På denne siden er dokumentasjonskravene for registrering av flyttbar innretning i NOR oppsummert. For å sikre en smidig prosess oppmuntrer vi til forhåndsklarering av dokumentene. Underavdeling flyttbare innretninger sertifiserer flyttbare innretninger registrert i norsk skipsregister.

1. Søknad om navneattest

For registreringspliktige fartøy på 15 meter eller mer må ønsket navn godkjennes, jf. forskrift om skips navn, kjenningssignal og hjemsted mv.
Hvis fartøyet ikke har fått tildelt et norsk kjenningssignal og/ eller IMO nummer tidligere, vil tildeling skje i forbindelse med mottak av søknaden. Søknad om navneattest, KR-0019 sendes til post@nis-nor.no. Søknaden skal ikke ettersendes i original.

2. Melding om registrering

Bruk meldingsskjema, KR-0010. Eier signerer med forpliktende underskrift. Hvis selskap: iht. signaturbestemmelsene i firmaattesten. Send til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

3. Målebrev

Målebrev må utstedes eller godkjennes av Sjøfartsdirektoratet, underavdeling for flyttbare innretninger.

4. Teknisk og operasjonell tilstand

Innretningens tekniske og operasjonelle sikkerhet skal være vurdert og akseptert av Sjøfartsdirektoratet, underavdeling for flyttbare innretninger.

5. Dokumentasjon av eierforhold

Det må dokumenters, eller bevise, en ubrutt eierrekkefølge helt tilbake til bygger. Hvis fartøyet har vært registrert i et annet lands skipsregister dokumenteres rekkefølgen tilbake til sist registrert eier i aktuelt register.

Rekkefølgen bevises ved hjelp av bilbrev, skjøter o.l. (hjemmelsdokumenter).

 • Byggeverftet utsteder et bilbrev til første eier.
 • Første eier utsteder skjøte til eier nr. 2 osv. frem til dagens eier.

Hvem kan signere?

Hjemmelsdokumenter skal undertegnes med forpliktende underskrift av selger. Hvis selger er et firma: iht. signaturbestemmelser i firmaattesten.

Krav til bekreftelse av norske dokumenter

Selgers underskrift kan bekreftes av:

 • to myndige personer bosatt i Norge
 • advokat /advokatfullmektig
 • statsautorisert/registrert revisor eller
 • notarius publicus

Kjøper og hans nærmeste familie/ ansatte kan ikke opptre som vitner.

Krav til bekreftelse av utenlandske dokumenter

Bilbrev og skjøter utstedt i utlandet skal være notarialbekreftet og deretter legalisert eller påført Apostille. Notarius Publicus skal bekrefte:

 • Utsteders identitet
 • At utstederen er over 18 år
 • Hvis selger er et selskap eller organisasjon: At vedkommende har signaturrett.

Notarbekreftelser utstedt av notarer i land som har tiltrådt Haag-konvensjonen bekreftes ved påføring av Apostille av lokale myndigheter i landet.
Notarbekreftelser utstedt av notarer i land som ikke har ratifisert Haag-konvensjonen legaliseres av norsk utenriksstasjon i det aktuelle landet.
Notarbekreftelser fra de nordiske landene er unntatt fra krav om legalisering.
Her finner du listen over land som er parter i Haag-konvensjonen om Apostille.

Se forskrift om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister § 18.

Alle hjemmelsdokumenter sendes Skipsregistrene i original

Elektroniske kopier kan legges til grunn ved registrering. Endelig registrering er avhengig av mottak av originaldokumentet innen tre uker fra dagbokføringsdato.

6. Eierrekkefølgen lar seg ikke bevise/dokumentere?

Registrering er likevel mulig Eierskap kan oppnås via lov om sjøfarten (sjøloven) § 35.

Sjøloven § 35: Erverv av registerhjemmel ved søksmål mot mulige rettighetshavere under ett.

 1. Dersom det er umulig eller uforholdsmessig vanskelig for eieren å skaffe seg hjemmel på annen måte (herunder sjøloven § 36) kan saken reises for tingretten.
 2. Finner retten at vilkårene er til stede vil kunngjøring bli foretatt med en frist på minst 3 måneder.
 3. Melder ingen seg vil eier få hjemmel ved dom.

7. Leveringsprotokoll

Hvis fartøyet er et nybygg: En elektronisk kopi av protokollen, signert både av bygger og eier, må sendes til avdeling Skipsregistrene før registrering kan finne sted. Protokollen skal ikke ettersendes i original.

8. Eiers nasjonalitet

Sjøloven § 1 setter krav til eiers nasjonalitet. For å sikre at eier fyller kravene må en egenerklæring sendes inn. Dersom eier ikke er norsk er det representanten som skal erklære sin nasjonalitet jf. punkt under. For privatpersoner er det tilstrekkelig å fylle ut skjemaet «melding om registrering». Øvrige juridiske personer bes velge riktig skjema, KR-0001 – KR-0007. Skjemaet signeres med forpliktende underskrift og sendes til post@nis-nor.no.

Dersom eier tilfredsstiller vilkårene i sjøloven § 1, tredje ledd (EØS borger eller selskap) og ikke er bosatt i Norge skal også følgende sendes inn:

For selskap: Driftsavtale for å underbygge at fartøyet inngår som ledd i en økonomisk virksomhet som er etablert i Norge, og at skipet drives fra Norge. Benytt gjerne BIMCO's standardavtale. En bekreftet "rett kopi" sendes til post@nis-nor.no.

For selskap og privatpersoner: Norsk representant oppnevnes på skjema KR-0060. Representanten må tilfredsstille nasjonalitetsvilkårene i sjøloven § 1 og bekrefter det ved å fylle ut "Erklæring om Nasjonalitet" som skissert over. Send begge skjema til post@nis-nor.no.

Dersom eier ikke tilfredsstiller nasjonalitetsvilkårene i sjøloven § 1

Dispensasjon kan oppnås. Send søknad til Nærings- og fiskeridepartementet, Maritim avdeling.

9. Attest fra tidligere register/ land

Gjelder kun for fartøy innført fra utlandet. For å sikre at fartøyet ikke er registrert i to land og for å se sammenhengen mellom sist registrerte eier i forrige register og den som melder fartøyet til registrering må bekreftelse fra tidligere lands realregister innhentes.

Har fartøyet ikke vært registrert i landet det kommer fra må det bekreftes av det aktuelle registeret.

a. Hvis fartøyet har vært registrert i et annet lands skipsregister

Slettelsesattest (Deletion Certificate) utstedes. Attesten skal inneholde følgende opplysninger:

 1. når fartøyet ble slettet
 2. eier på slettelsestidspunktet
 3. bekreftelse på at fartøyet ble slettet fri for heftelser.

b. Hvis fartøyet ikke har ikke vært registrert i et annet lands skipsregister

Realregisteret i det landet fartøyet kommer fra bekrefter det skriftlig.

c. Dersom fartøyet har vært eiet, men ikke registrert, i flere land før registrering i NOR

Realregisteret i alle land må utstede en bekreftelse på at fartøyet ikke har vært registrert.

Bekreftelse av attestene

Attester utstedt av land som har tiltrådt Haag-konvensjonen bekreftes ved påføring av Apostille av lokale myndigheter i landet. 
Attester utstedt av land som ikke har ratifisert Haag-konvensjonen legaliseres av norsk utenriksstasjon i det aktuelle landet. 
Attester fra de nordiske lands skipsregistre er unntatt fra krav om legalisering.
Her finner du listen over land som er parter i Haag-konvensjonen om Apostille.

Innsending av attestene

 • Ved registrering kan vi godta en kopi hvis den blir sendt direkte fra register til register.
 • Originalen ettersendes på hurtigst mulig måte.
 • Endelig registrering er avhengig av mottak av originaldokumentet.

