Det skyldes bl.a. at det er mer risikabelt å arbeide på sjøen om bord i et fiskefartøy, enn på en arbeidsplass på land med fast grunn under føttene.

Det er viktig å spørre seg selv om hva som kan gjøres for at arbeidet på sjøen skal bli en mindre risikabel arbeidsplass, som følge av den økte risikoen som en bevegelig arbeidsplattform medfører. Hvilke tiltak er satt i gang for å fjerne potensielle farekilder som reduserer risikoen for at folk skader seg? Og hva mer kan man gjøre?

Verktøy:

Risikovurderingsverktøyet - Sjøfartsdirektoratet er et hjelpeverktøy for å avdekke farer ved de ulike arbeidsoppgavene som utføres om bord på ditt fartøy. Du vil få hjelp til å vurdere risikoen og lage handlingsplaner på en systematisk måte, slik at du kan være i forkant og iverksette tiltak for å unngå uønskede hendelser på din arbeidsplass.

Maler: HER FINNER DU MALER SOM DU KAN BRUKE FOR Å LAGE DIN EGEN RISIKOVURDERING

 

Derfor skal det utarbeides en risikovurdering: 

Av Sjøfartsdirektoratets regelverk fremgår det i forskrift 1. januar 2005 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip, at arbeidet om bord skal tilrettelegges og organiseres slik at arbeidstakernes sikkerhet og fysiske og psykiske helse ivaretas. Farer om bord skal avdekkes og det skal foretas en vurdering av den risiko faremomentene utgjør. Resultatene av risikovurderingen skal dokumenteres skriftlig.

Det er skippers ansvar at risikovurderingen blir gjennomført i samarbeid med besetningen.

Mal for risikovurdering er ment å være et hjelpemiddel, når mannskapet gjennomgår og diskuterer de faremomenter som finnes i tilknytning til arbeidsoperasjoner om bord. Det finnes mange metoder for risikovurdering, og denne malen er bare veiledende og ikke en fasit på hvordan en risikovurdering skal utføres. Individuell tilpasning til fartøy, arbeidsmetoder og utstyr vil alltid være nødvendig.

Mange ulykker rammer dessverre nybegynnere. Risikovurderingen skal også brukes til å instruere nye mannskaper, før de påbegynner arbeidet. Det er derfor meget viktig at de på forhånd blir grundig innført i de arbeidsoppgaver de skal utføre, og at de har kjennskap til de faremomenter som finnes om bord.

Dette kan risikovurderingen brukes til:

1. Når man gjennomgår arbeidsoperasjoner og del-operasjoner om bord på en systematisk måte, får man et bedre overblikk over operasjonene. Slik gjennomgang og diskusjonen er i tillegg med på å skape gode holdninger til sikkerhet blant besetning og ledelse om bord. Når man har avdekket hvor problemområdene befinner seg, har man også en mulighet til å forebygge.  Kan arbeidet utføres på annen og sikrere måte? Kan det lages tekniske innretninger for å fjerne faremomenter eller redusere risikoen til et minimum?

2. Når definerte arbeidsoppgaver utgjør en ”særlig risiko” for mannskapet skal
det utarbeides en skriftlig risikovurdering/handlingsplan og eventuelt en sikkerhetsinstruks, som skal følges,

3. Når nytt mannskap mønstrer på, skal skipper og de nye besetningsmedlemmene gjennomgå de arbeidsoppgavene hvor det er definert en særlig risiko for sikkerhet og helse. En slik gjennomgang skal skipper også foreta med besetningsmedlem, som ikke har vært med på å utarbeide risikovurderingen.