I regjeringens oppfølging av Stortingets vedtak (se bakgrunn) legges til grunn at tiltakene som skal utarbeides skal være virkningsfulle og at de tiltakene som kan ha størst effekt skal prioriteres først. 

For å imøtekomme dette har det vært viktig å ha en god oversikt over risikofaktorene som er fremtredene innenfor et bredt utvalg fartøygrupper. Før man har oversikt over dette, kan man heller ikke prioritere innsatsområder eller behov for tiltak.

På oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet har Safetec AS utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som samler sammen kjent kunnskap om årsaker til alvorlige ulykker, og tegnt opp sammenhengen mellom bakenforliggende og mer direkte årsaker. Kunnskapsgrunnlaget baserer seg på en gjennomgang av granskningsrapporter fra Statens havarikommisjon for sjøfart, ekspertintervjuer, ulykkesstatistikk, funn fra spørreundersøkelsen om maritim sikkerhet, risikovurderinger, forskningslitteratur og andre rapporter.

Du kan laste ned og lese kunnskapsgrunnlaget her.

Ved å ha et omfattende og omforent kunnskapsgrunnlag har man mulighet til å sortere og tematisere diskusjonene om potensielle tiltak. Innenfor disse rammene må det derimot være høy takhøyde. Om man skal nå målsetningen om null omkomne og hardt skadde i tråd med Stortingets vedtak, må man også akseptere nytenking og kreativitet - og ikke minst en helhetlig tilnerming. I forlengelse av dette er det en stor fordel at også Kystverket, Fiskeridirektoratet, DSB og politiet deltar i arbeidet. Handlingsplanen vil kunne fungere som en felles plattform for å gjennomføre tiltak som ligger til områder hvor det er overlappende eller til dels uavklart regelverks- og tilsynsansvar. 

Samtidig er det et ønske at alle som opplever at de har "en aksje" i sikkerhetsarbeid til sjøs ønsker å delta i diskusjonene. Om man selv jobber på sjøen, eller representerer noen som gjør det, eller bidrar med kunnskap gjennom sin forskning eller andre erfaringer - vi håper at engasjementet er til stede for å bidra med problemstillinger og forslag til løsninger.

Gjennomføring av seminarer/tiltaksutvikling

Safetec yter bistand til Sjøfartsdirektoratet i utarbeidelse av en handlingsplan, og vil fasilitere avvikling av de ulike seminarene ulike steder i landet, med ulike aktører og knyttet til ulike problemstillinger.

Safetec vil bistå Sjøfartsdirektoratet ved å gjennomføre arbeidsmøter knyttet til videre arbeid med handlingsplanen som en del av disse fagdagene. De nevnte problemstillingene som vi ønsker å ta opp er knyttet til kunnskap om fellestrekk mellom dødsulykker siste 10-15 årene. I arbeidsmøtet legger vi opp til et tosidig løp;

  1. Først vil vi diskutere forventet fremtidig utvikling basert på kunnskap om historiske dødsulykker.
  2. Deretter vil vi diskutere tiltak på områder hvor tiltakene har potensial for å bidra til en utvikling i positiv retning.

Målet er at diskusjonen skal være både kunnskapsbasert og samtidig gi rom for kreativitet.

Innholdet i handlingsplanen blir utviklet basert på tiltaksutviklingen og innhold fra kunnskapsgrunnlaget, og blir første gang presentert som del av Maritim Uke i september.

Før arbeidsmøtet vil de påmeldte deltakerne få oversendt et skreddersydd materiell for gjennomlesning og forberedelse. Vi kommer til å peke ut noen områder vi mener er mest relevante for diskusjon, men kom gjerne med innspill om det er flere områder som fortjener en plass i agendaen. Dette kan gjøres ved påmelding.

Hvilke temaer bør du lese gjennom i forkant?

Kunnskapsgrunnlaget er et omfattende dokument, så det er ikke forventet at man har lest gjennom hele i forkant av møtene. I stedet er kunnskapsgrunnlaget tiltenkt å være et oppslagsverk der man kan lese seg opp på det mest relevante i forkant eller underveis. 

Disse temaene fra kunnskapsgrunnlaget vil vi fokusere på i de oppsatte møtene for næringsfartøy:

Fartøygruppe Tema i kunnskapsgrunnlaget
Ferge og hurtigbåt (+ buksering og slepebåt) Sikkerhetsutstyr, Design av fartøy, Sikkerhetsstyring, Lover og forskrifter, Tilsyn og kontroll.
Mindre fiskefartøy Sikkerhetsstyring, sikkerhetsutstyr, design av arbeidssted (utsatt posisjon), design av fartøy / lasthåndtering (eksponert for vanninntrengning), tilsyn og kontroll.
Store passasjerskip Vil ha omdreiningspunkt rundt storulykkepotensial, samt oppfølging av Sjøsikkerhetsanalysen (Kystverket). Dette er ikke direkte omtalt i kunnskapsgrunnlaget.
Mindre båter brukt i næring Sikkerhetsstyring/ sikkerhetsstyringssystem, sikkerhetsutstyr, design av arbeidssted (utsatt posisjon), marked og økonomi, lover og forskrifter (særlig hvor regelverk er i konflikt)
Fiskefartøy Sikkerhetsstyring/ sikkerhetsstyringssystem, sikkerhetsutstyr, design av arbeidssted (utsatt posisjon), tilsyn og kontroll.
Oversjøisk og offshore Navigasjonsutfordringer, sikkerhetsstyring, sikkerhetsutstyr (målkonflikt mellom sikkerhet og effektivitet)

 

For fritidsfartøy er kapittelinndelingen ulik fra næringsfartøy. Vi anbefaler derfor å lese gjennom dette i sin helhet.