For å hindre eller beskytte fartøyet mot terrorhandlinger og piratvirksomhet kan væpnet vakthold tas i bruk etter en risikovurdering og etter konsultasjon med skipsfører.

Det er rederiet som treffer beslutning om bruk av private væpnede sikkerhetsvakter, og rederiene plikter å foreta en nøye vurdering av vaktselskapets og vaktenes egnethet. Rederiet skal ta hensyn og følge så langt som mulig IMOs retningslinjer ved utvelgelse og bruk av private, væpnede sikkerhetsvakter.

Krav til dokumentasjon

Før væpnede vakter tas om bord skal rederiet for orienteringsformål sende inn følgende dokumentasjon til Sjøfartsdirektoratet:

  1. En begrunnelse for hvorfor industriens retningsgivende preventive tiltak ikke anses å være tilstrekkelige og at det er et behov for væpnede vakter.
  2. En vurdering av vaktselskapets og vaktenes egnethet, dokumentert med vaktselskapets egne prosedyrer for rekruttering og trening av personell.
  3. Prosedyrer for anskaffelse, bruk, vedlikehold, oppbevaring og transport av utstyr, herunder skytevåpen og ammunisjon, relevant for det aktuelle oppdraget.
  4. Bekreftelse på at vaktene har nødvendige kvalifikasjoner og opplæring, herunder trening med skytevåpen, for det aktuelle oppdraget.

Dokumentasjonen skal sendes til post@sdir.no så snart behovet for vakttjeneste er avklart. Dokumentasjonen skal også oppbevares om bord.

Sjøfartsdirektoratet ønsker av personvernhensyn ikke å motta pass eller annen dokumentasjon som inneholder vaktenes personopplysninger.  Vi ber derfor om at kaptein eller rederi kun sender inn en bekreftelse på at forskriftens krav §20 (2) b) 4 at vaktene har fylt 18 år, kan identifisere seg og fremlegge vandelsattest av nyere dato (…), er verifisert og dokumentert.

For å redusere mengde dokumentasjon som må sendes inn ved hver melding om planlagt bruk av væpnede vakter, kan rederier som bruker de samme vaktselskapene over tid, sende inn vaktselskapets prosedyrer til Sjøfartsdirektoratet. Rederiet mottar da et saksnummer fra Sjøfartsdirektoratet som kan benyttes neste gang det samme vaktselskapet skal benyttes. Informasjonen som varierer fra transitt til transitt, skal likevel sendes inn sammen med meldingen om at væpnete vakter skal tas om bord.

Sjøfartsdirektoratet har laget et skjema som kan benyttes som sjekkliste for å sikre at kravene i forskriften overholdes. Utfylt sjekkliste kan sendes inn til Sjøfartsdirektoratet med øvrig dokumentasjon.

Norske myndigheter godkjenner ikke vaktselskaper, men Sjøfartsdirektoratet kan ved behov bekrefte at vi ikke har innvendinger mot at spesifikke vaktselskap benyttes.
Dersom Sjøfartsdirektoratet får kunnskap om at et navngitt vaktselskap ikke kan anses som egnet til å benyttes på norskregistrerte skip, kan Sjøfartsdirektoratet treffe vedtak om at rederier ikke kan benytte dette selskapet.

Våpentillatelse

Rederi som vurderer å ta i bruk væpnede vakter på sine skip må først søke om våpentillatelse etter våpenforskriften § 5-8. Rederiet kan søke om tillatelse selv om det ikke er besluttet å inngå kontrakt om kjøp av væpnet vakttjeneste med et konkret vaktselskap. Søknaden fremsettes overfor politimesteren i det politidistrikt hvor rederiet eller driftsselskapet har hovedsete, eventuelt i det politidistrikt hvor den stedlige representanten for eieren har sin registrerte adresse.