgå passende opplæring med repetisjon og oppdatering eller bedømmelse.
 5. Parten skal, i samråd med dem som er berørt, utforme eller bistå i utformingen av tilbudet av repetisjons- og oppdateringskurs i henhold til avsnitt A-I/11 i STCW-koden.
 6. Hver administrasjon skal, med det formål å oppdatere kunnskaper hos skipsførere, offiserer og radiooperatører, sørge for at tekstene til senere endringer i det nasjonale og internasjonale regelverket vedrørende sikkerhet for menneskeliv til sjøs, sikring og vern av havmiljøet blir gjort tilgjengelige for skip som har rett til å føre dens flagg.

Regel I/12: Bruk av simulatorer

 1. Ytelsesnormene og andre bestemmelser i avsnitt A-I/12 og alle andre krav fastsatt i STCW-kodens del A til de enkelte sertifikatene skal oppfylles med hensyn til:
  1. all obligatorisk opplæring basert på simulatorer,
  2. enhver bedømmelse av kompetanse i henhold til krav i STCW-kodens del A som foretas ved hjelp av en simulator, og
  3. enhver påvisning, ved hjelp av en simulator, av vedlikeholdt dyktighet i henhold til krav i STCW-kodens del A.

Regel I/13: Gjennomføring av forsøk

 1. Disse reglene skal ikke være til hinder for at en administrasjon kan bemyndige skip som har rett til å føre dens flagg til å delta i forsøk.
 2. I denne regelen betyr betegnelsen «forsøk» et eksperiment eller en serie eksperimenter, foretatt i et begrenset tidsrom, som kan innebære bruk av automatiserte eller integrerte systemer for å evaluere alternative metoder for å utføre bestemte plikter eller tilfredsstille særskilte ordninger som konvensjonen krever, og som vil gi minst samme grad av sikkerhet, sikring og samme hindring av forurensning som fastsatt i disse reglene.
 3. Administrasjonen som bemyndiger skip til å delta i forsøk, skal være forvisset om at slike forsøk gjennomføres på en måte som gir minst samme grad av sikkerhet og samme hindring av forurensning som fastsatt i disse reglene. Slike forsøk skal gjennomføres i samsvar med retningslinjer vedtatt av organisasjonen.
 4. Detaljerte opplysninger om slike forsøk skal innrapporteres til organisasjonen så snart det er praktisk mulig, men ikke senere enn seks måneder før datoen da forsøkene er planlagt påbegynt. Organisasjonen skal sende ut slike opplysninger til alle partene.
 5. Resultatene av forsøk gjennomført ved bemyndigelse etter nr. 1, og eventuelle anbefalinger administrasjonen måtte ha med hensyn til disse resultatene, skal innrapporteres til organisasjonen, som skal sende ut slike resultater og anbefalinger til alle partene.
 6. Enhver part som har en innvending mot bestemte forsøk som gjennomføres ved bemyndigelse i samsvar med denne regelen, bør meddele organisasjonen slik innvending så snart det er praktisk mulig. Organisasjonen skal sende ut detaljerte opplysninger om innvendingen til alle partene.
 7. En administrasjon som har bemyndiget skip til å gjennomføre forsøk, skal respektere innvendinger som reises av andre parter mot slike forsøk ved å pålegge skip som har rett til å føre dens flagg å ikke gjennomføre forsøk under seilas i farvann tilhørende en kyststat som har meddelt organisasjonen sin innvending.
 8. En administrasjon som fastslår, på grunnlag av et forsøk, at et bestemt system vil gi minst samme grad av sikkerhet og samme hindring av forurensning som fastsatt i disse reglene, kan bemyndige skip som har rett til å føre dens flagg til å drive med et slikt system på ubestemt tid, dersom følgende krav er oppfylt:
  1. administrasjonen skal, etter at resultatene av forsøket er blitt framlagt i samsvar med nr. 5, gi detaljerte opplysninger om enhver slik bemyndigelse, herunder navnet på alle skip som bemyndigelsen omfatter, til organisasjonen, som vil sende ut disse opplysningene til alle partene,
  2. enhver drift som skjer ved bemyndigelse etter dette nr. skal være i samsvar med eventuelle retningslinjer utviklet av organisasjonen i samme utstrekning som disse kommer til anvendelse under et forsøk, 
  3. slik drift skal respektere innvendinger som reises av andre parter i samsvar med nr. 7, i den utstrekning slike innvendinger ikke er trukket tilbake, og 
  4. drift som skjer ved bemyndigelse etter dette nr. skal bare tillates i påvente av en beslutning i sjøsikkerhetskomiteen om hvorvidt en endring i konvensjonen vil være nødvendig, og i så fall hvorvidt slik drift bør opphøre eller tillates videreført før endringen trer i kraft.
 9. Etter anmodning av en hvilken som helst av partene skal sjøsikkerhetskomiteen fastsette en dato for behandlingen av forsøksresultatene og for de nødvendige beslutningene.

Regel I/14: Ansvarsområder for selskaper

 1. Hver administrasjon skal, i samsvar med bestemmelsene i avsnitt A-I/14, holde selskaper ansvarlige for at sjøfolk på deres skip gjør tjeneste i samsvar med bestemmelsene i denne konvensjonen, og skal kreve at hvert selskap forvisser seg om at:
  1. alle sjøfolk som skal gjøre tjeneste om bord på dets skip er i besittelse av et sertifikat som er i samsvar med bestemmelsene i konvensjonen og slik administrasjonen fastsetter,
  2. dets skip er bemannet i henhold til administrasjonens gjeldende krav til sikkerhetsbemanning, 
  3. sjøfolk som skal gjøre tjeneste om bord på dets skip, har fått etterutdanning i form av repetisjon og oppdateringer, som fastsatt i konvensjonen, 
  4. dokumentasjon og data som vedrører alle sjøfolk som er tilsatt om bord på dets skip vedlikeholdes og er lett tilgjengelig, herunder, men ikke begrenset til, dokumentasjon av og data om deres erfaring, opplæring, helsetilstand og dyktighet når det gjelder de pliktene de er satt til å utføre, 
  5. sjøfolk, når de blir satt til å gjøre tjeneste om bord på selskapets skip, blir gjort godt kjent med sine ulike plikter og med alle skipets arrangementer og installasjoner, alt utstyr og alle prosedyrer og særskilte forhold ved skipet som har relevans for deres plikter rutinemessig eller i nødssituasjoner,
  6. hele skipets besetning effektivt kan samordne sine gjøremål i en nødssituasjon og ved utførelsen av funksjoner som er avgjørende for sikkerheten, sikringen eller for å hindre eller begrense forurensning, og 
  7. det om bord på selskapets skip til enhver tid finner sted effektiv muntlig kommunikasjon i samsvar med kapittel V regel 14 nr. 3 og 4 i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974, (SOLAS), med endringer. 

Regel I/15: Regel I/15

Overgangsbestemmelser

 1. Inntil 1. januar 2017 kan en part fortsette å utstede, godkjenne og påtegne sertifikater i samsvar med bestemmelsene i konvensjonen som gjaldt umiddelbart før 1. januar 2012 hva angår sjøfolk som påbegynte godkjent fartstid, et godkjent utdannings- og opplæringsprogram eller et godkjent opplæringskurs før 1. juli 2013.
 2. Inntil 1. januar 2017 kan en part fortsette å fornye og forlenge sertifikater og påtegninger i samsvar med bestemmelsene i konvensjonen som gjaldt umiddelbart før 1. januar 2012.