Hensikten med et sikkerhetsstyringssystem er å sikre at problemer og farer oppdages og tas hånd om i tide. Sikkerhetsstyringssystemet skal også bidra til å forebygge utslipp til miljø.

Sikkerhetsstyring er først og fremst skipseierens og arbeidsgiverens ansvar, men alle ansatte har både rettigheter og plikter i forbindelse med sikkerhetsstyringssystemet.

Engasjement fra ledelsen er nøkkelen for en god sikkerhetsstyring, men det er viktig at alle nivåer i organisasjonen involveres. Dersom rederiet benytter ferdige systemer eller maler, må det gjøres et godt stykke arbeid med å tilpasse disse til driften, menneskene og utstyret om bord. Systemet bør være enkelt å holde ved like og praktisk å bruke i det daglige arbeidet. Dersom det blir for omfattende, kan det virke mot sin hensikt. Ved endringer i fartøydriften er det viktig at sikkerhetsstyringssystemet endres tilsvarende.

Rutiner for sikkerhetsstyring behøver ikke være særlig omfattende for små rederier, men selve kravet til systematisk sikkerhetsarbeid er det samme for alle virksomheter.

Risikovurdering er viktig for å avdekke farer knyttet til den spesifikke fartøydriften, og står sentralt i etableringen av et sikkerhetsstyringssystem. Det skal gå klart fram når og hvordan ulike forhold risikovurderes og hvordan feil skal forebygges, avdekkes og rettes opp.

Regelverket knyttet til sikkerhetsstyring

I henhold til skipssikkerhetsloven har alle rederier plikt til å etablere, gjennomføre og videreutvikle et sikkerhetsstyringssystem tilpasset den aktiviteten rederiet driver. Fartøystørrelse og fartøykategori avgjør hvilken forskrift som gjelder, se virkeområde (paragraf 1) i følgende forskrifter: