Formålet med tilsynet er å bringe på det rene om de kravene som fremgår i eller i medhold av loven, er oppfylt. Direktoratet utøver normalt tilsyn i etterkant av en ulykke. Tilsynet kan munne ut i pålegg om utbedring.

Overtredelsesgebyr ihht skipssikkerhetslovens kapittel 9 vurderes ved skipsulykker og alvorlge arbeidsulykker. Sikkerhetsmelding vurderes dersom det er viktige erfaringer å overføre til andre aktører.

I tillegg ønsker direktoratet å identifisere forbedringspotensial i utforming av regelverket.
Sjøfartsdirektoratet mottar og rapport om sjøulykke. Informasjon i skjemaet og informasjon som blir samlet inn under tilsynet blir systematisert og strukturert i ulykkesdatabasen. Data benyttes av en lang rekke brukere internt og eksternt.