Hva er forskjellen på klage og søknad om dispensasjon?

KLAGE
Du kan klage på sjømannslegens vedtak dersom du mener at sjømannslegen har gjort en feil i saksbehandlingen. Det kan være at legen f.eks. har

1. tolket forskriften med vedlegg feil,
2. brutt med forvaltningslovens krav til saksbehandling,
3. utøvd et for strengt skjønn, eller
4. ikke har utredet saken tilstrekkelig

En klage rettes til sjømannslegen som har fattet vedtak om udyktighet/begrenset helseerklæring. Sjømannslegen har plikt til å vurdere om vedtaket bør endres eller opprettholdes, og hvis det opprettholdes, forberede saken for behandling i Fagnemnda for helsesaker.

I klagen må du anføre hva det er du klager på, og gi dine grunner og argumenter for at klagen din bør tas til følge.

 

SØKNAD OM DISPENSASJON
Du kan søke om dispensasjon fra ett eller flere helsekrav dersom du har fått en udyktighetserklæring eller begrenset helseerklærng, og likevel mener deg helsemessig skikket til å arbeide til sjøs. Du bør begrunne hvorfor du mener at du oppfyller helsekravene.

En søknad om dispensasjon rettes til sjømannslegen som fattet vedtaket om udyktighet/begrenset helseerklæring. Sjømannslegen har plikt til å vurdere om vedtaket bør endres eller opprettholdes, og hvis det opprettholdes, foreberede saken for behandling i Fagnemnda for helsesaker.

 

KLAGE OG SØKNAD OM DISPENSASJON
Du kan klage på sjømannslegens vedtak og søke om dispensasjon samtidig. Skulle klagen ikke vinne fram, vil Fagnemnda vurdere om det kan innvilges dispensasjon.

 

TYDELIGGJØRING
Det må være tydelig om du klager eller søker om dispensasjon, eller begge deler. Dersom du har klaget på sjømannslegens vedtak og ikke får medhold, vil Fagnemnda ikke gå videre med å vurdere dispensasjon fra helsekravene uten at det klart framgår at du faktisk også ønsker å få vurdert dispensasjonsmuligheten.

 

KONSEKVENSER
En konsekvens av å søke dispenasjon fra helsekrav kan være å få en svært begrenset helseerklæring. Dersom du f.eks. har fått en permanent udyktighetserklæring, klager eller søker dispensasjon og får medhold, vil du kunne få begrensninger i stilling, fartsområde, gyldighetstid eller satt særlige vilkår for å arbeide om bord. Disse begrensningene kan innskrenke din mulighet til ansettelse. Når Fagnemnda vurderer helsemessig skikkethet, kan det hende du får en erklæring som gjør at du ikke lenger kan være f.eks. nautiker, men fortsatt kan inneha en sikkerhetsfunksjon eller utføre annet arbeid om bord. Det kan bety at du i realiteten ikke kan arbeide på fartøy, selv om du har helseerklæring.

Tidsfrist

Frist for å klage på sjømannslegens vedtak er tre uker etter at en er gjort kjent med vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29.

For søknad om dispensasjon er det ingen tidsfrist.

Krav om skriftlighet og dokumentasjon

Både søknad om dispensasjon og klage på sjømannsleges vedtak skal være skriftlig, og signeres av arbeidstakeren. Søknad/klage sendes til sjømannslegen som fattet vedtaket om udyktighet eller begrenset helseerklæring.

Arbeidstakeren må begrunne søknaden/klagen og skrive hva som ønskes endret. I tillegg vedlegges informasjon om arbeidstakers stilling, arbeidsoppgaver (herunder funksjon ved brann og evakuering), eventuell sikkerhets- eller maskin-/brovaktsfunksjon, type fartøy, arbeidstid, bemanning og fartsområde.

Her finner du skjema som kan benyttes ved klage på sjømannslegens vedtak og/eller søknad om dispensasjon fra krav til helse.

Sjømannslegens ansvar

Sjømannslegen vurderer om vedtaket om udyktighet eller begrenset helseerklæring skal opprettholdes eller endres.

Dersom vedtaket opprettholdes, forbereder sjømannslegen saken for behandling i en fagnemnd, og sender arbeidstakers søknad til Sjøfartsdirektoratet sammen med sin faglige vurdering og annen relevant dokumentasjon (jf. veiledning til forskrift om helseundersøkelse på skip pkt. 12.3 og 12.4.)

Sjømannslegen har ansvar for å sørge for at saken er så godt opplyst som mulig før den sendes videre. Dette innebærer at sjømannslegen må vedlegge sin individuelle risikovurdering i saken, alle relevante medisinske opplysninger og sin begrunnede anbefaling til fagnemnda.

Sjømannslegen har en veiledningsplikt overfor arbeidstakeren etter forvaltningsloven § 11. 

Sjøfartsdirektoratets rolle

Sjøfartsdirektoratet tar imot, registrerer og videresender søknad/klage til en fagnemnd for vurdering og avgjørelse i saken. Dersom saken er mangelfullt opplyst, kan Sjøfartsdirektoratet be sjømannslegen og/eller arbeidstaker om ytterligere dokumentasjon før den oversendes til fagnemnda.

Fagnemnda

Fagnemnda har tre medlemmer og består av en lege som er fagnemndas leder, en representant fra et fagforbund, og en representant fra Sjøfartsdirektoratet, jf. forskrift om helseundersøkelse på skip § 13.

Fagnemnda vurderer saken på grunnlag av innsendt informasjon og dokumentasjon, og fatter vedtak. Alle saker blir individuelt vurdert mot kravene i forskrift om helseundersøkelse på skip §1, som er forskriftens formålsparagraf. Fagnemnda innvilger ikke dispensasjon fra § 1, og heller ikke dispensasjon fra kravene som er satt i en bindende internasjonal minimums-standard (p.t. krav til syn).

Sjøfartsdirektoratet registrerer fagnemndas vedtak og sender det til arbeidstaker og sjømannslege. Sjømannslegen utsteder deretter helse- eller udyktighetserklæring i samsvar med fagnemndas vedtak.

Det er ikke klagerett på fagnemndas vedtak.

Behandlingstid

Normal saksbehandlingstid er fra én til tre måneder.

Har arbeidstakeren noe ansvar i ettertid?

Du har plikt til å medbringe fagnemndvedtaket til sjømannslegen slik at vedkommende kan utstede enten en udyktighets- eller helseerklæring i samsvar med vedtaket.

Videre er du ansvarlig for å medbringe fagnemndvedtaket til alle fremtidige helseundersøkelser.

Loss of Licence

Søknad om dispensasjon fra helsekrav må ikke forveksles med krav om erstatning som følge av tap av helseattest (Loss of Licence). Denne er en del av en tarifforhandlet forsikringsordning som arbeidsgiver kan ha for sine ansatte. Ordningen ligger således utenfor Sjøfartsdirektoratets ansvarsområde.

Ta kontakt med arbeidsgiver eller fagforbund ved spørsmål om Loss of Licence.