10. ISM/CSR

a. Oppnevning av ISM-ansvarlig selskap.

ISM-koden (International Safety Management Code) legger ned overordnede regler for sikker drift av skip. Hvilke skip som er omfattet, er definert i forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip og flyttbare innretninger nr. 1191 av 5. september 2014.

Skjema for oppnevning av ISM-ansvarlig, KR-0014, signeres av begge parter og sendes direkte til post@nis-nor.no. Etter registering vil et fargeskann bli returnert ISM-ansvarlig selskap på e-post for oppbevaring om bord.


 b. Continuous Synopsis Record - CSR

 Alle passasjer- og lasteskip over 500 GRT i internasjonal fart skal ha et arkiv med utstedte CSR-dokumenter om bord. IMO har utarbeidet et standardskjema som inneholder 16 punkter. Når det inntrer endringer i et av punktene, skal det meldes til flaggstaten på FORM 2, KR-IMO-02. For nybygg starter CSR historikken ved innsending av Application for CSR, KR-IMO-01.Se IMOs liste over hvilke sertifikater og dokumenter som skal befinne seg om bord. Det er ikke krav til innsending av FORM 2/Application for CSR i originalformat.

 c. FORM 3

 Vær oppmerksom på at hvert eneste CSR-dokument skal være vedheftet FORM 3, KR-IMO-03: Indeks over meldte endringer til det spesifikke dokumentet. Det er ikke krav til innsending av FORM 3 i originalformat.

 d. CSR historikk

 Ved flaggskifter vennligst påse at en kopi av skipets CSR-historikk (inkludert «Closed CSR») sendes til post@nis-nor.no.

11. Gebyr for registreringen per 1. januar 2024

Kr. 4 099, -
Kr. 2 884, - per pantedokument til registrering.

Faktura sendes ut i etterkant. Fakturamottaker bes fylle ut "betalingsinformasjon", KR-0070 slik at vi fakturerer riktig. Send til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

I tillegg kommer førstegangs- og årsgebyr basert på skipets nettotonnasje, samt gebyrer for dispensasjonssøknader og særskilte sertifikater jf. Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff/ gebyrforskrift.

12. Nasjonalitetsbevis

Skipsregistrene utsteder et midlertidig nasjonalitetsbevis per registreringstidspunktet, og sender en PDF-kopi direkte om bord/dit eier måtte be om. Det midlertidige beviset ettersendes ikke i original.

Endelig nasjonalitetsbevis utstedes så snart saken er godkjent av registerfører. Det endelige beviset sendes ut for oppbevaring om bord.

13. Viktig å vite

Språk

Alle dokumenter, notarialbekreftelser osv. skal være utstedt på skandinavisk, engelsk eller oversatt av offentlig godkjent translatør jf. forskrift om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister § 17.

Alle dokumenter knyttet til registreringen må sendes direkte til skipsregistrene

Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene
Postboks 73 Nygårdstangen
5838 BERGEN

Vi ber om at originaldokumenter i størst mulig grad sendes registrene samlet.

Ta kontakt og vi vil guide deg gjennom registreringsprosessen

Tlf. 52 74 50 00
post@nis-nor.no

14. Maritime sertifikater

Sjøfartsdirektoratet utsteder maritime sertifikat. Les mer om sertifikater for flyttbare innretninger her.

15. Kvalifikasjonskrav

Mannskapet skal minst inneha kvalifikasjoner som angitt i kvalifikasjonsforskriften av 22.12.2011 nr 1523. Sertifikatpliktig personell skal enten inneha norsk sertifikat eller ha en norsk påtegning på sitt nasjonale sertifikat. Se nærmere veiledning om påtegning her. Spørsmål om personellsertifikater bes rettet underavdeling for utdanning, sertifisering og bemanning, tlf. 52 74 50 00.

16. Husk også å søke om radiolisens

Telenor Kystradio tildeler lisens til alle norske fartøy og offshoreinstallasjoner. Informasjon, søknader og kontaktdetaljer finner du her.