Det er forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flytende innretninger som er endret, og MARPOL vedlegg VI er oppdatert og utvidet med krav om utarbeidelse av energieffektivitetsindeks (EEXI) og karbonintensitet (CII).
Energy Efficiency Design Index (EEDI) og Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) ble obligatorisk fra 1. januar 2013.

I 2018 vedtok FNs skipsfartsorganisasjon IMO ambisjoner om 40 prosent reduksjon i klimagassutslipp fra 2030 og minst 50 prosent innen 2050. Tiltak på lengre sikt blir fortsatt diskutert i IMO. Det samme er om målet skal stå på minst 50 prosent utslippskutt fra skipsfarten innen 2050, eller om ambisjonen skal være raskere kutt mot nullutslipp. 

For å nå målene ble IMO-landene i 2021 enige om noen tekniske og operasjonelle tiltak som gjelder fra 1. november 2022. Det medfører at alle skip fra 1. januar 2023 må beregne sin energieffektivitetsindeks (EEXI). Da må skipene også samle inn og rapportere årlig karbonintensitet (CII), som fra 2024 gir en karakter A-E.  I tillegg må rederiene legge fram planer (SEEMP) for hvordan energieffektiviteten gradvis skal bli bedre i takt med skjerpede krav.

Se IMO’s klimamålstrategiplan her.

Hvilke skip gjelder EEDI, EEXI, CII og SEEMP-regelverket for? 

Forskriften om karbonintensitet for internasjonal skipsfart i kapittel 4 i MARPOL vedlegg VI gjelder for alle skip på 400 bruttotonn og over. Bestemmelsene i kapittel 4 gjelder uansett ikke for skip som utelukkende operer innenfor farvann som er underlagt suvereniteten eller jurisdiksjonen til flaggstaten til skipet (fartsområdet i sertifikatet/fartstillatelsen begrenset til Liten kystfart eller lavere og vernesonen rundt Svalbard) og skip som ikke har mekaniske framdriftsmidler, samt plattformer inkludert flytende produksjons-, lagrings- og losseenheter (FPSO-er) og flytende lagringsenheter (FSO-er) og boreplattformer, uavhengig av framdriftsmidler.
EEXI og CII er blant de kortsiktige tiltakene som er innført.

EEXI-målene for energieffektiv skipsdesign gjelder for alle eksisterende skip over 400 BT (bruttotonn), mens CII og CII-skalaen fra A-E vil gjelde for alle fartøy over 5000 BT (bruttotonn).

Endringene i MARPOL Annex VI gjelder fra 1. november 2022. Kravene til EEXI- og CII-sertifisering gjelder fra 1. januar 2023, med første årlige rapporteringen for året 2023, med innledende CII-rating gitt i 2024 basert på disse tallene.

Fra 1. januar 2023 er det obligatorisk for alle skip å beregne sin oppnådde energieffektivitetsindeks for eksisterende skip (EEXI) for å måle energieffektiviteten og starte innsamlingen av data for rapportering av deres årlige operasjonelle karbonintensitetsindikator (CII) og CII vurdering og karakter (A-E).

Verifikasjon av at skipets oppnådde EEXI og tekniske fil er i samsvar med kravene skal finne sted ved den første årlige, mellomliggende eller fornyende tilsynet etter 1. januar 2023. Tilsynet er en del av omfanget av IAPP-tilsynet, og samsvar dokumenteres ved utstedelse av IEE-sertifikatet. Sjøfartsdirektoratet har delegert verifikasjon av teknisk fil og utstedelse av IEE-sertifikat til RO. Dette medfører at også skip som ikke er klasset i et klasseselskap må få utført verifikasjon av teknisk fil av en RO. (Ref. Klasseavtalen Annex II pkt. 3.6.7 med fotnoter)

Carbon Intensity Index (CII) er ment å belønne skip som i drift har lave utslipp etter en skala fra A-E, mens EEXI går på mer tekniske krav.  CII-skalaen beregnes ut fra innrapportert drivstofforbruk via IMOs Data Collection System (DCS). Skipene graderes fra A-E der A er best, C er en minimumsrangering og D og E er dårlig. Dersom et skip får karakteren D tre år på rad eller E et år, må rederiet legge fram en plan for hvordan skipet skal komme til et akseptabelt nivå. CII-graderingen skal tas inn i skipets energieffektiviseringsplan (SEEMP).

CII er i utgangspunktet baseres på drivstoffbruk målt per tonn/nautisk mil og dødvekt (lastekapasitet). Det skal ta hensyn til hva skipet faktisk frakter, om det er lette materialer eller tung last. Poenget er å unngå at det gir poeng å gå med lite last eller i ballast.

Rederiene må utarbeide en plan (SEEMP) som viser hvordan skipene skal oppnå stadig lavere utslipp på kort sikt.

