Tilrettelegging er aktuelt dersom fastlege har utstedt gradert sykmelding (delvis sykmelding). Fastlegen har imidlertid ikke myndighet til å bestemme rederiets tilretteleggingsplikt. Det vil i praksis si at arbeidstakeren må sykmeldes 100 % dersom rederiet ikke kan legge til rette for at arbeidstakeren jobber redusert eller med arbeidsoppgaver som er tilpasset sykdommen.

Skipssikkerhetsloven stiller krav til skipet som arbeidsplass, og gir regler om tilrettelegging for den enkelte. Det fremgår av skipssikkerhetsloven § 22 at arbeidet om bord skal tilrettelegges slik at det tas hensyn til den enkeltes forutsetninger for å kunne utføre arbeidet på en måte som er sikkerhetsmessig forsvarlig. Av dette følger også at tilretteleggingsplikten ikke går lenger enn det som er sikkerhetsmessig forsvarlig.

Alle arbeidstakere på skip skal ha godkjent helseerklæring. Ved gradert sykemelding påhviler det både arbeidstaker og arbeidsgiver en plikt til å vurdere om helsekravene fortsatt er oppfylt. Ved tvil skal arbeidstakerens helse vurderes på nytt av sjømannslege.

Hva betyr tilretteleggingsplikten for rederiet?

Dersom arbeidstakeren har gradert sykmelding, men fortsatt har helseerklæringen i behold, skal rederiet vurdere om det kan legges til rette for at arbeidstakeren utfører arbeid i sykmeldingsperioden. Dersom rederiet ikke kan legge til rette for dette, er løsningen som nevnt ovenfor en 100 % sykmelding.

Det er ikke regulert i Sjøfartsdirektoratets regelverk hvordan rederiet skal løse denne problemstillingen i praksis, og rederiet må foreta en konkret vurdering av hva som er den beste løsningen i den enkelte sak.

Ved tilretteleggingen skal det tas hensyn til den sykmeldtes forutsetninger for å kunne utføre arbeidet på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte, og det skal blant annet ses hen til den sykmeldtes kompetanse, erfaring, samt fysiske, psykiske og helsemessige forutsetninger.

Tilretteleggingen kan også innebære en omplassering til annet arbeid i rederiet.

Særskilt om tilrettelegging for sikkerhetsbemanning

Dersom den sykmeldte inngår i sikkerhetsbemanningen om bord, vil det av sikkerhetsmessige hensyn som hovedregel ikke være aktuelt med gradert sykmelding. Dette fordi det kreves at de som inngår i sikkerhetsbemanningen om bord kan fungere i sin sikkerhetsfunksjon både ved arbeid og ved hvile mellom skiftene.

Når sykdommen er av en slik art at den sykmeldte ikke kan være i beredskap i hvileperiodene, tilsier altså sikkerhetsmessige hensyn at vedkommende ikke kan være en del av sikkerhetsbemanningen.

Hva betyr dette for deg som arbeider på skip?

Dersom du blir delvis sykmeldt må du kontakte rederiet og avklare om tilrettelegging er mulig.

Dersom rederiet vurderer at det ikke er sikkerhetsmessig forsvarlig at du arbeider om bord i sykmeldingsperioden, må du ta kontakt med fastlege og få en full sykmelding.