Som støtte i risikoarbeidet er det nå etablert et nytt veiledningshefte, "Risikovurdering - med fokus på risikostyring og ledelse". Dette kan brukes sammen med veiledningsheftet "Sikkerhetsstyring på mindre fartøy". Sjøfartsdirektoratet har også et gratis risikovurderingsverktøy som kan være til god hjelp for mindre rederier som ikke har et eget dedikert verktøy for dette.

Sikkerhetskultur og risikoforståelse er også Sjøfartsdirektoratets fokusområde i 2021, og i den forbindelse er det publisert en sjekkliste, som også kan være nyttig i arbeidet. Sjekklisten har hovedfokus på risikovurdering ved seilasplanlegging.

Sikkerhetskultur og ansvar

Å utvikle sikkerhetsstyringssystem med gode risikovurderinger er viktig når en skal bygge en god sikkerhetskultur. Rederiet (registrert eier eller driftsansvarlig selskap for fartøyet) skal ha et sikkerhetsstyringssystem som kan dokumenteres, og som gjør det lettere å vurdere risiko for operasjoner om bord. De største risikoene til sjøs er hendelser der ett eller flere fartøy kan gå tapt - med alle konsekvensene det kan medføre for menneskeliv, miljø og materielle verdier. Risikovurdering for å unngå at fartøy havarerer skal utføres ved planlegging av nytt fartøy, under bygging og ombygging, ved seilasplanlegging og alle andre operasjoner som kan medføre risiko. Rederiet har ansvar for at alle som arbeider på fartøyet, uavhengig om de er direkte ansatt i rederiet eller ei, blir informert om forhold som medfører risiko om bord, og om tiltak som er nødvendige for å unngå uønskede hendelser eller skade.

På sikt vil gode risikovurderinger kunne bidra både til sikkerhetsmessig og økonomisk gevinst!

Verktøy for risikovurdering

Før en begynner, bør en velge metode for risikovurdering (side 8 og 9 i Veiledningshefte om risikovurderinger). Begynn med å lese gjennom sikkerhetsstyringssystemet til fartøyet, og noter hva som er skrevet om risikovurdering. Sjekk fremgangsmåter for utarbeiding av prosedyrer i brosjyre Sikkerhetsstyring på mindre fartøy.

Risikovurderingsverktøyet er gratis, og hvem som helst kan registrere seg og bruke det. Det kan være til god støtte og nytte for mindre rederi som kanskje ikke har et eget dedikert verktøy for risikovurdering. Verktøyet er lett å bruke, og hjelper brukeren til å systematisk tenke gjennom hvert steg i de ulike arbeidsoperasjonene.

En større oppgradering av verktøyet står for tur, så det vil etter hvert inneholde både flere tekniske funksjoner og flere forhåndsdefinerte fartøytyper med tilhørende driftsformer, arbeidsoppgaver og gjøremål. 

Slik kommer du i gang

  1. Gå inn på sdir.no/risikovurdering, registrer deg som bruker og logg inn
  2. Opprett fartøyets navn og kjennetegn, og legg inn informasjon (type og størrelse) om fartøyet
  3. Vurder alle risikoer for fartøyet. En kan velge både forhåndsdefinerte arbeidsoppgaver eller opprette nye. Sørg for at de som har mye erfaring med fartøytypen og den aktuelle arbeidsoperasjonen er involvert i risikovurderingen
  4. Identifiser tilhørende risikoreduserende tiltak. Skriv gjerne også ut ulike sikkerhetsinstrukser som kan henges opp i aktuelle områder

 

En kan bruke begge veiledningsheftene som støtte i risikoarbeidet og ved behov for oppdatering i fartøyets SMS. Kontroller at risikovurdering er med i; målsetting, ansvar og myndighet, prosedyrer, beredskap, avviksbehandling, vedlikehold og eventuelle revisjoner og gjennomganger av SMS

Bruk også Sjekkliste for fokusområde i 2022. Sørg for å risikovurdere det som Sjøfartsdirektoratet har vektlagt i denne sjekklisten.

 

Lykke til!