Energieffektivitetsdesignindeks (EEDI)

Alle nye skip (det vil si skip med inngått byggekontrakt 1. januar 2013 eller senere) som faller inn under bestemte skipskategorier (det vil si bulkskip, gasstankskip, tankskip, containerskip, stykkgodsskip, kjøleskip, kombinasjonsskip, passasjerskip, roro-lasteskip og roro-passasjerskip) skal beregne sin oppnådde EEDI (Energy Efficiency Design Index). Beregningen av indeksen skal gjøres som beskrevet i retningslinjer som IMO har gitt ut og det skal være en tilhørende teknisk fil.

Sjøfartsdirektoratet har delegert verifikasjon av teknisk fil og utstedelse IEE-sertifikat til RO. Dette medfører at også skip som ikke er klasset i et klasseselskap må få utført verifikasjon av teknisk fil av en RO. (Ref. Klasseavtalen Annex II pkt. 3.6.7 med fotnoter)

Alle nye skip som faller inn under bestemte skipskategorier og er over en viss størrelse, skal ha en EEDI som er lik eller lavere enn en skipsspesifikk referanseverdi gitt i en tabell i kapittel 4. Kravene til å ha en indeksverdi lavere enn referanseverdien vil gradvis bli strengere. Kravene er gitt i tabell 1 i MARPOL vedlegg VI kapittel 4.
EEDI for nye skip er det viktigste tekniske tiltaket og tar sikte på å fremme bruken av mer energieffektivt (mindre forurensende) utstyr og motorer. EEDI krever et minimumsnivå for energieffektivitet per kapasitets mil (f.eks. tonnmil) for forskjellige skipstyper og størrelsessegmenter. Fra 1. januar 2013 må ny skipsdesign oppfylle referansenivået for deres skipstype og nivået skjerpes gradvis hvert femte år fra og med 2015.

EEDI forventes å stimulere til fortsatt innovasjon og teknisk utvikling av alle komponenter som påvirker drivstoffeffektiviteten til et skip helt fra designfasen. EEDI overlater valget av teknologier som skal brukes i en spesifikk skipsdesign til industrien. Så lenge det nødvendige energieffektivitetsnivået er oppnådd, står skipsdesignene og -byggere fritt til å bruke de mest kostnadseffektive løsningene for at skipet skal overholde regelverket.

EEDI gir et spesifikt tall for en individuell skipsdesign, uttrykt i gram karbondioksid (CO2) per skips kapasitets mil (jo mindre EEDI, jo mer energieffektiv skipsdesign) og beregnes med en formel basert på de tekniske designparametrene for skipet. CO2-reduksjonsnivået (gram CO2 per tonnmil) for første fase er satt til 10 % og vil bli strammet inn hvert femte år for å holde tritt med den teknologiske utviklingen av nye effektiviserings- og reduksjonstiltak.

EEDI er utviklet for de største og mest energiintensive segmenter av verdens handelsflåte og vil omfatte 72 % av utslippene fra nye skip som dekker følgende skipstyper: oljetankere, bulkskip, gasskip, stykkgods, containerskip, kjølelast og kombinasjonsskip. For skipstyper som ikke dekkes av gjeldende formel, forventes egnede formler å bli utviklet i fremtiden som adresserer de største utslippene først.

Skipets energieffektivitetsstyringsplan (SEEMP), driftsindikator for energieffektivitet (CII) og Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI)

Alle skip over 400 BT skal ha en skipsspesifikk energieffektivitetsplan (SEEMP) om bord (også skip uten IEE sertifikat). Denne skal inngå som en del av skipets sikkerhetsstyringssystem (SMS). Fra 1. januar 2023 må SEEMP verifiseres ved tilsyn om bord på skip på 5000 BT og over for å dokumentere planene deres for å nå sine CII-mål. Skip i internasjonal fart skal ha internasjonalt energieffektivitetssertifikat (IEE) basert på EEDI og SEEMP.

SEEMP er et operasjonelt tiltak som etablerer en mekanisme for å forbedre energieffektiviteten til et skip på en kostnadseffektiv måte. SEEMP gir også en tilnærming for rederier til å administrere skips- og flåteeffektivitetsytelse over tid ved å bruke for eksempel EEOI som et overvåkingsverktøy. Veiledningen for utvikling av SEEMP for nye og eksisterende skip inneholder beste praksis for drivstoffeffektiv skipsdrift, samt retningslinjer for frivillig bruk av EEOI for nye og eksisterende skip (MEPC.1/Circ.684). EEOI gjør det mulig for operatører å måle drivstoffeffektiviteten til et skip i drift og å måle effekten av eventuelle endringer i driften, f.eks. forbedret reiseplanlegging eller hyppigere propellrengjøring, eller innføring av tekniske tiltak som gjenvinningssystemer for spillvarme eller ny propell. SEEMP oppfordrer skipseier og operatør på hvert trinn av planen til å vurdere ny teknologi og praksis når de prøver å optimalisere ytelsen til et skip.

