Er det krav til sikkerhetsstyringssystem for alle fartøystørrelser?

Det er ingen nedre lengde- eller tonnasjegrense med tanke på sikkerhetsstyringssystem for fartøy i næringsvirksomhet.

For fartøy over 500 BT gjelder ISM-koden.

Hva er regnet som en hendelse som må meldes og/eller rapporteres inn til sjøfartsdirektoratet?

Informasjon vedrørende hva som er melde og rapporteringspliktige ulykker finner dere på https://www.sdir.no/sjofart/ulykker-og-sikkerhet/melde-og-rapporteringsplikt-ved-ulykker/

Må man rapportere all uventet maskinstans?

Om en får maskinhavari, og dette kan føre til konsekvenser som innebærer fare for liv, helse, miljø og verdier, skal dette rapporteres.

I tillegg er det rapporteringsplikt dersom fartøyet ikke greier å ta seg inn til kai eller verksted på egenhånd.

Mer informasjon finner du på: https://www.sdir.no/sjofart/ulykker-og-sikkerhet/melde-og-rapporteringsplikt-ved-ulykker/

Hva skal risikovurderes?

Operasjoner som kan medføre fare for skade på mennesker eller miljøet skal risikovurderes.

Du finer mer informasjon i veileder for sikkerhetsstyring for mindre arbeidsbåter

Hvilke regler gjelder for passasjerbefordring om bord i mindre lasteskip?

All virksomhet hvor man i næringsvirksomhet benytter et fartøy som kan kalles skip, båt eller lignende og hvor man tar med andre enn fartøyets mannskap/bemanning, vil falle inn under forskrift om fartøy under 24 meter som fører 12 eller færre passasjerer mv, med mindre fartøyet er spesifikt unntatt i forskriften.

Det er ikke av betydning om aktiviteten benevnes transport, opplevelse, event, havrafting, sightseeing, kurs, opplæring eller annet, og uavhengig av om det er tale om passasjerer, gjester, besøkende eller liknende.

Hva defineres som ankerhåndtering i havbruk?

Ankerhåndtering inkluderer det å sette ut og ta opp anker, oppstramming og testing av ankerliner, samt arbeid med rammefortøyning der trosser som er en del av rammefortøyningen kobles av eller på.

Basert på dette kan man altså håndtere haneføtter og inspisere koblingsplater i rammefortøyningen uten at fartøyet er godkjent for ankerhåndtering.

Dersom det avdekkes feil med eller slitasje knyttet til koblingsplatene, sjaklene eller linene i rammefortøyningen, skal jobben med utskifting gjøres av et fartøy som er godkjent for ankerhåndtering.

Jeg har kommentarer til dagens regelverk. Hvem kontakter jeg?

Sjøfartsdirektoratet har startet arbeid med å se på store deler av det regelverket som regulerer båter i havbruksnæringen.

Dersom du har innspill eller kommentarer til dagens regler, kan du ta kontakt med Mona Kristensen eller John Kristian Spångberg.

Hvordan sikrer en likebehandling ved inspeksjoner, legger en opp til at inspektører bruker skjønn?

Sjøfartsdirektoratet jobber kontinuerlig med å samkjøre våre inspektører i forhold til likebehandling.

Det vil likevel være nødvendig med en viss grad av skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle, ettersom sikkerhetsstyringssystemet skal være tilpasset driftsform og kompleksitet på hvert enkelt fartøy.

Vi er imidlertid interessert i tilbakemeldinger dersom redere av ulike årsaker skulle oppleve forskjellsbehandling fra ulike lokale kontorer/ inspektører.

Denne typen tilbakemeldinger bruker vi aktivt inn i arbeidet med å forbedre kvaliteten på våre tjenester.