Konstruksjon og utrustning

I utgangspunktet gjelder kravene til konstruksjon for fiskefartøy i sjarkforskriftens kapittel 2 for fiskebåter med største lengde 6 til 15 meter som er bygget etter 1. januar 1992, jf. § 3, første ledd, mens båter som er bygget før 1. januar 1992 skal oppfylle kravene som gjaldt på byggetidspunktet, jf. § 3, andre ledd. I tillegg til dette sier § 4, tredje ledd, at fartøy som forandres eller ombygges i vesentlig omfang skal oppfylle kravene til nytt fartøy.

Det er viktig å være oppmerksom på at dersom en omregistrerer et fritidsfartøy til fiskefartøy, så anses dette som en vesentlig forandring og båten må oppfylle kravene til nytt fartøy for å kunne få en byggebekreftelse.

 

Det er spesielt viktig å legge merke til § 4, første ledd, som sier at båtene skal være konstruert, dimensjonert og utrustet i henhold til Nordisk Båt Standard (1990). Dette innebærer at kravene i følgende avsnitt skal være oppfylt:

  • Y4 - Dører, luker og vinduer
  • Y5 - Lenseporter og skroggjennomføringer
  • Y6 - Vanntett oppdeling og lensing
  • Y7 - Ror og styring
  • Y10 - Aksel og propeller
  • Y12 - Innredning
  • Y13 - Personsikring
  • Y16 - Fortøyning og ankerutrustning
  • Y18-Y29 om styrkekrav, dimensjonering og bygging avhengig av hva som er aktuelt for fartøyet.
  • Y30 - Fiskebåttillegg

Dette betyr ikke at kravene i de andre kapitlene i Nordisk Båt Standard (1990) ikke skal være oppfylt, men at kravene som berører andre fagområder er spesifisert i andre deler av forskriften.

 

Sikkerhetstiltak

I tillegg til kravene som er spesifisert i forskriftens kapittel 2 og Nordisk Båtstandard, skal også kravene som er spesifisert i forskriftens kapittel 6. Sikkerhetstiltak være oppfylt. Her er det blant annet beskrevet krav til drenering, lukningsmidler og annet fastmotert utstyr.

 

Konflikter mellom Nordisk Båtstandard (1990) for yrkesbåter og forskriften

I tilfeller der det er konflikt mellom krav som er spesifisert i Nordisk Båtstandard og forskriften skal de kravene som gir høyest sikkerhetsstandard legges til grunn.

 

Åpne båter

Hvilke båter som skal regnes som åpen båt følger av definisjonen i Nordisk Båtstandard (1990) for yrkesbåter, avsnitt Y2, punkt 1.4. Åpne båter skal også oppfylle kravene som er beskrevet forskriften, samt kravene i Nordisk båtstandard (1990) som følger av forskriften. På samme måte som det er spesifisert at enkelte krav bare gjelder for en viss størrelsesgruppe, er det også spesifisert dersom et krav bare gjelder for lukkede båter. 

 

For å forenkle arbeidet med å vurdere om en åpen båt oppfyller kravene i Nordisk Båtstandard har Sjøfartsdirektoratett utarbeidet en egen sjekkliste for kontroll av åpne fartøy som kan finnes som vedlegg til skjemaet for byggebekreftelse.

 

CE-merking

Kravet om CE-merking av båter gjelder for fritidsfartøy. Det er ikke krav om at fiskefartøy skal være CE-merket. Kravene for å få CE-merking samsvarer ikke med kravene som er spesifisert i forskriften og Nordisk Båt Standard (1990) og det er derfor ikke sikkert at en båt oppfyller kravene i forskriften selv om den har CE-merke.

 

Stabilitet

Krav til stabilitet for fiskefartøy mellom 6 og 8 meter er beskrevet i sjarkforskriftens kapittel 4. Stabilitet og fribord. Her fremgår det tydelig at for lukkede fartøy skal det være utarbeidet stabilitetsberegninger i henhold til de øvrige paragrafene i kapitlet, mens åpne båter skal ha stabilitetsberegninger i henhold til kravene for åpne båter i Nordisk Båt Standard (1990). For båter som ble fiskeriregistrert før 1. januar 2015 kan stabilitetsberegninger være utarbeidet i henhold til regelverket som er spesifisert i § 26, andre ledd, som for eksempel Nordisk Båt Standard (1990). Det er da viktig å være oppmerksom på tilleggskravene i avsnitt Y30 - Fiskebåttillegg.

 

Spesielt for fartøy i fartsområde fjordfiske

På bakgrunn av en rimelighetsvurdering har Sjøfartsdirektoratet bestemt at lukkede fartøy under 15 meter som tilfredsstiller stabilitetskriteriene kun opp til 40 graders krenging kan gis fartøyinstruks for fartsområde Fjordfiske. I utgangspunktet gir ikke en reduksjon i fartsområdet lettelser i krav til stabilitet, men vi har i denne sammenheng sett hen til åpne fartøy, som maksimalt kan operere i fartsområde Fjordfiske, samt til stabilitetskrav for mindre arbeidsbåter.

Fribordsforhold

Når det kommer til fribordsforhold, skal alle fiskefartøy mellom 6 og 8 meter oppfylle kravene i Nordisk Båt Standard (1990), avsnitt Y3, jf. § 31 og § 35 i sjarkforskriften, samt kravene til nedlastingsmerker i NBS (1990) avsnitt Y2, jf. § 35.