IV-1 Lover

Lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (Skipsikkerhetsloven) 

Lov 24. juni 1994 nr 39: Lov om sjøfarten (Sjøloven) 

Lov 12. juni 1987 nr. 48 om norsk internasjonalt skipsregister (NIS-loven) 

Lov om stillingsvern mv for arbeidstakere på skip 21. juni 2013 nr.102  (Skipsarbeidsloven)

Lov 17. desember 1982 nr. 84 om sikre containere (Containerloven)

Lov 10.februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) 

Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (Offentleglova) 

IV-2 Forskrifter om lover sine verkeområder

Forskrift 26. juni 2007 nr. 706 om skipssikkerhetslovens virkeområd for flyttbare innretninger

Forskrift 19. august 2013 nr. 990 om skipsarbeidslovens virkeområde