Forskrift 2. februar 1996 nr. 115 om oppkreving av gebyr til statskassen for besiktigelser, sertifikatutstedelse m.v. som foretas i henhold til skipssikkerhetsloven m.v. (Sjøfartsdirektoratets gebyrforskrift)

Forskrift 21. desember 2009 nr. 1738 om gebyr for tjenester som utføres av Sjøfartsdirektoratet (Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff).

Forskrift 21. desember 2009 nr. 1739 om gebyr for utstedelse av sertifikater og påtegninger til maritimt personell og for utstedelse av båtførerbevis til båtførere 

Forskrift 31. desember 2008 nr. 1587 om fastsettelse av tvangsmulkt i henhold til skipssikkerhetsloven § 50

Forskrift 27. juli 2020 nr. 1596 om overtredelsesgebyr etter skipssikkerhetsloven, skipsarbeidsloven og NIS-loven