Fartsområder

En båt som er under 6 meter kan kun brukes i fartsområde fjordfiske. Dette gjelder også åpne båter uansett størrelse.

En lukket båt mellom 6 og 8 meter kan brukes i fjordfiske, kystfiske og bankfiske I.

Kart over fartsområdene finner du her. Velg først "temalag", deretter "fartsområder fiskefartøy" og så huker du av for de aktuelle fartsområdene du vil se.

Det er ulike krav til utstyr i fartsområdene. Se egen boks om dette (radio- og redningsutstyr) lenger nede på denne siden.

Fartsområde fjordfiske

Regelverk

Fjordfiske er definert i § 21 i forskrift om fartsområder:

Fiske og fangst i farvann på den norske kyst hvor åpne havstrekninger ikke er over 5 nautiske mil (jf. vedlegg III), eller åpent farvann inntil 3 nautiske mil fra havn eller annet beskyttet farvann.

Vedlegg III dekker hele kysten og drar linjer mellom geografiske punkt. Alt innenfor disse linjene er Fjordfiske.

Andre del av § 21, havn eller annet beskyttet farvann, er et beskyttet område som kan brukes til havn eller søke ly (nødhavn), og behøver ikke begrenses til en havn som definert i havne- og farvannsloven der det foregår havnevirksomhet. Det betyr at fartøy som er mindre enn tre mil fra havn eller annet beskyttet farvann, også er i fjordfiske selv om dette området er utenfor linjene i vedlegg III.

Kartet vi har tegnet i kartløsningen er et teoretisk minimum for fjordfiske. Det betyr at det kan være mulig å fortsatt være i fjordfiske selv  om det ikke er tegnet inn i kartet, nettopp fordi det avhenger av om man kan anses å være "tre mil fra beskyttet farvann".  

Radio- og redningsutstyr

Krav til radio- og redningsutstyr er avhengig av hvilket fartsområde båten brukes i. I oversikten det er lenket til under kan du se hva som gjelder i de forskjellige fartsområdene.

Oversikt over det radio- og redningsutstyr som kreves i de ulike fartsområdene

Navigasjonsutstyr og lanterner

Krav til navigasjonsutstyr står i kapittel 8 i sjarkforskriften

Merk at alt utstyr skal være rattmerket (typegodkjent).

Fiskebåter skal ha lanterner som bestemt i Sjøveisreglene. For båter under 8 meter er det spesielt regel 23 (c) og regel 26 som er aktuelle. Merk at regel 26 gjelder for fartøy som holder på med å fiske, og at "holder på med å fiske" er definert som:

  • ethvert fartøy som fisker med garn, liner, trål eller andre fiskeredskap som begrenser manøvreringsevnen, men omfatter ikke et fartøy som fisker med liner på slep eller andre fiskeredskap som ikke begrenser manøvreringsevnen.

Det betyr at ikke alle fiskebåter må ha lanterner ment spesielt for fiskefartøy. 

Det er krav om akustisk eller optisk kontrolltavle for lanternene. Dette gjelder likevel ikke dersom det er mulig å "stikke hodet ut vinduet/døra" for å sjekke om lanternene lyser som de skal. 

Skipsmedisin/førstehjelpsutstyr

Regelverk

Fartøy som opererer innenfor 20 nautiske mil av grunnlinja

Disse fartøyene kan velge ett av alternativene under:

  • Skipsmedisinenhet for Fartøygruppe C som samsvarer med vedlegg 1 og 2 i forskrift om skipsmedisin.
  • Nødvendig førstehjelpsutstyr, jf. §§ 4, 9 og 20 i forskrift om skipsmedisin. Reder må vurdere hva som er nødvendig utstyr, og det bør bl.a. tas hensyn til antall personer om bord, reisens varighet, fartsområde og type arbeid som utføres om bord. Det er ikke krav til at førstehjelpsutstyr skal kontrolleres årlig av lege/farmasøyt, men utstyret skal etterses, jf. § 20 i forskrift om skipsmedisin. Førstehjelpsutstyret bør bl.a kunne stoppe blødninger, nedkjøle hud ved brannskader (dersom det ikke er umiddelbar tilgang til kaldt vann) og skylle øyne ved kjemikaliesprut.

20 nautiske mil tilsvarer fartsområdene Fjordfiske, Kystfiske og deler av Bankfiske I.

Fartøy som opererer utenfor 20 nautiske mil av grunnlinja

Sjøfartsdirektoratet vil akseptere Skipsmedisinenhet for Fartøygruppe C også for fartøy under 15 meter som operere utenfor 20 nautiske mil.

Ifølge forskrift om skipsmedisin skal disse fartøyene ha en Skipsmedisinenhet for Fartøygruppe B, jf. § 9 og vedlegg 1 og 2. Vi ser flere utfordringer med dette i praksis.

Kravene til medisin og utstyr er uavhengig av fartøystørrelse, og passer dårlig til mindre fiskefartøy. Skipsmedisinenhet for Fartøygruppe B inneholder medisiner og utstyr som forutsetter medisinsk opplæring utover det mannskap om bord i mindre fartøy har krav til i dag.

Sjøfartsdirektoratet har ikke myndighet til å innvilge fraviksøknader fra krav i skipsmedisinforskriften. Fraviksøknader må sendes til Helsedirektoratet