Stortinget vedtok 28. november 2006 å innføre avgift på utslipp av nitrogenoksider (NOx) fra 1. januar 2007. Formålet med avgiften er å redusere Norges årlige utslipp av NOx.

Det er avgift på utslipp av NOx fra fremdriftsmaskineri med samlet installert motoreffekt på mer enn 750 kW, motorer, kjeler og turbiner med samlet installert innfyrt effekt på mer enn 10 MW, samt på fakler på offshoreinstallasjoner og anlegg på land.

Avgiften omfatter utslipp i Norge og på kontinentalsokkelen. Videre omfattes utslipp fra fart innenfor norsk territorial farvann, samt innenriksfart, selv om deler av farten skjer utenfor norsk territorialfarvann. For norskregistrerte fartøy omfatter avgiften også utslipp i nære farvann.

I linkene under finner du en veiledning til beregning av avgift, oversikt over godkjente enheter samt endel informasjon.