På denne siden er dokumentasjonskravene for registrering av fiskefartøy på 15 meter og mer i NOR oppsummert. For å sikre en smidig prosess oppmuntrer vi til forhåndsklarering av dokumentene.

1. Søknad om navneattest

For fartøy på 15 meter eller mer må ønsket navn godkjennes, jf. forskrift om skips navn, kjenningssignal og hjemsted mv. Hvis fartøyet ikke har fått tildelt et norsk kjenningssignal og/ eller IMO nummer tidligere, vil tildeling skje i forbindelse med mottak av søknaden. Søknad om navneattest, KR-0019. Søknaden sendes elektronisk til: post@nis-nor.no. Søknaden skal ikke ettersendes i original.

2. Meldingsskjema

Bruk meldingsskjema KR-0010. Eier signerer med forpliktende underskrift. Hvis selskap: iht. signaturbestemmelsene i firmaattesten.
En elektronisk kopi av det signerte dokumentet sendes til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

3. Målebrev

Målebrev må være påtegnet eller utstedt av Sjøfartsdirektoratet før registrering kan finne sted. 
Dersom det ikke er allerede er gjort, send inn søknad om målebrev for nybygg eller søknad om målebrev ved innførsel.

4. Fartssertifikat for fiskefartøy

Før fartøyet kan seile må det ha et gyldig fartssertifikat. Dette blir utstedt når dokumentkontroll og inspeksjon av fartøyet er gjennomført. Les mer om sertifikatet og utstedelsesprosessen her.

5. Dokumentasjon av eierforhold

Det må dokumenteres, eller bevise, en ubrutt eierrekkefølge helt tilbake til bygger. Hvis fartøyet har vært registrert i et annet lands skipsregister/ tinglysingsregister er det tilstrekkelig at rekkefølgen bevises tilbake til den siste eieren der.

Rekkefølgen bevises ved hjelp av bilbrev, skjøter o.l. (hjemmelsdokumenter).

 • Byggeverftet utsteder et bilbrev til første eier.
 • Første eier utsteder skjøte eller "bekreftelse på overdragelse av fartøy" til eier nr. 2 osv. frem til dagens eier.
  Siste ledd dokumenteres alltid ved utstedelse av skjøte.

Krav til bekreftelse av norske dokumenter

Alle hjemmelsdokumenter som bilbrev og skjøter må undertegnes med forpliktende underskrift av selger. Hvis selger er et firma er det signaturbestemmelsene i selgers firmaattest som gjelder.

Selgers underskrift kan bekreftes av:

 • to myndige personer bosatt i Norge
 • advokat /advokat fullmektig
 • statsautorisert/registrert revisor eller
 • notarius publicus

Kjøper og hans nærmeste familie kan ikke opptre som vitner.

Krav til bekreftelse av utenlandske dokumenter

Bilbrev og skjøter utstedt i utlandet skal være notarialbekreftet og deretter legalisert eller påført Apostille.

Notarius Publicus skal bekrefte:

 • utsteders identitet
 • at utstederen er over 18 år
 • hvis selger er et selskap eller organisasjon: At vedkommende har signaturrett.

Notarens underskrift bekreftes deretter av enten:

 • lokale myndigheter ved påføring av APOSTILLE eller av
 • norsk utenriksstasjon (ambassade/konsulat) ved legalisering.
  Notarbekreftelser fra de nordiske landene er unntatt fra dette kravet.

NOR-forskriften § 18 definerer hvem som kan bekrefte underskrifter

Alle hjemmelsdokumenter må sendes inn i original.

Elektroniske kopier kan legges til grunn ved registrering. Endelig registrering er avhengig av mottak av originaldokumentet innen tre uker fra dagbokføringsdato.

6. Leveringsprotokoll

En elektronisk kopi av signert protokoll sendes inn for nybygg hvor det i bilbrevet ikke kommer fram at levering har funnet sted. Originalen skal ikke ettersendes.

7. Eierrekkefølgen lar seg ikke bevise/dokumentere?

Hjemmel kan evt. erverves iht. lov om sjøfarten (sjøloven) § 35:

Erverv av registerhjemmel ved søksmål mot mulige rettighetshavere under ett.

 1. Dersom det er umulig eller uforholdsmessig vanskelig for eieren å skaffe seg hjemmel på annen måte (herunder sjøloven § 36) kan saken reises for tingretten.
 2. Finner retten at vilkårene er til stede vil kunngjøring bli foretatt med en frist på minst 3 måneder.
 3. Melder ingen seg vil eier få hjemmel ved dom.
  Se Sjølovens § 35

8. Eiers nasjonalitet

Sjøloven § 1 setter krav til eiers nasjonalitet. For å sikre at eier fyller kravene må en egenerklæring sendes inn. Dersom eier ikke er norsk er det representanten som skal erklære sin nasjonalitet jf. punkt under. For privatpersoner er det tilstrekkelig å fylle ut skjemaet «melding om registrering». Øvrige juridiske personer bes velge riktig skjema, KR-0001 – KR-0007. Skjemaet signeres med forpliktende underskrift og sendes til post@nis-nor.no.

Dersom eier tilfredsstiller vilkårene i sjøloven § 1, tredje ledd (EØS borger eller selskap) og ikke er bosatt i Norge skal også følgende sendes inn:

For selskap: Driftsavtale for å underbygge at fartøyet inngår som ledd i en økonomisk virksomhet som er etablert i Norge, og at skipet drives fra Norge. Benytt gjerne BIMCO's standardavtale. En bekreftet "rett kopi" sendes til post@nis-nor.no.

For selskap og privatpersoner: Norsk representant oppnevnes på skjema KR-0060. Representanten må tilfredsstille nasjonalitetsvilkårene i sjøloven § 1 og bekrefter det ved å fylle ut "Erklæring om Nasjonalitet" som skissert over. Send begge skjema til post@nis-nor.no.

Dersom eier ikke tilfredsstiller nasjonalitetsvilkårene i sjøloven § 1

Dispensasjon kan oppnås. Send søknad til Nærings- og fiskeridepartementet, Maritim avdeling.

9. Attest fra tidligere skipsregister/land

Gjelder kun for fartøy innført fra utlandet. For å sikre at fartøyet ikke er registrert i to land og for å se sammenhengen mellom sist registrerte eier i forrige register og den som melder fartøyet til registrering må bekreftelse fra tidligere lands realregister innhentes. Har fartøyet ikke vært registrert i landet det kommer fra må det bekreftes av det aktuelle registeret.

a. Hvis fartøyet har vært registrert i utlandet

Slettelsesattest (Deletion Certificate) utstedes. Attesten skal inneholde følgende opplysninger:

 1. når fartøyet ble slettet
 2. eier på slettelsestidspunktet
 3. bekreftelse på at fartøyet ble slettet fri for heftelser

b. Hvis fartøyet ikke har vært registrert i utlandet

Realregisteret i det landet fartøyet kommer fra bekrefter det skriftlig.

c. Hvis fartøyet har vært eiet i flere land før registrering i NOR- men ikke tidligere registrert

Realregisteret i alle land må utstede en bekreftelse på at fartøyet ikke har vært registrert.

Bekreftelse av attestene

Attestene må legaliseres av lokale myndigheter ved påføring av Apostille eller ved legalisering av norsk utenriksstasjon. Attester fra de nordiske lands skipsregistre er unntatt fra krav om legalisering.
Ta gjerne kontakt hvis du trenger kontaktinformasjon til utlandet. Vi hjelper så godt vi kan.

Innsending av attestene

 • Ved registrering kan vi godta en kopi hvis den blir sendt direkte fra register til register.
 • Originalen ettersendes på hurtigst mulig måte.
 • Endelig registrering er avhengig av mottak av originaldokumentet.

10. Bekreftelse på tildelt fiskerimerke

Fiskeridirektoratet sender en elektronisk kopi direkte til Skipsregisteret.

11. ISM-ansvarlig selskap (for fiskefartøy med bruttotonnasje på 500 eller mer)

ISM-koden (International Safety Management Code) legger ned overordnede regler for sikker drift av skip. Hvilke skip som er omfattet er definert i forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip og flyttbare innretninger § 1.

Skjema for oppnevning av ISM-ansvarlig, KR-0014 benyttes. Skjemaet signeres av begge parter og sendes direkte til post@nis-nor.no. Etter registering vil et fargeskann bli returnert ISM-ansvarlig selskap på e-post for oppbevaring om bord.

12. Gebyr for registreringen per 1. januar 2024

Kr. 4 099, - for pliktige fartøy på 15 meter og mer
Kr. 2 884, - per pantedokument (nytt)
Faktura sendes ut i etterkant. Fakturamottaker bes fylle ut "betalingsinformasjon", KR-0070 slik at vi fakturerer riktig. Send til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

I tillegg kommer førstegangs- og årsgebyr basert på skipets nettotonnasje, samt gebyrer for dispensasjonssøknader og særskilte sertifikater jf. Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff/ gebyrforskrift.
Innkjøpt skip som tidligere har vært registrert i NOR eller NIS, er fritatt for førstegangsgebyr. Årsgebyr utstedes første gang året etter at skipet registreres i NOR.
Se gebyrtariffen § 6 om særskilte sertifikater og tillatelser som ikke dekkes av førstegangsgebyret.

13. Nasjonalitetsbevis/ Midlertidig Nasjonalitetsbevis

Befinner fartøyet seg i utlandet ved overlevering? Skipsregistrene sender instruks til nærmeste utenriksstasjon om å utstede et midlertidig bevis så snart registrering her funnet sted. Fartøyet vil på den måten få en original om bord før det forlater havn. Gi oss nødvendig informasjon, gjerne på skjema KR-0011.

En elektronisk kopi av det signerte dokumentet sendes til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

Endelig Nasjonalitetsbevis utstedes automatisk etter at registrering har funnet sted, jf. sjøloven § 5.

14. Viktig å vite

Språk

Alle dokumenter, notarialbekreftelser osv. skal være utstedt på skandinavisk, engelsk eller oversatt av offentlig godkjent translatør.

Alle dokumenter knyttet til registreringen må sendes direkte til Skipsregistrene

Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene
Gateadresse: Nygårdsgaten 114, 5008 Bergen
Postadresse: Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 BERGEN

Vi ber om at originaldokumenter i størst mulig grad sendes registrene samlet.

Ta kontakt og vi vil guide deg gjennom registreringsprosessen

Tlf. 52 74 50 00
post@nis-nor.no

15. Husk også å søke om fartøysertifikater

Søknader sendes til postmottak@sjofartsdir.no

16. Kvalifikasjonskrav

Mannskapet skal minst inneha kvalifikasjoner som angitt i kvalifikasjonsforskriften av 22.12.2011 nr 1523. Sertifikatpliktig personell skal enten inneha norsk sertifikat eller ha en norsk påtegning på sitt nasjonale sertifikat. Se nærmere veiledning om påtegning her. Spørsmål om personellsertifikater bes rettet underavdeling for utdanning, sertifisering og bemanning, tlf. 52 74 50 00

17. Husk også å søke om radiolisens

Telenor Kystradio tildeler lisens til alle norske fartøy og offshoreinstallasjoner. Informasjon, søknader og kontaktdetaljer finner du her.