Ulykkesåret 2022 startet på verst tenkelig vis. I løpet av årets første uker var det flere forferdelige dødsulykker i norsk sjøfart. Hendelsene kom tett, og fikk mye oppmerksomhet. Stadig er sjøfart generelt, og fiskeri spesielt, norges og verdens mest dødelig yrkesgren. 

08. april 2022 vedtok Stortinget enstemmig at de støttet opp om en nullvisjon for næringene til havs, med et ønske om at regjeringen skulle følge opp vedtaket på egnet måte. Nullvisjonen innebærer en målsetning om at ingen skal miste livet eller bli hardt skadd når de ferdes til sjøs.

2022 ble også et topp-år i nyere tid hva angår dødsfall fra fritidsfartøy. 34 mennesker gikk tapt på sjøen mens de brukte fritidsbåten sin det året. 

De siste fem årene har 163 mennesker mistet livet fra norske næringsfartøy og fritidsbåter. Nullvisjonen er en anerkjennelse av at dette tallet er for høyt, og at vi må gjøre det vi kan for å sørge for at alle kommer trygt hjem igjen.

Regjeringen gav Sjøfartsdirektoratet i oppdrag å utrede hvordan dette kunne gjøres på en hensiktsmessig måte. Det ble besluttet, ut ifra anbefalinger fra direktoratet, at hovedvirkemiddelet for å nå målsetningen er å utvikle virkningsfulle tiltak sammen med aktuelle aktører, og samle disse i en handlingsplan.

Fra før av er det vedtatt en nullvisjon mot fritidsbåtulykker, og en handlingsplan foreligger fra 2019 - 2023. I samråd med Sakkyndig råd for fritidsfartøy ble det bestemt at den nye handlingsplanen skulle innbefatte både næringsfartøy og fritidsfartøy, og at handlingsplanperioden til den eksisterende skulle utvides frem til en ny er på plass.

Inspirert av Statens vegvesen

Arbeid med en nullvisjon er kanskje tettest forbundet med veitrafikken, og tiltaksplanene som Statens vegvesen utarbeider. Dette har de gjort i mer enn 20 år, og utviklingen i antall drepte og hardt skadde er vesentlig redusert gjennom det systematiske arbeidet som er utført.

Statens vegvesen er dermed en naturlig inspirasjonskilde når det nå skal utvikles en ny handlingsplan for sjøsikkerhet. Det har derfor vært jevnlig kontakt mellom vegvesenet og Sjøfartsdirektoratet for å lære av erfaringene de har opparbeidet seg. Samtidig er ikke veisektoren og sjøsektoren direkte sammenlignbare, slik at metodikken som ligger til grunn for arbeidet med nasjonal handlingsplan for sjøsikkerhet vil være unik for de problemstillingene og aktørbildet som finnes innenfor nærings- og fritidsfartøy. Les mer om metodikk her.

Samarbeid ligger til grunn

Etter at Stortinget vedtok nullvisjonen i april 2022, har det vært knyttet mye oppmerksomhet og forventninger til arbeidet. Det har derfor vært en viktig forutsetning at dette er forankret med aktørene som bruker sjøen og som vil være omfattet av handlingsplanen. Både de som de som ferdes i fritidssammenheng og de som har sjøen som arbeidssted. Gjennom Maritimt samarbeidsforum og Sakkyndig råd for fritidsfartøy har fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner, forhandlernettverk, brukerorganisasjoner, offentlige myndigheter, skoler- og forskningsinstitusjoner mv. vært fortløpende orientert om fremdrift i prosjektet. Det vil de fortsatt være.

Mange har også tatt initativ på egen hånd til å få vite mer om prosjektet, med et ønske om å bidra. Dette er veldig velkomment, også i tiden fremover.

Styringsgruppe

I august 2023 ble styringsgruppen for prosjektet etablert. Styringsgruppen består av toppledere i Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og politiet. Gruppen er sammensatt av myndighetsaktører som har en rolle i å påvirke og håndheve sikkerhetsregelverk til sjøs. Styringsgruppen spiller en overordnet rolle som prosjekteiere, og bidrar med forankring av prosjektet i egne etater.

fsw.jpg

Styringsgruppen f.v.: Anders Amundstad- Balle (prosjektleder, Sjøfartsdirektoratet), Marit Endresen (avdelingsdirektør, DSB), Arve Dimmen (avdelingsdirektør, Kystverket), Frank Bakke-Jensen (Fiskeridirektør), Mari Grande Austad (seksjonssjef, DSB), Einar Vik Arset (Kystdirektør), Håvard Gåseidnes (avdelingsdirektør, Sjøfartsdirektoratet), Knut Arild Hareide (Sjøfartsdirektør), Rolf Harald Jensen (avdelingsdirektør, Fiskeridirektoratet). Politiet ble en del av styringsgruppen etter første møte, og er dermed ikke avbildet.