I lang tid har våre største og viktigste næringer vært knyttet til havet. Kunnskapen og erfaringene som er samlet gjennom århundrene må vi bygge videre på. En grønn norsk fiskeflåte er mulig ikke minst på grunn av våre fortrinn i den maritime næringen. Ved å redusere utslippene våre kan vi ta bedre vare på havet, og alt som lever i det, slik at nettopp havet kan være vår viktigste ressurs også i fremtiden.    

Halvering av klimagassutslipp 

Regjeringens mål er at klimagassutslipp i fiskeri og innenriks sjøfart skal halveres innen 2030. Økte satser for CO2-avgifter innen fiskeri er innført. Regjeringen har som mål å innføre tiltak for å stimulere til bruk av mer miljøvennlige framdriftsløsninger.  

Støtteordninger 

Enova gir støtte til flere prosjekter innen fiskerinæringen som har som mål å redusere energiforbruk og klimagassutslipp fra fiskefartøy. Ett eksempel er tildelingen av støtte til satsingen på utbygging av landstrøm i norske havner. Mye ligger derfor til rette for et grønt skifte i fiskerinæringa.  

Sjøfartsdirektoratet legger til rette for grønn teknologi 

Å ivareta sikkerheten og bidra til et renere miljø til sjøs er et overordnet mål for Sjøfartsdirektoratet. Regelverket legger til rette for nye miljøvennlige løsninger. Vi ser gjerne at du er den neste som får sertifisert et fiskefartøy med alternativ fremdrift hos oss. 

Sjøfartsdirektoratet har god kompetanse på fremdriftssystemer med bl.a. batteri og LNG. I flere år har vi utviklet regelverk og prosedyrer slik at en sertifiseringsprosess av fartøy med hybrid- og batteridrevet framdrift eller LNG-gass vil foregå tilsvarende som for et fartøy med konvensjonelt fremdriftssystem.  

 

Flere fiskefartøy har tatt i bruk mer miljøvennlige fremdriftssystemer 

Sjøfartsdirektoratet har mange års erfaring med hybride fremdriftssystemer og har vært involvert i flere prosjekter som omfatter denne teknologien: 

  • Karoline – en sjark som benytter elektrisk framdrift. Båten er 11 meter lang og har vært i drift siden 2015. Dieselgenerator brukes for å seile til og fra fiske, og batteriene benyttes under fiske og ved ferdsel mellom fiskemottak. Batteripakken på 195 kWh lades ved å koble til landstrøm når båten ligger til kai.  
  • Angelsen Senior - en garnbåt som benytter dieselelektrisk framdrift. Båten ble bygget i 2017 og har en lengde på 21 meter.  Båten skal driftes slik at dieselgeneratoren benyttes under lengre transittetapper og tyngre operasjoner. Batteriene har en samlet kapasitet på 270 kWh, skal brukes under fiske og mindre krevende operasjoner og skal lades av dieselgeneratorene.   

 

 Libas blir første fiskebåt med gass- og batteridrift
Foto: Illustrasjonsfoto av Libas, Salt Ship Design

Nye Libas vil bli det første fiskefartøyet med LNG som drivstoff. Fartøyet er en kombinert snurper/tråler og har en lengde på 88 meter. Fartøyet har en batteripakke på 500 kWh som vil gjøre det mulig å bruke lastutjevningsteknologi og unngå bruk av forbrenningsmotor når fartøyet ligger til kai. 

 

Erfaringer fra disse og andre prosjekter er at bruk av batteriteknologi om bord på fiskefartøy har tydelige fordeler, både for mannskap, rederi og miljø:  

  • Forbedrede arbeidsforhold - når batterier brukes til framdrift, vil støy og vibrasjoner reduseres kraftig i forhold til ved bruk av forbrenningsmotor 
  • Reduserte utslipp – utslipp av forurensende gasser fra fiskefartøy vil reduseres hvis batteriteknologi benyttes 

  • Lavere drivstofforbruk – ved å kombinere bruk av forbrenningsmotor med batteriteknologi vil forbruk av drivstoff kunne reduseres