Tekst vedtatt av konferansen

MANILA-KONFERANSEN 2010,

SOM MINNES artikkel XII nr. 1 bokstav b) i Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978 (heretter kalt «konvensjonen»), som omhandler framgangsmåten for endring ved en konferanse av partene,

SOM HAR BEHANDLET Manila-endringene i vedlegget til konvensjonen som er foreslått overfor og sendt ut til medlemmene av organisasjonen og til alle partene i konvensjonen,

  1. VEDTAR, i samsvar med artikkel XII nr. 1 bokstav b) ii) i konvensjonen, endringer i vedlegget til konvensjonen, med tekst som inntatt i vedlegget til denne resolusjonen,
  2. BESTEMMER, i samsvar med artikkel XII nr. 1 bokstav a) vii) i konvensjonen, at endringene i vedlegget her skal anses for å være akseptert 1. juli 2011, med mindre generalsekretæren før denne datoen er underrettet av mer enn en tredjedel av konvensjonens parter eller av parter med handelsflåter som sammen utgjør ikke mindre enn 50 % av bruttotonnasjen for verdens handelsflåte av skip på 100 brutto registertonn eller mer, om at de protesterer mot endringene,
  3. INNBYR partene til å merke seg at i samsvar med konvensjonens artikkel XII nr. 1 bokstav a) ix), skal endringene i vedlegget her tre i kraft 1. januar 2012 når de anses å være akseptert i samsvar med nr. 2 ovenfor,
  4. ANMODER organisasjonens generalsekretær om å oversende attesterte kopier av denne resolusjonen og teksten til endringene i vedlegget til alle partene i konvensjonen,
  5. ANMODER VIDERE generalsekretæren om å oversende kopier av denne resolusjonen og dens vedlegg til alle organisasjonens medlemmer som ikke er parter i konvensjonen.

VEDLEGG

MANILA-ENDRINGENE I VEDLEGGET TIL DEN INTERNASJONALE KONVENSJON OM NORMER FOR OPPLÆRING, SERTIFIKATER OG VAKTHOLD FOR SJØFOLK, 1978 

Vedlegget til Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978, erstattes av følgende:

 

 

 

 

VEDLEGG