IMO SEEMP 2022 Guideline

SEEMP består av tre deler:

Veiledning for del I av SEEMP som kreves av regel 26.1 i MARPOL vedlegg VI, er behandlet i avsnitt 3, 4 og 5 i IMO SEEMP guideline. Hensikten med denne delen er å gi en tilnærming for å overvåke skips- og flåte-effektivitetsytelser over tid og beskrive måter å forbedre skipets energieffektivitet og karbonintensitet. Del I av SEEMP gjelder for alle skip på 400 BT og over, også skip i innenriks trafikk i Norge.

Veiledning for del II av SEEMP som kreves av regel 26.2 i MARPOL vedlegg VI, er behandlet i avsnitt 6, 7 og 8 i IMO SEEMP guideline. Hensikten med denne delen er å gi en beskrivelse av metodene som skal brukes for å samle inn data som kreves iht. regel 27 i MARPOL vedlegg VI og prosessene som skipet skal bruke for å rapportere data til skipets administrasjon eller enhver organisasjon som er behørig autorisert av den. Del II av SEEMP gjelder for ethvert skip på 5000 BT og over.

Veiledning for del III av SEEMP som kreves av regel 26.3 og 28.8 i MARPOL Vedlegg VI er behandlet i avsnittene 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15 i IMO SEEMP guideline. Hensikten med denne delen er å gi:

  1. en beskrivelse av metoden som skal brukes for å beregne skipets oppnådd årlig operativ CII som kreves av regel 28 i MARPOL vedlegg VI;

  2. prosessene som skal brukes for å rapportere denne verdien til skipets Administrasjon eller enhver organisasjon som er behørig autorisert av den;

  3. den nødvendige årlige operasjonelle CII for de neste tre årene;

  4. en implementeringsplan som dokumenterer hvordan den nødvendige årlige operasjonen CII bør oppnås i løpet av de neste tre årene;

  5. en prosedyre for selvevaluering og forbedring; og MEPC 78/17/Add.1 Vedlegg 8, side 6 I:\MEPC\78\MEPC 78-17-Add.1.docx

  6. for skip klassifisert som D i tre påfølgende år eller klassifisert som E, en plan for korrigerende tiltak for å oppnå den nødvendige årlige operasjonelle CII.

Del III av SEEMP gjelder for ethvert skip på 5000 BT og over som faller inn i en eller flere av kategoriene i forskriftene 2.2.5, 2.2.7, 2.2.9, 2.2.11, 2.2.14 til 2.2.16, 2.2.22, og 2.2.26 til 2.2.29 i MARPOL vedlegg VI.

DCS og samsvarserklæring (DCS SoC).

Systemet for overvåking, rapportering og verifikasjon (MRV) for EU og Storbritannia og datainnsamlingssystemet (DCS) for IMO er obligatoriske, og det første trinnet i en større prosess for å samle inn og analysere skipsutslippsdata. Som et datainnsamlingssystem samler DCS data, inkludert korreksjonsfaktorer og reisejusteringer, for individuelle skip i en flåte.

Skipet skal, innen tre måneder etter utløpet av hvert kalenderår, rapportere til sin administrasjon eller en organisasjon med behørig fullmakt fra denne, den aggregerte verdien for hver data som er angitt i tillegg IX til dette vedlegget, via elektronisk kommunikasjon og i et standardisert format som skal utarbeides av organisasjonen. Etter verifikasjon av leverte data og oppnådd årlige operasjonelle CII-verdier, utstede en samsvarserklæring til skipet. Skip som har vært rangert som klasse D i tre påfølgende år eller rangert som klasse E i samsvar med regel 28, ikke få utstedt en samsvarserklæring, med mindre en plan for korrigerende tiltak er behørig utviklet og reflektert i SEEMP og verifisert av administrasjonen eller en organisasjon med behørig fullmakt fra denne.

Fra og med 2024 må CII beregnes basert på DCS-dataene fra forrige år, og deretter rapporteres til DCS for å bli verifisert sammen med de aggregerte DCS-dataene. Den oppnådde CII og miljøvurderingen (A til E) vil da bli notert på DCS Statement of Compliance (DCS SoC). Samsvarserklæringen som er utstedt skal være gyldig i det kalenderåret den ble utstedt, i det neste kalenderåret og i de fem første månedene av det etterfølgende kalenderåret. Alle samsvarserklæringer skal oppbevares om bord i minst fem år.

IMO’s liste over resolusjoner og veiledninger knyttet til energieffektivisering finner dere samlet her:

Index of MEPC Resolutions and Guidelines related to MARPOL Annex VI