I utgangspunktet skal skip som ønsker å transportere kjemikalier i bulk følge IBC-koden. I dag har OSVer som er bygget før 1. januar 2021 også mulighet til å benytte IMOs resolusjon A.673(16) med endringer. Denne er tilpasset disse skipenes spesielle design og konstruksjon. Avvik mot standarder for kjemikalietankere kompenseres med operasjonskrav, begrensninger i mengde og hvilke stoffer som kan fraktes.

I de siste tiårene, har behovet for å frakte farligere kjemikalier økt betydelig. Et utdatert regelverk i tillegg til at enkelte kjemikalier er omvurdert og nå anses som farligere for skip og mannskap, har også bidratt til at utfordringene blitt mange. Like lenge har derfor arbeidet med å oppdatere og utvide det eksisterende regelverket pågått. Resultatet er OSV Chemical Code (A.1122(30)).

OSVer som er bygget etter 1. januar 2021 eller OSVer som skal frakte kjemikalier som krever at standarder for kjemikalietankere er oppfylt, kan etter 1. januar 2021 benytte denne koden i stedet for IBC-koden.

For veiledning om konsekvensene for eksisterende skip se:

For veiledning om generelle krav til frakt av flytende stoffer i bulk og IMO resolusjonen A.673(16):

Flytende og skadelige stoffer som kan fraktes i bulk på OSV.pdf

Les mer:

Les mer om revideringen av det internasjonale regelverket i Navigare 4/2013 – Internasjonalt regelverk skal revideres:  https://www.sjofartsdir.no/aktuelt/publikasjoner/navigare/

Les mer om frakt av returlaster i Navigare 4/2013 – Rederier beskytter seg mot farlige returlaster: http://www.sjofartsdir.no/om-direktoratet/aktuelt/nyheter/stor-interesse-for-farlige-returlaster/