Hvor finner jeg kravene?

Kapittel 3 i forskrift 22. november 2013 nr. 1404 om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde omhandler krav knyttet til brann, maskineri og elektro.

Denne gjelder i utgangspunktet for fartøy bygd etter 2. januar 1988, men enkelte bestemmelser gjelder også for de som er bygd før dette.

Fartøy bygget før 2. januar 1988 skal tilfredsstille krav i forskrift 3. desember 1979 om sikringstiltak mot brann på skip, del VI: Spesielle bestemmelser for fartøy under 25 tonn. Denne forskriften erstattet forskrift fra 1964 og kravene ble gjort gjeldende også for eksisterende fartøy, se § 86.

Installasjonsbevis for elektrisk anlegg

Fartøy med største lengde over 6 meter, bygget etter 1967, har krav til installasjonsbevis for det elektriske anlegget. Installasjonsbeviset må fornyes ved eventuell endring av det elektriske anlegget. Kontrollen skal utføres av elektroinstallatør (minimum gruppe L), og det utstedes installasjonsbevis fastsatt av Sjøfartsdirektoratet. 
Les mer om dette her:

Faktaark informasjon om kontroll av elektrisk anlegg fiskefartøy under 15 meter

Slokkeanlegg i maskinrom

Trefartøy under 10,67 meter største lengde der maskinrommet ikke er isolert skal ha installert slokkesystem. Det aksepteres system med automatisk utløsning forutsatt at:

- anleggsleverandør bekrefter at systemet er egnet til bruk om bord i fartøy

- systemet er beregnet for å slokke brann i maskinrom

- systemet ikke er til fare for personlig sikkerhet

- systemet dekker området som skal beskyttes (volum av maskinrom)

- leverandørens retningslinjer for installasjon, bruk, vedlikehold og levetid overholdes

- dokumentasjonen på det overnevnte oppbevares ombord

Brannslokningsapparater

Fartøyet skal ha minst to godkjente brannslokningsapparater på minst 6 kg. I tillegg skal det være minst en reserveladning, eller et reserveapparat, for hver type som er plassert om bord. Apparatene skal gjennomgå årlig kontroll i henhold til NS3910, jf. § 17 i forskrift 1404. 

Installasjon av ikke-påkrevd utstyr

Installasjon av «ikke godkjent» brannsikringsutstyr

Sjøfartsdirektoratet kan akseptere at det installeres brannsikringsutstyr om bord i fartøyet som ikke er godkjent forutsatt at dette utstyret er i tillegg til kravene som stilles i forskriften og at utstyret ikke under noen omstendigheter kan medføre skade på mennesker eller miljø. «Ikke godkjent» utstyr som installeres i tillegg til påkrevd utstyr må ikke redusere virkningen av det påbudte brannsikringsutstyret.

Om « ikke godkjent» utstyr installeres, skal brukerveiledninger, vedlikeholdsrutiner og retningslinjer fra fabrikant/produsent følges, og dokumentasjonen skal oppbevares om bord. Det skal kunne fremlegges dokumentasjon (datablad etc.) på at utstyret ikke medfører fare for helse og eller miljø under noen omstendigheter.

EIAPP (Engine International Air Pollution Prevention) sertifikat

Det er krav til at alle motorer over 130kw som er installert etter 01.01.2000 skal ha EIAPP sertifikat.

Informasjon om dette er beskrevet i rundskrivet Dieselmotor med effekt over 130 kW og krav til EIAPP sertifikat.