Kravet til innhold i SSA og SSP er beskrevet i ISPS-koden, EU-regelverk og nasjonalt regelverk. På grunn av internasjonale forpliktelser, setter det nasjonale regelverket (sikkerhetsforskriften) krav til at enkelte deler av ISPS-kodens del B skal være obligatoriske for norskflaggede skip.

SSP skal være tilgjengelig om bord på det språket som er definert som skipets arbeidsspråk. I de tilfeller der arbeidsspråket er definert til et annet språk enn engelsk, må det også finnes en oversettelse av SSP til engelsk.

Sjøfartsdirektoratet har i sikkerhetsforskriften definert hvilke korrigeringer og/eller oppdateringer som kan utføres i SSP, uten at det skal innhentes ny godkjenning av planen. Endringer utført i SSP verifiseres av Sjøfartsdirektoratet ved mellomliggende eller fornyelsesverifikasjonene.