Hvilke skip omfattes av ordningen?

Avklaringer i tilskuddsordning for sysselsetting av sjøfolk

Skip under 15 meter som ikke har krav til målebrev, er ikke omfattet av virkeområdet til tilskuddsordningen, jf. forskrift om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs § 2 første ledd bokstav c.

Det er kun seilskip over 498 BT som driver med undervisning, som del av sin virksomhet, som er omfattet av unntaket i forskriften § 2 annet ledd bokstav c.

Departementet vil ved neste revisjon tydeliggjøre bestemmelsene i forskriften.

Tilskudd kan gis til alle organisasjoner som har drift av skip i norsk ordinært skipsregister (NOR) eller norsk internasjonalt skipsregister (NIS) dersom organisasjonen:

 1. har arbeidsgivernummer i Pensjonstrygden for sjømenn
 2. utbetaler løpende lønn til hele sikkerhetsbemanningen
 3. har skip over 100 BT
 4. oppfyller krav til opplæringsstillinger i § 5
 5. oppfyller krav til tilskuddsberettigede arbeidstakere til sjøs i § 6
 6. har skip som kommer inn under en av modellene i § 8 til § 15.
 7. seilskip over 498 BT som driver med undervisning, som del av sin virksomhet

Ordningen omfatter også skip, med unntak av slepebåter og mudringsfartøy, som er på verksted, klassing, har ledige perioder mellom kontraktsoppdrag eller ligger i varmt opplag forutsatt at vilkårene i første ledd er oppfylt.

Nedenstående skip omfattes ikke av ordningen:

 1. fiske- og fangstfartøy
 2. skip som utelukkende utfører offentlige oppgaver eller som eies eller leies av det offentlige
 3. skip som mottar annet offentlig tilskudd, med unntak av skoleskip jf. § 12
 4. skip som gjør leteboring eller utvinning
 5. skip under 15 meter som ikke har krav til målebrev