Sikkerhetskultur og risikoforståelse er årets fokusområde i 2021

  • Publisert: 14.01.2021

Sjøfartsdirektoratets fokusområde for 2021 er sikkerhetskultur og risikoforståelse. I årsaksanalyser etter ulykker ser vi ofte at ulik forståelse eller oppfatning av risiko er viktige bakenforliggende faktorer.

Folk på jobb på oppdrettsanlegg
FOTO: STEINAR HAUGBERG, SJØFARTSDIREKTORATET

Vi ser ofte at det enten mangler risikovurdering av arbeidsoperasjoner om bord, eller at risikovurderingene som er utført er mangelfulle. Risikovurderingene skal være styringsverktøy i sikkerhetsarbeidet om bord, og skal avdekke farer og beskrive forebyggende tiltak.

— Det er flere grunner til at vi har valgt å fokusere innsatsen på sikkerhetskultur og risikoforståelse. Sikkerhetskulturen er selve ryggsøylen i sikkerhetsarbeidet. Det er sentralt at de som skal utføre jobben og betjene utstyret har en omforent forståelse av faremomentene jobben medfører og at de er enige om hvilke forhåndsregler som skal tas. Dette krever involvering og ansvarliggjøring, og ikke minst en god sikkerhetskultur, sier Sjøfartsdirektør Lars Alvestad. 

— Vi ønsker å øke fokus på den helhetlige tankegangen i sikkerhetsarbeidet, viktigheten av å bygge en god sikkerhetskultur og etablere gode verktøy for å håndtere risiko. Vi ønsker også å fremme betydningen av kvalitet og involvering i risikovurderingsarbeidet. Det er viktig å ha en felles forståelse av risikofaktorer og forebyggende tiltak, tilføyer prosjektleder Torben Vik. 

Særlig fokus på vedlikehold av kritiske systemer

En god sikkerhetskultur innbefatter også alle sikkerstyringssystemer om bord, inkludert vedlikeholdssystemer. Svikt i kritiske systemer kan være en direkte årsak til mer alvorlige hendelser som for eksempel grunnstøting, kollisjon, og kontaktskade. Direktoratet får jevnlig melding om fartøy som ligger og drifter, og selv om mange får maskinen i gang igjen, finnes det flere tilfeller hvor dette ikke er tilfellet. Hendelsestypen kan også ha storulykkepotensial som for eksempel Viking Sky, eller Tide Carrier.

Vedlikehold av utstyr og skip er en viktig barriere for å sikre trygg drift av skip. Stadig færre fartøy kan gjennomføre mer omfattende vedlikehold av maskineri i den daglige driften, og større vedlikehold gjennomføres i all hovedsak når fartøyet er på verksted for sertifikatbesiktelser.

Ikke alle tilfeller av svikt i kritiske systemer skylles vedlikehold, men med gode vedlikeholdsrutiner skaffer rederiet seg også god kunnskap om maskineriets svakheter og styrker.

Krav til sikkerhetsstyringssystem, krever at kritiske system og utstyr er identifisert og vedlikeholdt. Vedlikehold skal være satt i system og vedlikeholdsarbeid som utføres skal være sporbart.

Utstyr om bord på nyere fartøy blir også stadig mer avansert og sensorstyrt. Det er derfor viktig å drive systematisk vedlikehold og ha kompetanse på ny teknologi. Eldre fartøy har gjerne ikke like avansert maskineri og utstyr, men alderen gjør at deler blir slitt eller krever ekstra vedlikehold og omtanke.

Slik fartøyene utvikler seg i dag, er mer og mer av utstyret integrert og sammenkoblet. Det er derfor i større grad viktig for mannskap å forstå hvordan en feil på et utstyr kan oppstå, og påvirke annet utstyr. Hvert fartøy er til en viss grad unikt og krever spesifikke vedlikeholdsrutiner for sikker drift.

I gang med tilsyn

Sjekklistepunktene som gjelder fokusområdet 2021 vil bli kontrollert samtidig med ordinære og uanmeldte tilsyn. For fartøy som har krav om sertifikat for sikkerhetsstyringssystem (SMC) vil fokusområdet bli ivaretatt gjennom ISM- revisjonen.

En sammenstilling av sjekklistene finner du til høyre, sammen med et oppdatert veiledningshefte om risikovurderinger. Denne bør ses i sammenheng med veiledningsheftet om sikkerhetsstyring på mindre fartøy. 

På grunn av den pågående korona- situasjonen vil vi i starten gjennomføre en del tilsyn gjennom den nye tilsynsmetodikken for fjerntilsyn.

Kommende tiltak

Prosjektgruppen som jobber med fokusområdet vil i inneværende periode sette i verk en rekke tiltak som skal bidra til en bedre sikkerhetskultur og risikoforståelse i næringen. Tiltakene går blant annet ut på å:

  • Aktualisere verktøy og informasjonsmateriell for sikkerhetskultur, risikoforståelse og risikovurderinger
  • Se på behov for veiledning ved implementering av risikovurderinger om bord
  • Bidra til å sette sikkerhetskultur og risikoforståelse på dagsorden gjennom hele 2021, både for næringen og internt i Sjøfartsdirektoratet
  • Ha dialog og erfaringsutveksling med næringen
  • Bidra til et faglig engasjerende program på Sjøsikkerhetskonferansen 2021

 

 

 

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen