Hvilke type reaksjoner kan jeg finne på Min side fartøy?

Sjøfartsdirektoratet utsteder fire typer reaksjoner:

  • pålegg
  • kommentarer
  • avvik
  • observasjoner

Pålegg og kommentarer utstedes i forbindelse med saksbehandling og inspeksjoner.

Avvik og observasjoner utstedes i forbindelse med revisjon av sikkerhetstyringssystemer.

Pålegg

Et pålegg er et enkeltvedtak som binder rederens plikter innen en gitt tidsramme.

Et pålegg er en reaksjon ved brudd på regelverk knyttet til gjeldende sertifikat eller tillatelser.

Dersom et pålegg ikke overholdes, kan Sjøfartsdirektoratet iverksette sanksjoner som å ugyldiggjøre sertifikater og gi dagbøter.

Et pålegg er et enkeltvedtak i samsvar med forvaltningsloven og kan påklages.

Kommentarer

En kommentar er i første omgang en veiledning.

Vanligvis blir mulige feil eller mangler i henhold til regelverket påpekt. Eventuelt må ytterligere dokumentasjon eller bekreftelser legges frem.

En kommentar benyttes ofte på skip under bygging/ombygging eller ved lengre verkstedsopphold.

En kommentar er ikke et enkeltvedtak i samsvar med forvaltningsloven og kan ikke påklages før det eventuelt er omgjort til et pålegg.

Avvik

Sjøfartsdirektoratet kan utstede to typer avvik:

Avvik

Et avvik er en observert situasjon der det foreligger objektive bevis for at et bestemt krav ikke er oppfylt.

Et avvik er et enkeltvedtak i samsvar med forvaltningsloven og kan påklages.

Alvorlige avvik

Et alvorlig avvik er et identifisert avvik som utgjør en alvorlig trussel mot sikkerheten for menneskeliv, skip og miljø. 

Alvorlig avvik er et avvik som gjenspeiler alvorlig svikt i etterlevelse av sikkerhetsstyringssystemet, og som krever umiddelbare korrigerende tiltak, eller et avvik i form av manglende effektiv og systematisk gjennomføring av et krav i ISM-koden.

Et alvorlig avvik er et enkeltvedtak i samsvar med forvaltningsloven og kan påklages.

Observasjoner

En observasjon er en konstatering av at noe i systemet er fulgt "noe mangelfullt" og underbygges av objektive bevis.

Dette kan også være forhold som kan føre til avvik dersom det ikke iverksettes tiltak.

En observasjon er ikke et enkeltvedtak i samsvar med forvaltningsloven og kan derfor ikke påklages.

Hvor finner jeg reaksjoner utstedt på mine fartøy?

På forsiden av Min side fartøy kan du velge det fartøyet du ønsker å se nærmere på.

Når du går inn på et fartøy, finner du fanen REAKSJONER.

Ved siden av REAKSJONER står det et tall hvis det er noen åpne reaksjoner.

For eksemplet over er det 13 åpne reaksjoner.

Når du trykker på fanen, vil du få opp alle åpne reaksjoner for dette fartøyet.

Standard visning er alle åpne reaksjoner.

Du kan også velge å se de ulike reaksjonstypene ved å trykke på knappene for avvik, pålegg, kommentarer og observasjoner.

Hvis du ønsker en oversikt over de reaksjonene som er lukket, trykker du på knappen "Lukket".

Hvordan kan jeg stille spørsmål vedrørende en reaksjon?

Hvis du har spørsmål som gjelder en reaksjon, kan du sende inn disse ved å trykke på "Historikk og dialog" til høyre i reaksjonen.

Du vil da få opp dette dialogvinduet, der du vil se hva som har skjedd i saken tidligere.

I eksemplet over står det at pålegget er utstedt, og hvem som har utstedt det.

I feltet "Kommentar" kan du stille spørsmål knyttet til pålegget.

Når du har gjort det, vil det du har sendt inn, bli en del av dialogen.

Sjøfartsdirektoratet vil motta meldingen din. De kan også se hvem som har sendt meldingen.

Når de har besvart meldingen, vil du kunne se svaret i denne dialogboksen.

 

Det vil også bli sendt en e-post til deg med melding om at Sjøfartsdirektoratet har besvart ditt spørsmål.

NB! Utsendelse av e-post forutsetter at du har krysset av for at du skal motta e-post fra Min side fartøy tilknyttet dette fartøyet.

Finne historikk og dialog for en lukket reaksjon

Når en reaksjon er lukket, vil du finne historikk og dialog knyttet til denne ved å gå til lukkede reaksjoner (se over).

Her vil du finne hele historikken og dialogen knyttet til reaksjonen.

Årsaken til at en reaksjon blir lukket, vil også finnes her.

Hvordan besvarer jeg en reaksjon?

Bestille ny kontroll om bord i fartøyet

Sjøfartsdirektoratet kan utstede reaksjoner der lukking forusetter en ny kontroll om bord.

For denne type reaksjoner kreves det at en inspektør fra Sjøfartsdirektoratet kommer om bord i fartøyet for å se til at nødvendige utbedringer er gjort.

NB! Det er saksbehandler/inspektør hos Sjøfartsdirektoratet som foretar lukking av denne typen reaksjoner.

Hvordan bestiller jeg ny kontroll om bord?

På Min side fartøy vil du i forbindelse med pålegget finne knappen "Bestill ny kontroll om bord".

Når du trykker på knappen, vil du få opp denne dialogen.

Her vil du kunne sende inn en forespørsel om ny kontroll om bord.

Det er også mulig å legge ved dokumentasjon som inspektøren kan ta stilling til i forbindelse med inspeksjonen.

Laste opp påkrevet dokumentasjon

Sjøfartsdirektoratet kan utstede reaksjoner der lukking forutsetter bekreftelse ved dokumentasjon.

For denne typen reaksjoner kreves det at eier dokumenterer at de nødvendige utbedringene er gjort.

NB! Det er saksbehandler/inspektør hos Sjøfartsdirektoratet som foretar lukking av reaksjonen.

Hvordan laster jeg opp dokumentasjon?

Dokumentasjonen lastes opp på utstedt reaksjon på Min side fartøy.

Dette gjøres ved å trykke på knappen "Last opp dokument".

Du vil da få opp denne dialogboksen. Her kan du legge til filer og/elelr legge inn en melding.

Mens opplastingen skjer, ser du dette.

Når opplastingen er ferdig, vil du få en bekreftelse på dette.

Du vil også kunne se hvilke filer du har lastet opp.

Her ser du hvilke filer som er lastet opp.

Lukke pålegget

Sjøfartsdirektoratet kan utstede reaksjoner der lukking forutsetter bekreftelse fra rederi/fører.

For denne typen reaksjoner kan rederiet eller føreren lukke reaksjoner selv.

Hvordan lukker jeg en reaksjon?

For å lukke denne type reaksjoner trykker du på knappen "Bekreftelse av egenkontroll".

Du vil da få opp dette vinduet.

Når du trykker på "Bekreft", vil reaksjonen lukkes.

I "Historikk og dialog" under lukkede reaksjoner vil du finne en bekreftelse på at pålegget er lukket av rederiet/føreren.